عنوان کامل پایان نامه :

  ارایه مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست اشکال و نمودارها

شکل( 1-2). سهبازهمتحدالمرکزA,B,C.. 36

نمودار(2-2). نمونهایازمتغیرهایکلامیدربیانعملکرد 38

نمودار (3-2). اشکالمختلفتابععضویتمتغیرهایکلامی. 40

نمودار(4-2). جمعدوعددفازیمثلثی. 41

نمودار(5-2). ضربدوعددفازی.. 41

نمودار (6-2). روشدرجهعضویتحداکثر. 43

نمودار (7-2). روشمرکزثقل. 44

نمودار (8-2). روشمیانگینموزون. 45

نمودار (9-2). روشدرجهعضویتحداکثر- میانگین. 46

نمودار (1-3). مرزکاراییبکاربردهشدهدرمدل(7-3)و(9-3) 65

شکل (1-4). نهادههاوستادههایمدلاجرایی. 76

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول(1-4). جدولدستهبندیمتغیرهایورودیوخروجیمدل. 76

جدول (2-4). نتایجنمرهکاراییبرایواحدهایمختلف.. 77

جدول (3-4). مجموعههایمرجعواحدهایناکارا (بدبینانه) 78

جدول (4-4). مجموعههایمرجعواحدهایناکارا (خوشبینانه) 80

جدول (5-4). رتبهبندیشرکتهایسیمانی. 84

جدول (6-4). رتبهبندیشرکتهایکارا 85

جدول(7-4). رتبهبندینهاییواحدها 86

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

  • توسعه مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای فازی[1] و روش حل آن
  • تعیین شاخص های اصلی ورودی و خروجی شرکت های تولید کننده سیمان برای تعیین کارایی هر کدام از آن ها
  • محاسبه ی کارایی هر کدام از شرکت های سیمان سازی
  • رتبه بندی شرکت های تولید کننده سیمان فعال در کشور

[1]Fuzzy parameter

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارایه مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی- مورد مطالعه شرکت های سیمانی بورس