عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی نقاط قوت وضعف نظام فنی و اجرایی کشور و ارایه راهکارهای اصلاحی

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

همه ساله حجم عظیمی از سرمایه ملی کشور در قالب احداث پروژههای عمرانی وصنایع وابسته مصرف می گردد،ضرورت بهره برداری مناسب از سرمایه ها ورعایت اصول فنی واستانداردهای طراحی وتولید ،مصالح ساختمانی مرغوب واستفاده از نیروی متخصص آموزش دیده در همه سطوح وهمچنین صرفه جوئی در مصرف انرژی در درجه اول اهمیت قراردارد. گستردگی ابعاد وماهیت فعالیت های مربوط به برنامه ریزی ،طراحی وتدوین واجرای طرحهای عمرانی وآثار ناشی از چگونگی انجام آنها وهمچنین مصرف حجم قابل توجهی از منابع مالی وغیر مالی کشور برای آن ایجاد می نماید که فعالیتهای یاد شده در قالب نظمی سنجیده وهماهنگ تنظیم واجرا گردیده وبر مبنای اصول فنی مورد بهره برداری قرار گیرد. در همین راستا سازمان مدیریت وبرنامه ریزی  سابق موظف به تهیه نظام فنی واجرائی کشور شدکه ضوابط و معیارهای فنی را به گونه ای تهیه کند که بعد از مدتی به صورت یک زبان مشترک فنی و اجرایی بین دستگاههای اجرایی و مؤسسات مشاور و پیمانکاران و سازندگان و سایر عوامل اجرایی آنهادر آیدکه در همین ارتباط درسال1385 نظام فنی واجرائی کشور به تصویب رسیدهوجهت اجرا ابلاغ گردید.دراین پژوهش کوشش شده تا با توزیع پرسش نامه اندازه تحقق اهداف پیش بینی شده در اصول والزامات این نظام  با بهره گیری از نظر خبرگانسنجیده شده وبا بهره گیری از نرم افزارهای آماری تجزیه وتحلیل شده وسپس در پرسش نامه ای نقاط قوت وضعف زیر سامانه های نظام نیز مشخص شده ومورد تجزیه وتحلیل قرارگیرد.نتایج این پژوهش مشخص می نماید که نظام فنی واجرایی در حوزه تهیه استادوضوابط فنی با بهره گیری از مشارکت ذینغعان عملکرد مطلوبی داشته ولکن در حوزه های پدیدآوری ومدیریت بدلیل اقدام نشدن به آئین نامه ها وضوابط فنی ضعیف اقدام کرده وهمین موضوعات باعث به وجودآمدن وضعیت موجود در حوزه های مختلف این نظام گردیده که سبب از بین رفتن منابع در کشور شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

طریقه روزافزون اعلام نیاز دستگاههای اجرائی به ضوابط و معیارهای فنی در مراحل مختلف مطالعه ، طراحی و اجرا و تخصصی شدن امر تهیه ضوابط یاد شده ، لزوم در نظر داشتن رویکردهای زیر را طلب می ‌کند :

1-4-1-مدیریت امور فنی به مقصود تحقق نظام فنی و اجرائی کشور با توجه سیستمی.

1-4-2-برون سپاری وظایف قابل واگذاری به واحدهای تخصصی با حفظ مسئولیت مدیریتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

1-4-3-اعمال مدیریت مشارکتی در امر تصویب سازی و تصمیم گیری در مدیریت امور فنی.

1-4-4-مستندسازی تمام فرایندها و فعالیتهای امور فنی.

با در نظر داشتن رویکردهای یاد شده در برنامه های چهارم وپنجم اهداف ذیل در این پژوهش مد نظر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف -چگونگی اجرای نظام فنی واجرائی کشور وبررسی عملکرد عوامل ذیربط وتهیه بازخورد از عملکردها.

ب-آسیب شناسی نظام فنی واجرائی  وبررسی ضرورت بازنگری در آئین نامه ها.

ج-مطالعه ضرورت ادغام نظام فنی واجرائی کشور ونظام مهندسی کنترل ساختمان.

د-ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام شده در زمینه تحقق برنامه های توسعه اقتصادی واجتماعی وفرهنگی کشور.

ه- ارایه راهکارهای اصلاحی

باتوجه به نکات ذکر گردیده در بالا این پژوهش پنج هدف عمده را در زمینه اجرای هر چه بهتر نظام فنی واجرائی کشور دنبال می نماید. آغاز ضمن مطالعه قوانین وضع شده توسط مراجع ذیربط واخذ نظر خبرگان دانشگاهی واجرائی کشور نقاط قوت وضعف این نظام را شناسائی کرده وسپس در صورت نیاز با مطالعه همه جانبه موضوع راهکارهای اصولی را جهت اصلاح نظام ارائه خواهد نمود.