عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی

قسمتی از متن پایان نامه :

اجزا تاثیر بالینی

دستیابی به اثربخشی بالینی از طریق مجموعه ای از فعالیتهای ارتقای کیفیت زیر امکانپذیر می باشد:

  • شواهد علمی و به روز، راهکارهای بالینی، دستورالعملها و استانداردهای علمی برای تعیین و ارائه بهترین روش مراقبت و درمان
  • ابزارهای ارتقا کیفیت (مانند چرخه ممیزی بالینی، چرخه های سریع ارتقای کیفیت و …)
  • ارزیابی مستندات و … به مقصود تعیین هزینه اثربخش بودن خدمات و مراقبتها

ممیزی بالینی

تعریف: ممیزی بالینی فرایندی می باشد نظام مند که در قالب انجام مراحل مختلف به ارتقا کیفیت خدمات سلامت در یک حیطه مشخص می پردازد. در این فرایند استاندارد ارائه خدمت یا مراقبت مورد نظر تعیین و تدوین می گردد سپس وضعیت موجود مطالعه گردیده و مواردی که عدم تطابق با استاندارد هست مشخص می گردد.

تعریف: ممیزی یک عنصر کلیدی در حاکمیت بالینی می باشد به تعبیری ممیزی مکانیسمی را فراهم می کند که در آن کوشش برای موفقیت در درمانها و کارها پایش گردد ممیزی در واقع به سوال زیر پاسخ می دهد :

چند درصد از اعمال و کارهای انجام شده به نتیجه مطلوب رسیده می باشد .

برای مثال: درصد افراد واجد شرایطی که به موقع استرپتوکیناز دریافت کرده اند، درصد بیماران دیابتی که موقع ترخیص از لحاظ چشمی معاینه شده اند. درصد CPR های موفق، درصد افراد مبتلا به زخم بستر در ICU

بهره گیری از اطلاعات برای حاکمیت بالینی

” اطلاعات زیربنای هر سیستم دارای استاندارد و کیفیت می باشد “

حاکمیت بالینی بیمار و ایمن بودن او از خطرات احتمالی را به عنوان اولین محور خود معرفی می نماید . قسمت های مختلف بخش سلامت از وجود یک سیستم اطلاعاتی منسجم در راستای سلامتی و مراقبت های اجتماعی منتفع خواهند گردید. یک چنین سیستمی بایستی نیازهای اطلاعاتی بیماران، کارکنان بالینی و بخش های مختلف سلامتی و مراقبت های اجتماعی را در برگیرد پیاده سازی و گسترش سیستم های اطلاعات سلامت منسجم و پایا منجر به توانمندسازی کارکنان بخش سلامت و تصمیم گیری در جهت افزایش اندازه پوشش، بهبود کیفیت و کارایی خدمات بخش سلامت می گردد. در بسیاری از کشورها بسیاری از سازمان های ارایه دهنده خدمات سلامت در همکاری با وزارت بهداشت، دانشگاه ها، سازمان های غیردولتی و سایر مراکز ارایه دهنده خصوصی به پیشتیبانی از سیستم های یکپارچه سازی اطلاعات از طریق ایجاد استانداردها و مکانیزم های تبادل اطلاعات پرداخته اند

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی: مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل.

اهداف فرعی:

1- مطالعه تاثیر تعهد مدیریت بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

2- مطالعه تاثیردید سیستمی براجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- مطالعه تاثیرفضای باز و آزمایشگری  بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

4- مطالعه تاثیرانتقال و یکپارچگی دانش بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل