عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اخلاقکار و هوش سازمانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

اخلاقکار در ایران

در جامعه ایران اکثریتی معادل 4/81 درصد اعتقاد دارند که «روزی هر کس به قدر قسمت اوست» که عامل مهمی در تضعیف اخلاقکار به شمار می رود. از دیگر باورهای غلط که به کاهش اخلاقکار منجر می گردد اعتقاد به قضا و قدر می باشد، 5/89 درصد ایرانیان به «تأثیر قضا و قدر در زندگی» اعتقاد دارند (محسنی،1379: 404-406)، چنین باورهای عرفی به کاهش اخلاقکار در ایران منجر می گردد.

در شرایط امروز توجه­های منفی نسبت به فرهنگ و اخلاق­کار ایرانیان هست و در سالهای اخیر نیز این توجه از سوی مسئولین جامعه بارها مورد تأکید قرار گرفته و کوشش شده راهکارهایی برای تقویت وجدان و اخلاق­کار به عنوان پشتوانه اصلی توسعه پیدا گردد (معیدفر،1380: 38). در تحقیقاتی که توسط پژوهشگران ایرانی درمورد علل ضعف اخلاق­کار در ایران صورت گرفته می باشد، سه دلیل عمده ذکر گردیده می باشد:

 • توسعه برونزا علت اصلی ضعف وجدان­کاری در ایران: جامعه ایران در برخورد با غرب فرآیند توسعه برونزای خود را تحت تأثیر غرب آغاز می­کند. برونزایی توسعه موجب شده در اقدامات توسعه­ای و گسترش سازمانی، ارزش­های نظام اجتماعی کل، به ویژه نظام سیاسی، گسترش یابد تا ارزش­های سازمانهای کار سنتی. توسعه خارج از بستر اصلی سازمانهای کار سنتی، نه تنها موجب عدم تداوم اخلاق­کار این سازمانها شده، بلکه عرصه را بر این سازمانها و به تبع آن اخلاق­کار سنتی تنگ کرده می باشد (معیدفر،1380: 38).
 • بیگانگی سیاسی و اجتماعی: جامعه ایران، مانند بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه، جامعه­ای در حال گذار از وضعیتی سنتی به مدرن می باشد. این وضعیت خصوصیات و ویژگیهای خود را دارد؛ مانند بیگانگی سیاسی و اجتماعی که بسیاری از معضلات فرهنگی جامعه ما، مانند ضعف وجدان و اخلاق­کار، از همین موضوع سرچشمه می­گیرد. بیگانگی ریشه در خصائص دوران گذار دارد که در سطح سازمانی، خود را بصورت ضعف اخلاق و فرهنگ کار، عدم دلبستگی به ارزش­ها و اهداف سازمان و افسردگی روانی خصوصاً در زمان کار ظاهر می­سازد (معیدفر،1386: 17).
 • اقتصاد مبتنی بر نفت: فرهادی در تحقیقی با نقد اندیشه کسانی که عقیده دارند در ایران فرهنگ و اخلاق­کار وجود ندارد و علت توسعه­نیافتگی ایرانیان ناشی از وجدان ایرانیان می باشد، می­گوید: توسعهنیافتگی ایران ارتباطی با مسایل و موانع فرهنگی ندارد، بلکه واقعیت این می باشد که آن چیز که گریبان توسعه را در کشورهایی با تمدن کهن و اقتصادی بادآورده، گرفته می باشد، از یک سو شیوه تحمیل شده بر ما و از سوی دیگر، روشی می باشد که ما خود برای زندگی در سایه دکل­های نفت انتخاب کرده­ایم. به نحوی که این کار، موجب جداکردن آنها از مجموعه­های پیچیده ارزشی و هنجاری فرهنگ تولیدی و دانش­ها و فناوری­های چند هزار ساله­شان شده می باشد (فرهادی،1376: 8).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف در نظرگرفته شده با در نظر داشتن موضوع پژوهش شامل چهار هدف اصلی و شش هدف فرعی به تبیین ذیل میباشد:

اهداف اصلی از انجام پژوهش عبارتند از:

 • مطالعه ارتباط اخلاقکار و هوش سازمانی با بهره گیری از متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز

همچنین با در نظر داشتن ابعاد چهارگانه اخلاقکار (دلبستگی و علاقه به کار، پشتکار و جدیت در کار، روابط سالم و انسانی در محل کار و روح جمعی و مشارکت در کار)؛ ابعاد هفتگانه هوش سازمانی (چشم­انداز راهبردی، سرنوشت مشترک، فشار عملکرد، دانش کاربردی، روحیه، میل به تغییر، اتحاد و توافق) و ابعاد پنج­گانه رفتار شهروندی سازمانی (نوع دوستی یا رفتار یاری­دهنده، رفتار مؤدبانه کاری، وظیفه شناسی و وجدان کاری، جوانمردی و مروت، اخلاق اجتماعی) اهداف فرعی زیر در نظر گرفته گردید:

 • مطالعه وضعیت ابعاد مختلف اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت ابعاد مختلف هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان هر یک از ابعاد اخلاقکار با هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با هر یک از ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان هر یک از ابعاد اخلاقکار با هر یک از ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان ابعاد اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز

ضمناً با انجام پژوهش مورد نظر تأثیر عوامل جمعیتشناختی (سن، جنسیت و تحصیلات) را نیز بر اندازه رعایت اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مطالعه گردید.

پیش نویس مطالعه ارتباط اخلاق‬کار و هوش سازمانی؛ با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز