عنوان کامل پایان نامه :

  ارایه مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

فهرست مطالب

فصلاول. 1

کلیاتتحقیق. 1

1-1- مقدمه.. 2

2-1- بیانمسئله. 3

3-1- اهمیتوضرورتموضوع. 6

4-1- پرسشهایتحقیق.. 7

5-1- هدفهایتحقیقیانتایجموردانتظار.. 7

6-1-  قلمروتحقیق. 8

1-6-1- قلمرومکانی-جامعهتحقیق. 8

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-6-1-  قلمروزمانیتحقیق. 8

7-1- روشکلیتحقیق. 8

8-1- روشهایگردآوریدادههاوابزارمورداستفادهبرایآن.. 9

9-1- روشهایتحلیلدادهها.. 9

-1-10نوآوریحاصلازپژوهش. 10

11-1- شرحواژههاواصطلاحاتتحقیق.. 10

12-1-  ساختارتحقیق.. 13

فصلدوم. 14

ادبیاتنظریوپیشینهتحقیق. 14

1-2- مقدمه.. 15

2-2-عملکرد.. 16

3-2-ارزیابیعملکرد.. 16

1-3-2- اهدافاصلیوکلیارزیابیعملکرد. 17

2-3-2-  مقایسهسیستمهایارزیابیعملکرد. 18

3-3-2-  مدلهایارزیابیعملکرد. 20

4-2- کارایی.. 22

1-4-2- روشهایاندازهگیریکاراییفنی. 23

5-2- انواعبازدهنسبتبهمقیاس. 24

6-2-  تحلیلپوششیدادهها.. 24

1-6-2-  مدلهایکلاسیکتحلیلپوششیدادهها. 25

1-1-6-2- مدلCCR. 25

2-1-6-2- مدلBCC. 27

3-1-6-2- رابطهتعدادورودیهاوخروجیهاباتعدادDMU.. 29

4-1-6-2- ویژگیهایمدلتحلیلپوششیدادهها. 29

5-1-6-2- اشکالاتمدلDEAکلاسیک. 30

7-2- رتبهبندیواحدهایتصمیمگیری. 31

1-7-2-  روششاخصکمینهحداکثرزیان(پشیمانی). 33

8-2- تئوریمنطقفازی.. 36

9-2- اعدادفازی. 37

1-9-2- متغیرهایکلامی. 38

2-9-2- عملیاتریاضیبررویاعدادفازی. 40

3-9-2- تبدیلفازیبهکلاسیک. 42

1-3-9-2- روشهایتبدیلفازیبهقطعی. 42

1-1-3-9-2- روشبرش .. 43

3-1-3-9-2- روشمرکزثقل.. 44

4-1-3-9-2- روشمیانگینموزون.. 44

5-1-3-9-2- روشدرجهعضویتحداکثر-میانگین. 45

10-2-  پیشینهتحقیق.. 46

11-2- جمعبندی.. 53

فصلسوم 55

روششناسیتحقیق. 55

1-3- مقدمه.. 56

2-3- بیانمسئله. 57

3-3- مدلتحلیلپوششیدادهایقطعیبرایارزیابیعملکرد.. 58

4-3- مدلتحلیلپوششیدادهایفازیبرایارزیابیعملکرد.. 60

5-3- ویژگیهاومنافعمدلپیشنهادی. 71

6-3- جمعبندی.. 72

فصلچهارم. 73

تجزیهوتحلیلدادهها. 73

1-4- مقدمه.. 74

2-4- جامعهونمونهآماری. 74

3-4- روشگردآوریدادهها. 75

4-4- اجرایمدلFDEAواستخراجنتایجارزیابی. 75

5-4- محاسبهکاراییبرایواحدهایمختلف.. 76

6-4- رتبهبندیشرکتهایسیمانی. 81

7-4- نتیجهگیری. 86

فصلپنجم. 88

نتیجهگیریوپیشنهادها. 88

1-5- مقدمه.. 89

2-5- نتایجپژوهش.. 90

3-5- نوآوریحاصلازپژوهش. 91

4-5- پیشنهادات. 92

1-4-5- پیشنهاداتکاربردی. 92

2-4-5- پیشنهاداتتحقیقاتآتی. 92

5-5- محدودیتهایتحقیق.. 93

6-5- نتیجهگیری. 94

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

  • توسعه مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای فازی[1] و روش حل آن
  • تعیین شاخص های اصلی ورودی و خروجی شرکت های تولید کننده سیمان برای تعیین کارایی هر کدام از آن ها
  • محاسبه ی کارایی هر کدام از شرکت های سیمان سازی
  • رتبه بندی شرکت های تولید کننده سیمان فعال در کشور

[1]Fuzzy parameter

ارایه مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی- مورد مطالعه شرکت های سیمانی بورس