شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی

قسمتی از متن پایان نامه :

قهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

چکیده. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

اظهار مسئله. 3

اهمیت و ضرورت پژوهش. 4

پیشینه پژوهش. 5

اهداف پژوهش. 7

سوال پژوهش. 7

فرضیه‏های پژوهش. 7

تعریف واژه ها. 8

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات موضوعی

2-1- مقدمه. 20

2-2- مبانی نظری. 20

2-2-1- حاکمیت بالینی. 20

2-2-2- حاکمیت خدمات بالینی. 21

2-2-3- اجزای کلیدی حاکمیت بالینی. 22

2-2-4- مشارکت بیمار و جامعه. 22

2-2-5- آموزش و مهارت آموزی. 24

2-2-6- مدیریت خطروایمنی بیمار. 26

2-2-6- انواع خطاها. 26

2-2-6-1- خطاهای مرحله برنامه ریزی. 27

2-2-6-2- خطاهای مرحله اجرا. 27

2-2-6-3- خطای فعال /  خطای مخفی. 29

2-2-6-4- خطاهای عمدی / سهوی. 30

2-2-6-5- مدیریت خطر و مراحل آن. 30

2-2-7- بهره گیری از اطلاعات. 32

2-2-8-  اثربخشی بالینی. 33

2-2-8-1- راهنماهای بالینی. 36

2-2-9- ممیزی بالینی. 37

2-2-9-1- چرخه انجام ممیزی بالینی. 38

2-2-10- مدیریت کارکنان. 38

2-2-10-1- رهبری در سطح فردی و شغلی. 40

2-2-11- تعهد مدیریت. 41

2-2-12- تعهد سیستمی. 42

2-2-13- فضای باز و آزمایشگری. 43

2-2-14- انتقال و یکپارچه سازی دانش. 43

2-2-15- مدل مفهومی پژوهش. 44

2-2-16- پیشینه پژوهش. 45

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1- مقدمه. 48

3-2- روش پژوهش. 48

3-3- جامعه آماری. 48

3-4- روش نمونه گیری. 48

3-5- حجم نمونه. 49

3-6- ابزار پژوهش. 49

3-7- روایی و پایایی پرسشنامه. 49

3-8- گردآوری دادهها. 50

3-8-1- روش کتابخانه ای. 50

3-8-2- روش میدانی. 50

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده­ها. 50

3-9-1- روش رگرسیون. 50

3-9-1-1- رگرسیون چندگانه. 50

3-9-1-2- رگرسیون گام به گام. 51

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1- یافته های توصیفی. 53

4-2- یافته های استنباطی (تحلیل فرضیات). 57

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- نتیجه گیری. 70

5-1-1- نتایج حاصل از یافته های توصیفی. 70

5-1-2- نتایج تحلیل فرضیات. 70

5-2- محدودیت های پژوهش. 71

5-3- پیشنهادات. 71

5-4- پیشنهاد برای محققان آتی در زمینه قابلیت یادگیری سازمانی و اجرای حاکمیت بالینی. 72

منابع فارسی. 73

منابع انگلیسی. 74

پیوست ها. 75

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی: مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل.

اهداف فرعی:

1- مطالعه تاثیر تعهد مدیریت بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

2- مطالعه تاثیردید سیستمی براجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

3- مطالعه تاثیرفضای باز و آزمایشگری  بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

4- مطالعه تاثیرانتقال و یکپارچگی دانش بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل