عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر کانال های توزیع متنوع برارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2 تشریح و اظهار مساله……………………………………………………………………………………………………3

1-3 ضرورت انجام پژوهش ……………………………………………………………………………………………….4

1-4 هدف اساسی از انجام پژوهش……………………………………………………………………………………….4

1-5 قلمروی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………4

1-6 نتایج مورد بهره گیری پس از انجام پژوهش…………………………………………………………………………5

1-7 بهره گیری کنندگان از نتایج پژوهش ………………………………………………………………………………….5

1-8 جنبه جدید بودن و نوآوری ………………………………………………………………………………………..5

1-9 تعریف  مفهومی واژه ها پژوهش …………………………………………………………………………………..5

1-10خلاصه فصل اول …………………………………………………………………………………………………….6

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..8

2-2کانال های توزیع ……………………………………………………………………………………………………….9

2-2-1تعریف…………………………………………………………………………………………………………………9

2-2-2 موسسات وسازمانهای توزیع ………………………………………………………………………………….11

2-2-2-1خرده فروشی …………………………………………………………………………………………………..11

2-2-2- 2 عمده فروش ………………………………………………………………………………………………….11

2-2-2-3 دلالها و کارگزاران…………………………………………………………………………………………..12

2-2-3 سیستم های بازاریابی توزیع …………………………………………………………………………………..12

2-2-3-1 سیستم بازاریابی عمودی…………………………………………………………………………………….12

2-2-3-2 سیستم بازار یابی افقی……………………………………………………………………………………….13

2-2-2-3 سیستم بازاریابی چندگانه ………………………………………………………………………………….13

2-3کانال های توزیع متنوع………………………………………………………………………………………………13

2-3-1 تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………….13

2-3-2تعریف ……………………………………………………………………………………………………………….14

2-4 مدیریت مشتریان چندکاناله (MCM)………………………………………………………………………….16

2-5 انواع کانال های توزیع………………………………………………………………………………………………19

2-5-1 فرمت های خرده فروشی فروشگاهی غیر خوراکی……………………………………………………..19

2-5-1-1 فروشگاه بزرگ……………………………………………………………………………………………….19

2-5-1-2 فروشگاه های تخصصی ……………………………………………………………………………………20

2-5-1-3 مراکز خرید ……………………………………………………………………………………………………21

2-5-1-4 مغازه های کوچک و مجزا ……………………………………………………………………………….21

2-5-2 فرمت های خرده فروشی غیر فروشگاهی…………………………………………………………………22

2-5-2-1 خرده فروشی کاتالوگی …………………………………………………………………………………..22

2-5-2-2 خرده فروشی اینترنتی ……………………………………………………………………………………….23

2-5-2-3 سیستم های خرید تلویزیونی(TVH)…………………………………………………………………….24

2-6 مفهوم نام های  تجاری  لوکس ………………………………………………………………………………….25

2-7 ارزش برند ………………………………………………………………………………………………………..27

2-7-1 ارزش فیزیکی……………………………………………………………………………………………………..28

2-7-2 ارزش اقتصادی …………………………………………………………………………………………………29

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4 هدف اساسی از انجام پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر تنوع کانال های توزیع (بوتیک /مغازه های کوچک و مجزا،
مرکز خرید/پاساژ ، نمایندگی و اینترنت/وب) روی ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان به نام های تجاری لوکس می باشد وهدف فرعی این پژوهش مطالعه ارتباط بین ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان با در نظر داشتن کانال های توزیع متنوع می باشد .