عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر کانال های توزیع متنوع برارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده :

هدف پژوهش حاضر مطالعه ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان به نام های تجاری لوکس و کانالهای توزیع موجود برای نام های تجاری لوکس (از قبیل بوتیک ها ،مراکزخرید ،فروشگاه های اینترنتی ،نمایندگی ها ) می باشد .جامعه آماری این پژوهش شامل مصرف کنندگان 39-19 ساله  در شهرکرمان می باشد که پوشاک مارکدار مصرف می کنند. 200 پرسشنامه به روش گلوله برفی بین مصرف کنندگان توزیع گردید و 114 پرسشنامه جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بکاربرده گردید.تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش با بهره گیری از   Anova ، Duncan وتحلیلرگرسیون خطی چندگانه صورت گرفت. وقتی ارزش های برند برای هر مورد از کانال های متنوع مطالعه می کنیم ، مشارکت -کنندگان ارزش های برند را به گونه متفاوتی ارزیابی می کنند که به نوع کانال توزیع بستگی دارد. مشارکت کنندگان تفاوت معنی داری در زمینه  وفاداری برند  در نتیجه خرید از  کانال های  متنوع نشان ندادند . وقتی تاثیر  ارزش برند روی وفاداری مصرف کنندگان مطالعه گردید ،  ارزش های برند که وفاداری مصرف کنندگان  تحت تاثیر می گذارند بستگی به نوع کانال توزیع دارند. همچنین این پژوهش کانال های توزیع احتمالی برای نام های تجاری  لوکس که می توانند در بازار پوشاک کرمان موفق باشند را پیشنهاد  می کند.

واژگان کلیدی : کانال های توزیع ، ارزش برند ، نام های تجاری  لوکس ، وفاداری

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4 هدف اساسی از انجام پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر تنوع کانال های توزیع (بوتیک /مغازه های کوچک و مجزا،
مرکز خرید/پاساژ ، نمایندگی و اینترنت/وب) روی ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان به نام های تجاری لوکس می باشد وهدف فرعی این پژوهش مطالعه ارتباط بین ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان با در نظر داشتن کانال های توزیع متنوع می باشد .