عنوان کامل پایان نامه :

  ارایه مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

امروزهسازمانهابرایبقاء،انتظاموبالندگیخودمیکوشندکهازطریقمنابعخوددرگسترهجهانیبهرشدسریع، بهبود مستمر،کارآمدی،سودبخشی،انعطافپذیری،آمادگیبرایآیندهوبرخورداریازموقعیتممتازدرعرصهفعالیتخودنایلشوند . بدوناینکیفیتها،سازمانهاواقعاًغیرممکناستکهبتواننددرمواجههبابهترینهابهصورترقابتیواثربخشیعملکنند.

ارزیابی عملکرد مانند ابزارها و وسایل مؤثر مدیریت منابع انسانی می باشد که با به کارگیری صحیح این ابزار نه تنها هدف ها و مأموریتهای سازمان با کارایی مطلوب تحقق می یابد بلکه منافع کارکنان و جامعه نیز تأمین می گردد. فرایند ارزیابی عملکرد، راهکاری را در اختیار سازمان قرار می دهد که از طریق آن اعضای سازمان به اندازه اثربخشی وظایف شغلی خود پی می برند.(مصدق خواه،ساکت چقوش،1390)

در بحث ارزیابی عملکرد کارکنان،شاخصهای مؤثر در این فرایند قابل سنجش نیست و دقیق اندازه گیری نمی گردد. از سوی دیگر،آگاهی از نتایج و رفتار، عامل مهمی در اصلاح رفتارهای آینده به شمار می آید.(سعادت،1376)

 

2-2-عملکرد

به گونه کلی عملکرد یعنی به انجام رساندن آن چیز که سازمان از فرد می خواهد.عملکرد افراد در سه سطح فردی،گروهی،سازمانی مطالعه می گردد.همچنین در هر سطحی عوامل مختلفی بر رفتار افراد تاثیر می گذارد.مثلا در سطح فردی عواملی زیرا شخصیت،ادراک،توانایی،استرس و…بر عملکرد تاثیر می گذارد.

در سطح گروهی عواملی زیرا ارتباطات،رفتار بین گروهی،تعارضات و رهبری تاثیر گذار می باشد.و در نهایت عواملی زیرا فرهنگ سازمانی،ساختار سازمانی،محیط سازمان و …بر عملکرد سازمانی تاثیر می گذارد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

  • توسعه مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای فازی[1] و روش حل آن
  • تعیین شاخص های اصلی ورودی و خروجی شرکت های تولید کننده سیمان برای تعیین کارایی هر کدام از آن ها
  • محاسبه ی کارایی هر کدام از شرکت های سیمان سازی
  • رتبه بندی شرکت های تولید کننده سیمان فعال در کشور

[1]Fuzzy parameter

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارایه مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی- مورد مطالعه شرکت های سیمانی بورس