عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اخلاقکار و هوش سازمانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه 2

1-1) مسأله پژوهش 2

2-1) اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 5

3-1) اهداف پژوهش 8

4-1) قلمرو پژوهش 9

1-4-1) قلمرو موضوعی 9

2-4-1) قلمرو مکانی 10

3-4-1) قلمرو زمانی 10

5-1) فرضیههای پژوهش 10

6-1) تعریف واژهها و اصطلاحهای تخصصی پژوهش 11

فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش

مقدمه 15

2-1) بخش اول: مبانی نظری 15

2-1-1) اخلاق 15

2-1-1-1) تعریف اخلاق 16

2-1-1-2) انواع اخلاق در سازمانها 20

2-1-2) کار 26

2-1-2-1) تعریف کار 27

2-1-2-2) تفاوت کار و حرفه 28

2-1-3) اخلاق­کار 29

2-1-3-1)تعریف اخلاقکار 29

2-1-3-2) ابعاد اخلاقکار 31

2-1-3-3) اهمیت و ضرورت پرداختن به اخلاقکار 34

2-1-3-4) عوامل مؤثر بر رعایت اخلاق­کاری 36

2-1-3-5) اخلاقکار در ایران 40

2-2-1) هوش 42

2-2-1-1) تعریف هوش 42

2-2-1-2) انواع هوش در سازمانها 43

2-2-3) تعریف هوش سازمانی 47

فهرست مطالب (ادامه)

عنوان صفحه

2-2-3-1) ابعاد هوش سازمانی 48

2-2-3-2) عناصر هوش سازمانی 51

2-2-3-3) توانمندسازهای کلیدی هوش سازمانی 52

2-2-3-4) اهمیت و ضرورت بهره گیری از هوش سازمانی 53

2-3-1) رفتار شهروندی سازمانی 55

2-3-1-1) تعریف رفتار شهروندی سازمانی 55

2-3-1-2) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی 57

2-3-1-3) عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی 58

2-2) بخش دوم: سوابق پژوهش 60

2-2-1) تحقیقات داخلی 60

2-2-1-1) تحقیقات داخلی پیرامون اخلاقکار 60

2-2-1-2) تحقیقات داخلی پیرامون هوش سازمانی 65

2-2-1-3) تحقیقات داخلی پیرامون ارتباط رفتار شهروندی سازمانی با اخلاق­کار و هوش سازمانی 67

2-2-2) تحقیقات خارجی 68

2-2-2-1) تحقیقات خارجی پیرامون اخلاق­کار 68

2-2-2-2) تحقیقات خارجی پیرامون هوش سازمانی 72

2-2-2-3) تحقیقات خارجی پیرامون ارتباط رفتار شهروندی سازمانی با اخلاق­کار و هوش سازمانی 75

2-3) بخش سوم: چارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش 85

فصل سوم: روش­ها و ابزار پژوهش

مقدمه 88

3-1) روش پژوهش 88

3-2) جامعه آماری 89

3-3) حجم نمونه و روش نمونهگیری 90

3-4) ابزار جمع­آوری داده 91

3-4-1) روایی 93

3-4-2) پایایی 93

3-5) روش گردآوری داده 95

3-6) ابزار و روش تجزیه و تحلیل داده­ها 95

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

مقدمه 97

فهرست مطالب (ادامه)

عنوان صفحه

4-1) ویژگی­های جمعیت­شناختی افراد جامعه 97

4-1-1) توزیع فراوانی و درصد جنسیت افراد نسبت به کل آمار 97

4-1-2) توزیع فراوانی و درصد تحصیلات افراد نسبت به کل آمار 98

4-1-3) توزیع فراوانی و درصد گروه­های سنی افراد نسبت به کل آمار 100

4-2) تحلیل توصیفی ویژگیهای افراد مورد مطالعه 101

4-2-1) شاخص­های آمار توصیفی متغیرهای پژوهش 101

4-3) تحلیل استنباطی فرضیههای پژوهش 102

4-3-1) مطالعه وضعیت اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی 102

4-3-2) مطالعه وضعیت ابعاد اخلاق­کار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی 103

4-3-2-1) مطالعه وضعیت ابعاد اخلاق­کار 103

4-3-2-2) مطالعه وضعیت ابعاد هوش سازمانی 104

4-3-2-3) مطالعه وضعیت ابعاد رفتار شهروندی سازمانی 105

4-3-3) مطالعه نحوه ارتباط متغیرهای پژوهش 105

4-3-4) مطالعه ارتباط میان ابعاد متغیرهای پژوهش 106

4-3-4-1) مطالعه ارتباط میان ابعاد اخلاق­کار 107

4-3-4-2) مطالعه ارتباط میان ابعاد هوش سازمانی 108

4-3-4-3) مطالعه ارتباط میان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی 109

4-3-4-4) مطالعه ارتباط میان ابعاد اخلاق­کار و رفتار شهروندی سازمانی 110

4-3-4-5) مطالعه ارتباط میان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی و هوش سازمانی 110

4-3-4-6) مطالعه ارتباط میان ابعاد اخلاق­کار و هوش سازمانی 112

4-3-5)ترسیم مدل اصلی پژوهش و نیکویی برازش مدل 114

4-3-6) مطالعه اندازه تأثیر ویژگی­های جمعیت شناختی 121

4-3-6-1) تأثیر ویژگی جنسیت بر متغیرهای مورد مطالعه 121

4-3-6-2) تأثیر ویژگی سن بر متغیرهای مورد مطالعه 122

4-3-6-3) تأثیر ویژگی تحصیلات بر متغیرهای مورد مطالعه 122

4-4) یافتههای جانبی 124

4-4-1) مطالعه اندازه تأثیر ابعاد متغیرها 124

4-4-1-1) مطالعه اندازه تأثیر مستقیم و غیرمستقیم ابعاد چهارگانه متغیر اخلاق­کار 124

4-4-1-2) مطالعه اندازه تأثیر مستقیم و غیرمستقیم ابعاد هفتگانه متغیر هوش سازمانی 128

4-4-1-3) مطالعه اندازه تأثیر مستقیم و غیرمستقیم ابعاد پنجگانه متغیر رفتار شهروندی سازمانی 131

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

فهرست مطالب (ادامه)

عنوان صفحه

مقدمه 136

5-1)اختصار پژوهش 137

5-2) نتیجه­گیری 138

5-2-1) وضعیت اخلاق­کار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز 139

5-2-2) نحوه ارتباط اخلاق­کار و هوش سازمانی 140

5-2-3) نحوه ارتباط ابعاد اخلاق­کار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی 141

5-2-4) تفسیر مدل اصلی پژوهش 142

5-2-5) تأثیر ویژگی­های جمعیت­شناختی بر اخلاق­کار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی 142

5-3) محدودیت­های پژوهش 143

5-4) پیشنهادهای پژوهش 144

5-4-1) پیشنهادهای عمومی پژوهش 144

5-4-2) پیشنهادهایی به محقّقین و پژوهشگران آینده 147

منابع و مآخذ 149

الف) منابع فارسی 149

ب) منابع غیرفارسی 157

پیوست­ها 165

پیوست شماره 1: پرسشنامه پژوهش 165

پیوست شماره 2: ضرایب آلفای کرونباخ 169

پیوست شماره 3: ضرایب تی تک نمونه­ای برای سنجش وضعیت متغیرها 171

پیوست شماره 4: ماتریس همبستگی متغیرها 172

پیوست شماره 5: آماره­های نیکویی برازش مدل لیزرل 173

پیوست شماره 6: مطالعه وضعیت عوامل جمعیت شناختی 174

پیوست شماره 6-1: مطالعه وضعیت عامل جنسیت 174

پیوست شماره 6-2: مطالعه وضعیت عامل سن 175

پیوست شماره 6-3: مطالعه وضعیت عامل تحصیلات 176

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پیوست شماره 7: ضرایب تحلیل مسیر 178

پیوست شماره 7-1: ضرایب تحلیل مسیر اخلاقکار 178

فهرست مطالب (ادامه)

عنوان صفحه

پیوست شماره 7-2: ضرایب تحلیل مسیر هوش سازمانی 179

پیوست شماره 7-3: ضرایب تحلیل مسیر رفتار شهروندی سازمانی 180

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف در نظرگرفته شده با در نظر داشتن موضوع پژوهش شامل چهار هدف اصلی و شش هدف فرعی به تبیین ذیل میباشد:

اهداف اصلی از انجام پژوهش عبارتند از:

 • مطالعه ارتباط اخلاقکار و هوش سازمانی با بهره گیری از متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز

همچنین با در نظر داشتن ابعاد چهارگانه اخلاقکار (دلبستگی و علاقه به کار، پشتکار و جدیت در کار، روابط سالم و انسانی در محل کار و روح جمعی و مشارکت در کار)؛ ابعاد هفتگانه هوش سازمانی (چشم­انداز راهبردی، سرنوشت مشترک، فشار عملکرد، دانش کاربردی، روحیه، میل به تغییر، اتحاد و توافق) و ابعاد پنج­گانه رفتار شهروندی سازمانی (نوع دوستی یا رفتار یاری­دهنده، رفتار مؤدبانه کاری، وظیفه شناسی و وجدان کاری، جوانمردی و مروت، اخلاق اجتماعی) اهداف فرعی زیر در نظر گرفته گردید:

 • مطالعه وضعیت ابعاد مختلف اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت ابعاد مختلف هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان هر یک از ابعاد اخلاقکار با هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با هر یک از ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان هر یک از ابعاد اخلاقکار با هر یک از ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان ابعاد اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز

ضمناً با انجام پژوهش مورد نظر تأثیر عوامل جمعیتشناختی (سن، جنسیت و تحصیلات) را نیز بر اندازه رعایت اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مطالعه گردید.

پیش نویس مطالعه ارتباط اخلاق‬کار و هوش سازمانی؛ با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز