شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

  ارایه مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشینه پژوهش

کارهای متعددی در زمینه ارائه مدل تحلیل پوششی داده های فازی  انجام شده که در زیر به بعضی از مطالعات داخلی انجام شده در این زمینه تصریح می کنیم :

احمد کوچک راده و صابر ساعتی در سال 1378 مقاله ای را با عنوان حل مدل BCC فازی در مدل تحلیل پوششی داده ها ارائه داده اند.آن ها در این مقاله مدل BCC فازی با داده های فازی مثلثی را ارائه داده و با به کار گیری روش برش آلفا آن را به مدل برنامه ریزی خطی قطعی تغییر داده و روش حل آن را نیز نشان داده اند.

عالیه کاظمی و همکاران در سال 1386 مقاله ای را در زمینه تحلیل پوششی داده های فازی ارائه دادند که در آن از این مدل برای ارزیابی پالایشگاه های نفت کشور بهره گیری شده می باشد. در این مقاله برای رتبه بندی 9 پالایشگاه نفت کشور ورودی و خروجی های مدل DEA را به صورت اعداد فازی مثلثی در نظر گرفته می باشد.

دکتر عباسعلی نورا و سارا فناطی رشیدی در مقاله ای مدلهای DEA را برای بهبود بخشی واحدهای ناکارا در حالت فازی مطالعه کرده اند.در این مقاله آن ها با فرض فازی بودن ورودی و خروجی ها، برای هر DMU ورودی ها را به اندازه معینی افزایش داده و با بهره گیری از مدلهای DEA در صورت ثابت ماندن کارایی یا بهبود آن مقدار خروجی ها را تخمین می ردند.

عادل حاتمی ماربینی و صابر ساعتی به همراه احمد ماکوئی در مقاله خود برای ارزیابی عملکرد صنایع خدماتی از رویکرد رتبه بندی فازی بهره گیری کرده اند. در این مقاله آن ها به دلیل نادقیق و مبهم بودن داده های واقعی از روش رتبه بندی اعداد فازی، مدل CCR در تحلیل پوششی داده های فازی مورد مطالعه قرار داده اند. این مدل برای یک مطالعه کارایی مجموعه واقعی از 16 بانک مورد بهره گیری قرار گرفت.

منصور مومنی به همراه سمیه خدایی و مجتبی بشیری  در سال 1388 مقاله ای را دزر زمینه کاربرد مدل ترکیبی روش کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده ها ارائه داده اند که در آن این مدل را برای ارزیابی عملکرد شعب تامین اجتماعی شهرستان های تهران  بکار برده اند.در این مقاله در آغاز اندازه عملکرد شعب با بهره گیری از روش کارت امتیازی متوازن سنجیده شده و سپس کارایی این سعب با در نظر داشتن وجود داده های غیر قطعی  در شاخص های طراحی شده توسط مدل BSC، با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های فازی اندازه گیری خواهد گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

  • توسعه مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای فازی[1] و روش حل آن
  • تعیین شاخص های اصلی ورودی و خروجی شرکت های تولید کننده سیمان برای تعیین کارایی هر کدام از آن ها
  • محاسبه ی کارایی هر کدام از شرکت های سیمان سازی
  • رتبه بندی شرکت های تولید کننده سیمان فعال در کشور

[1]Fuzzy parameter

ارایه مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی- مورد مطالعه شرکت های سیمانی بورس