عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی

قسمتی از متن پایان نامه :

– آموزش و مهارت آموزی[1]

«حاکمیت بالینی نیازمند آن می باشد که توسط فرهنگی که برای یادگیری مداوم ارزش قایل شده و آن را کلید موفقیت در مسیر ارتقای کیفیت می داند، پایه ریزی گردد» سازمانی می تواند ادعا کند که توانایی اجرای حاکمیت بالینی را دارد که یکی از اجزای مهم (مدیریت خطر)  این چهارچوب را تحت کنترل داشته باشد اما برای مدیریت خطر نیازمند کارکنانی مجرب و دارای دانش و مهارت کافی می باشد. آموزش، مهارت آموزی و توسعه دانش پرسنلی یک فرایند ادغام یافته در حاکمیت بالینی می باشد. این امر نه فقط به پرسنل برای ارتقای مهارت هایشان کمک می کند بلکه باعث کمک و طرفداری  از آن ها برای انجام کار به شیوه های مختلف می گردد.

هدف کلیه برنامه های آموزشی کارکنان شامل موارد زیر می باشد:

  • ایجاد فرصت رشد و توسعه عادلانه مهارت و دانش کلیه کارکنان سازمان در زمینه شغلی و کاری خود
  • فراهم کردن برنامه های مختلف آموزشی داخل و یا خارج سازمانی
  • برگزاری برنامه های آموزشی مورد نیاز با در نظر داشتن نیازسنجی های انجام شده.

توسعه مستمر دانش و مهارت های شغلی یا CPD [2] لازمه هر سازمانی می باشد که می خواهد حاکمیت بالینی را به اجرا در آورد. توسعه مستمر دانش و مهارت های شغلی عبارت می باشد از فرایند یادگیری مداوم برای تمام افراد و تیم های حرفه ای، که بتوانند توانایی های خود در روبرو شدن با نیاز های بیماران،  گسترش داده و به ارائه خدمات سلامت بپردازند. اساس «توسعه دانش و مهارت شغلی» یا CPD  آن می باشد که مختص کارکنان بالینی مانند پزشکان نیست. شواهد متعددی، اهمیت نیاز سنجی را قبل از طرح ریزی و اجرای برنامه های آموزشی ، نشان می دهد. ، برای آموزش  افراد، تدریس صرف دستورالعمل ها کافی نیست بلکه فعالیت هایی که آنان را تشویق به مشارکت، بحث و کارعملی کند، موثرتر می باشد.توسعه مستمر دانش و مهارت های شغلی ( CPD ) زمانی می باشد که یادگیری دارای  خصوصیات زیر باشد:

  • دانش پذیر، آشنایی قبلی با مطلب داشته باشد.
  • براساس نیاز سنجی انجام شده از فرد ، برنامه ریزی گردد.
  • بر محور معضلات او، بنا گردد.[3]
  • مشارکت فعال فرد را در طی آموزش در برداشته باشد.
  • از منابع خود دانش پذیر، بهره گیری کرده و براساس جربیات او ارائه گردد.
  • شامل بازخورد های به موقع و مرتبط باشد.
  • وقتی ارائه گردد که فرد نیاز به دانستن آن را حس و تجربه کرده باشد.

–  با خودارزیابی همراه باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن شرایط کنونی که در ابتدای مسیر استقرار و اجرای حاکمیت بالینی هستیم و با در نظر داشتن آن که هنوز مهارت کافی برای تدوین «برنامه توسعه فردی» یا PDP را به تنهایی نداریم، می توان هر یک از کارکنان با کمک مسوول مافوق خود، تدوین برنامه توسعه فردی را انجام داده و نقاط قوت، ضعف، تهدید ها و فرصت های خود را شناسایی[4] نموده و اهداف خود را براساس نیاز های سازمانی تعیین و مسیرحرکت بعدی خود را مشخص نموده و برای آن برنامه ریزی نمایند. هم چنین در فواصلی که با یکدیگر به توافق رسیده اند که می تواند هر سه ماهه یا شش ماهه باشد اجرای برنامه را مورد ارزیابی قرار داده و خط مشی بعدی را مشخص نمایند. .(وزارت بهداشت،1390: 2)

[1] Education & Training

[2] continuing professional development

[3] problem-centered

[4] swot analysis

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی: مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل.

اهداف فرعی:

1- مطالعه تاثیر تعهد مدیریت بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

2- مطالعه تاثیردید سیستمی براجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

3- مطالعه تاثیرفضای باز و آزمایشگری  بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

4- مطالعه تاثیرانتقال و یکپارچگی دانش بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل