عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر کانال های توزیع متنوع برارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست شکل ها

شکل شماره1 :فرآیند نظام توزیع ………………………………………………………………………………………10

شکل شماره 2: چهارچوب مدیریت مشتریان چندکاناله………………………………………………………….17

شکل شماره 3:مدل مفهومی……………………………………………………………………………………………..46

شکل شماره4:جنسیت …………………………………………………………………………………………………….56

شکل شماره5:سن ………………………………………………………………………………………………………….60

شکل شماره 6:اندازه تحصیلات ………………………………………………………………………………………..61

شکل شماره7: توزیع وفاداری مصرف کننده در حالت صرفا بوتیک ……………………………………….65

شکل شماره8 :توزیع وفاداری مصرف کننده در حالت  بوتیک و مرکز خرید……………………………66

شکل شماره9 :توزیع وفاداری مصرف کننده در حالت بوتیک و نمایندگی  ……………………………..66

شکل شماره 10:توزیع فراوانی وفاداری در حالت اینترنت ……………………………………………………..67

شکل شماره 11:تاثیر ارزش برند روی وفاداری مصرف کننده :کانال صرفا بوتیک……………………..80

شکل  شماره12:تاثیر ارزش برند روی وفاداری مصرف کننده :بوتیک و مرکز خرید  …………………82

شکل شماره 13:تاثیر ارزش برند روی وفاداری مصرف کننده :کانال بوتیک و اینترنت……………….84

شکل شماره 14:  TVHS…………………………………………………………………………………………………85

شکل شماره 15 :مدل نهایی………………………………………………………………………………………………90

 

فهرست جداول

جدول شماره 1:توزیع سوالات در پرسشنامه………………………………………………………………………..51

جدول شماره 2:نتایج محاسبه آلفای کرونباخ……………………………………………………………………….52

جدول شماره 3 :جنسیت………………………………………………………………………………………………….59

جدول شماره 4:سن…………………………………………………………………………………………………………59

جدول شماره5 :اندازه تحصیلات……………………………………………………………………………………….60

جدول شماره 6:شاخص های آماری ارزش برند  در کانال صرفا بوتیک……………………………………61

جدول شماره 7 :شاخص های آماری مرتبط با ارزش برند  در کانال بوتیک و مرکز خرید……………62

جدول شماره 8 :شاخص های آماری مرتبط با ارزش برند  در کانال بوتیک و نمایندگی ……………..63

جدول شماره 9:شاخص های آماری مرتبط با ارزش برند  در کانال بوتیک واینترنت…………………..64

جدول شماره 10: شاخص های آماری مرتبط با وفاداری در کانال  صرفا بوتیک………………………..65

جدول شماره 11:شاخص های آماری مرتبط با وفاداری در کانال بوتیک و مرکز خرید ………………65

جدول شماره 12:شاخص های آماری مرتبط با وفاداری در کانال بوتیک و نمایندگی  ……………….66

جدول شماره 13: شاخص های آماری مرتبط با وفاداری  در کانال بوتیک و اینترنت…………………..67

جدول شماره14 : نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف ارزش برند  و وفاداری مصرف کننده…………………………………………………………………………………………………………………………..69

جدول شماره 15 :نتایج آزمون لون……………………………………………………………………………………71

جدول شماره 16: نتایج آنووا مربوط به ارزش برند  در حالت کلی …………………………………………72

جدول شماره 17 :تست دانکن مربوط به ارزش برند  در حالت کلی ……………………………………….73

جدول شماره 18 :آنووا مربوط به  ارزش اجتماعی ………………………………………………………………73

جدول شماره 19 :تست دانکن مربوط به ارزش اجتماعی ………………………………………………………74

جدول شماره 20 :آنووا مربوط به ارزش غیر تجملی……………………………………………………………..74

جدول شماره 21 :آنووا مربوط به  ارزش احساسی ……………………………………………………………….75

جدول شماره 22 :تست دانکن مربوط به  ارزش احساسی ………………………………………………………75

جدول شماره 23: آنووا مربوط به  ارزش اقتصادی ……………………………………………………………….76

جدول شماره 24:تست دانکن مربوط به  ارزش اقتصادی ………………………………………………………76

جدول شماره25 :آنووا مربوط به  وفاداری مصرف کننده……………………………………………………….77

جدول شماره 26:شاخص های آماری و آنووا مربوط به  ارتباط بین ارزش برند  و وفاداری در حالت کانال صرفا بوتیک………………………………………………………………………………………………………….78

جدول شماره 27 :ضرایب استاندارشده و استاندارنشده و همبستگی های مربوط به ارتباط بین ارزش برند و وفاداری مصرف کننده  با در نظر گرفتن کانال صرفا بوتیک…………………………………………79

جدول 28: شاخص های آماری و آنووا مربوط به  ارتباط بین ارزش برندو وفاداری کانال بوتیک  ومرکز خرید………………………………………………………………………………………………………………….80

جدول شماره 29 :ضرایب استاندارشده و استاندارنشده و همبستگی های مربوط به ارتباط بین ارزش برند  و وفاداری مصرف کننده  با در نظر گرفتن کانال بوتیک و مرکز خرید……………………………..81

جدول شماره 30 :شاخص های آماری و آنووا مربوط به  ارتباط بین ارزش برند  و وفاداری کانال بوتیک  و نمایندگی……………………………………………………………………………………………………….82

جدول شماره 31:شاخص های آماری و آنووا مربوط به  ارتباط بین ارزش برند  و وفاداری کانال بوتیک  واینترنت …………………………………………………………………………………………………………..83

جدول شماره 32:ضرایب استاندارشده و استاندارنشده و همبستگی های مربوط به ارتباط بین ارزش برند و وفاداری مصرف کننده  با در نظر گرفتن کانال بوتیک و اینترنت ………………………………………….83

جدول شماره33: TVHS…………………………………………………………………………………………………85

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4 هدف اساسی از انجام پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر تنوع کانال های توزیع (بوتیک /مغازه های کوچک و مجزا،
مرکز خرید/پاساژ ، نمایندگی و اینترنت/وب) روی ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان به نام های تجاری لوکس می باشد وهدف فرعی این پژوهش مطالعه ارتباط بین ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان با در نظر داشتن کانال های توزیع متنوع می باشد .

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید