عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی

قسمتی از متن پایان نامه :

خطای پزشکی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قصور خدمت یا ارتکاب اقدام اشتباه در برنامه‌ریزی یا اجرا که به گونه بالفعل یا بالقوه باعث یک نتیجه ناخواسته می گردد. این تعریف به گونه مشخص حیطه‌های کلیدی علل خطا (قصور یا ارتکاب، برنامه‌ریزی و اجرا) را دربرمی‌گیرد. متاسفانه در ایران آمار مدونی در دست نیست اما به نظر می‌رسد که اندازه خطاهای پزشکی بسیار بالا باشد؛ به علت های: بدخطی نسخه‌های پزشکی و خوانا نبودن آنها، شلوغی داروخانه‌ها، عدم دقت مردم برای درک اهمیت این داروها و شناخت خطرات آنها و شاید تبیین ناکافی پزشک و داروخانه‌داران برای مصرف دارو به خانواده‌ها همچنین افزایش پرونده‌های ارجاعی شکایت مردم از پزشکان به نظام پزشکی نشان دهنده این ادعاست.

پس دو تعریف اصلی در ارتباط با خطاها مطرح می باشد :

الف – در مرحله برنامه ریزی ( ساختاری )

ب – در مرحله اجرا (‌ انسانی )

تاثیر بالینی

تعریف :‌بهره گیری از بهترین دانش به دست آمده از پژوهش و تجربه بالینی برای دستیابی به نتایج مطلوب در طریقه مراقبت از بیمار می باشد . همچنین تاثیر بالینی حکایت از مطلوبیت نتایج کاربرد یک دارو یا روش تشخیصی در تولید بهترین نتایج بالینی در بیمار می کند .

سنجش تاثیر بالین اعم از اثرات درمانی یا عوارض، بخش کلیدی و اصلی نظام حاکمیت بالینی می باشد اگر چه دشوارترین آنها نیز می باشد.  در این بخش نتایج درمانی و عوارض مورد انتظار از مداخلات شایع به شکل عینی و قابل اندازه گیری تعریف و قرایندی متناسب و کاربردی برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و همچنین تجزیه و تحلیل و بازخورد مناسب به آن طراحی و اجرایی می گردد.

تاثیر بالینی حاصل کاربرد بهترین دانش برگرفته از پژوهش روزآمد و تجربه برای انجام فرایند صحیح بالینی و دستیابی به نتایج مطلوب برای بیمار می باشد همچنین اثربخشی بالینی حکایت از مطلوبیت نتایج کاربرد یک دارو یا روش تشخیصی درمانی در تولید بهترین نتایج بالینی در بیمار می نماید

حجم دانش و شواهد پزشکی به سرعت در حال افزایش می باشد پس هیچ دانش آموخته پزشکی و پیراپزشکی نمی تواند با این حجم عظیم اطلاعات مواجهه یافته و آنها را در حافظه خود جای دهد پس از گذشت پنج سال از فارغ التحصیلی آنها تنها  تا درصد طبابت پزشکان مبتنی بر شواهد و به تعبیری کاملاٌ اثربخش می باشد. (وزارت بهداشت،1390)

بسیاری از روشهای بالینی پس از گذشت زمان و با پژوهش های بیشتر نقض می گردند و غیرنافع یا مضر شناخته می شوند  پس اشراف روزآمد به شواهد معتبر دانش پزشکی ضروری می باشد.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی: مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل.

اهداف فرعی:

1- مطالعه تاثیر تعهد مدیریت بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

2- مطالعه تاثیردید سیستمی براجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

3- مطالعه تاثیرفضای باز و آزمایشگری  بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

4- مطالعه تاثیرانتقال و یکپارچگی دانش بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل