عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی

قسمتی از متن پایان نامه :

– حاکمیت خدمات بالینی

در تعریف حاکمیت خدمات بالینی دیدگاهی ادغام یافته ازمراقبت­های بالینی و نیز غیر بالینی مطرح می باشد که کیفیتی جامع را در بر می­گیرد. چنین ادغامی به یکپارچگی سازمانی،هماهنگی، همکاری و ارتباطات میان واحدها در سازمان می­انجامد و با مراقبت­های با کیفیت بالا مرتبط می­گردد. حاکمیت خدمات بالینی ادغام تمام فعالیت­هایی می باشد که مراقبت از بیمار را در یک استراتژی واحد تلفیق می­کند. این استراتژی شامل ارتقاء کیفیت اطلاعات، بهبود همکاری، بهبود روحیه کار تیمی و مشارکت، کاهش دامنه تغییرات و بی­ثباتی­های عملکردی و پیاده سازی طبابت مبتنی بر شواهد می باشد.)وزارت بهداشت ،1390: 5)

حاکمیت خدمات بالینی می­کوشد عملکرد تمامی سازمان­های مراقبت سلامت را به سوی بهترین استانداردهای قابل قبول سوق دهد به این امید که ناهمگونی­های موجود در کیفیت مراقبت­های ارائه شده به بیماران را کاهش دهد.

2-2-3-       اجزای کلیدی حاکمیت بالینی

 

 

 

شکل(2-1) مدل اجزای کلیدی حاکمیت بالینی

2-2-4- مشارکت بیمار و جامعه[1]

«بیماران در طی سفرشان در سیستم سلامت حق دارند که با تکریم و صداقت با آن ها رفتار شده و در هر جا که امکان داشته باشد، بتوانند در تصمیم گیری در مورد درمانشان، شریک شوند.»

از آنجا که اتخاذ هر گونه خط مشی و تصمیم گیری مرتبط به خدمات بهداشتی درمانی، در نهایت بر جان و زندگی بیماران مؤثر می باشد، بنابر این مشارکت بیماران وجامعه در امور سلامت و تدوین خط مشی های کلان سلامت در کشورهای توسعه یافته از زمره حقوق شهروندی  بوده و جنبه اخلاقی و وجدانی یافته و مظهر عدالت و پاسخگویی در بسیاری از نظام های بهداشت و درمان  بشمار می آید . برنامه ریزی و ارائه مراقبت ها وخدمات درمانی بیمار- محور مبتنی بر نظرات ، نیازها و ترجیحات بیماران ، مراقبان آنان و جامعه،  نکته کلیدی سیستم های سلامت در کشورهای توسعه یافته و عنصر الزامی در  بهبود و ارتقاء نظام درمانی و جلب اعتماد عمومی می باشد. این  خود موجب تناسب بیشتر و هزینه اثربخش بودن خدمات ارائه شده و در نهایت بهبود پیامدهای سلامت ، کیفیت زندگی و رضایتمندی بیماران می گردد. لذا، پذیرفتن بیمار بعنوان شریک سیستمهای درمانی و تعمیم فرهنگ استقبال و انعطاف نسبت به نظرات و انتقادهای بیماران در سطح بیمارستانها اهرم رشد بیمارستانهای تعالی جو بوده و در سطح ملی در تدوین و تنظیم خط مشی ها ، طرح ها و خدمات وسیاستگذاریهای کلان سلامت مؤثر می باشد.)وزارت بهداشت ،1390: 10)

[1] patient and public involvement

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی: مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل.

اهداف فرعی:

1- مطالعه تاثیر تعهد مدیریت بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

2- مطالعه تاثیردید سیستمی براجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

3- مطالعه تاثیرفضای باز و آزمایشگری  بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

4- مطالعه تاثیرانتقال و یکپارچگی دانش بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل