عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اخلاقکار و هوش سازمانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل مؤثر بر رعایت اخلاق­کاری

با مطالعه ادبیات نظری موجود در زمینه عوامل تأثیرگذار بر رفتار اخلاقی افراد در سازمان، درمی­یابیم که محققین عوامل بسیاری را در این زمینه ذکر کرده­اند و در طبقه­بندی­های مختلفی قرار دادند. در یکی از این دسته­بندی­ها عوامل مؤثر بر مقوله اخلاق­کار در سه سطح قرار گرفته که به صورت زیر می باشد:

 • سطح کلان دربردارنده شاخص­هایی همچون عوامل فرهنگی (فرهنگ و آداب و سنن)، عوامل اقتصادی (تورم، کمبود نقدینگی و …)، فناوری (ابزارهای ارتباطی و …) و عوامل قانونی (دستورالعملها و آئین­نامه­ها).
 • سطح سازمانی شامل شاخص­هایی از قبیل رقابت، سیستم پاداش، ویژگی­های شغل، دسترسی منابع، اهداف سازمانی و ارزیابی عملکرد.
 • سطح فردی عواملی همچون عقاید فردی، آموزه­های خانوادگی، توجه­های فردی و روابط اجتماعی (رونقی و فیضی،1390: 41).

اکثر مدل­های اخلاقی ارائه شده در زمینه عوامل مؤثر بر اخلاق­کار، عوامل مشابهی را معرفی کرده­اند و آنها را به سه دسته عوامل کلان، میانی و خرد تقسیم نموده­اند.

 • سطح کلان: مربوط به عواملی که در محیط خارجی سازمان وجود دارند. این عوامل معمولاً تحت کنترل سازمان­ها نیستند و از سوی سیستم­های فرادست به آنها تحمیل می­گردند مانند؛ فرهنگ، اقتصاد، محیط سیاسی، تکنولوژی، مذهب و قوانین.
 • سطح میانی: تصریح به عوامل سطح سازمانی دارد. سازمان­ها قدرت مانور خوبی بر روی این عوامل دارند و اکثر آنها از طریق سیاست­ها و برنامه­های سازمانی قابل کنترل هستند؛ مانند ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، ارزیابی عملکرد، افراد مرجع، کدهای اخلاقی، نظام پاداش، اصول رفتاری، خصوصیات شغلی، منابع، رقابت، اهداف سازمانی، رفتار مدیر و … .
 • سطح خرد: تصریح به عوامل سطح فردی دارد. این عوامل در درون کارکنان سازمان جای دارند و سازمان می­تواند از طریق تغییر دادن عوامل سطح میانی، روی بعضی از عوامل این سطح نیز تأثیر بگذارد برای مثال؛ توجه، نیت و قصد، قدرت نفس، خودکنترلی، دموگرافی، تأثیر والدین، شخصیت، ارزشها و باورها، مسئولیت­پذیری، عوامل موقعیتی و … (تولایی،1388: 57).

گونه­ای دیگر از این عوامل در 5 طبقه قرار گرفته و با جزئیات بیشتری مورد مطالعه قرار می­گیرد:

یکی از عمدهترین دغدغههای مدیران کارآمد در سطوح مختلف، چگونگی ایجاد بسترهای مناسب بـرای عوامل انسانی شاغل در تمام حرفهها می باشد تا آنها با حس مسئولیت و تعهد کامل به مسایل، در جامعه و حرفه خود به کار بپردازند و اصول اخلاقی حاکم بر شغل و حرفه خود را رعایت کنند. اولین گام در دستیابی به این اهداف درک صحیح از مفهوم اخلاق و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان میباشد تا در گامهای بعدی بر روی این عوامل مداقه لازم صورت پذیرد (همان منبع،1388: 17).

رعایت کردن اصولی همچون؛ مشارکت در کار، بازخورد در کار، عدالت سازمانی سبب میشود در کارکنان احساس رضایت شغلی به وجود آید و در نتیجه با افزایش رضایت شغلی اخلاقکار نیز افزایش مییابد؛ در واقع این عوامل ارتباط مستقیمی با اخلاق­کار دارند، به این ترتیب که با افزایش این عوامل اخـلاق­کار نیز بالا مــی­رود. بازخورد در کار از طریق مشخص­بودن کار، توسعه منابع انسانی و مشارکت در کار بر اخلاقکار تأثیر میگذارد یعنی هر چه بازخورد در کار بالاتر باشد مشخص بودن کار بالاتر و اخلاقکار نیز بالاتر می باشد.عدالت سازمانی نیز از طریق رضایت بر اخلاقکار تأثیر میگذارد یعنی با افزایش عدالت سازمانی مشارکت در کار و به پیرو آن رضایت شغلی بالا میرود و اینها سبب افزایش اخلاقکار میشوند (توسلی و نهاوندی،1387: 46).

 • عوامل اجتماعی مؤثر بر اخلاقکار

در میان نظریات جامعهشناسی نظریه‌های مارکسیستی به گونه غیرمستقیم تصریح دقیق‌تری به اخلاقکار دارند. در این نظریه‌ها چگونگی تولید به عنوان متغیر مستقل و از خودبیگانگی به عنوان متغیر وابسته مطرح هستند. امّا از خودبیگانگی افراد می‌تواند تأثیر مستقیمی بر اندازه علاقه، دقت، ‌مسئولیت، ابتکار و مولد بودن داشته باشد. همانطور که تصریح گردید، اخلاقکار قواعد و زمینه‌های برانگیزاننده و فعالشده تعهد ذهنی، روانی و فیزیکی فرد یا گروه می باشد. مسلم می باشد که یک ذهن از خودبیگانه نمی‌تواند زمینه‌ای مناسب برای انگیزه و تعهدات اخلاقی و فیزیکی از خود بروز دهد (کاویان،1384: 45). می‌توان ارتباط میان این متغیرها را به صورت زیر نشان داد:

از خود بیگانگی           کاهش مسئولیت و تعهد ذهنی و فیزیکی                  کاهش اخلاق­کار

 • عوامل فردی مؤثر بر اخلاق­کار

دسته­ای از عوامل مرتبط با ویژگی­های شخصی و فردی افراد می­باشند مانند تحصیلات، سن، سابقه و … . بالا رفتن تحصیلات کارگران باعث بالا رفتن انتظارات شده می باشد. آنان هوش را موجب موفقیت خود می‌دانند، اخلاقکار را در پاداش جستجو می‌کنند و تحمل کاری که در آن پیشرفتی نباشد، ندارند (شیهی[1]،1990: 34؛معیدفر،1386: 13). پس، ارتباط علی متغیرها به صورت زیر قابل اظهار می باشد:

افزایش تحصیلات                 افزایش انتظارات                کاهش اخلاقکار

در مطالعه جوامع غربی تفاوت معناداری میان سنین مختلف از نظر اخلاق­کار وجود ندارد، امّا در ایران ملاحظه می­گردد که اخلاق­کار جوانان به مراتب کمتر از افراد دیگر، بویژه افراد میانسال می باشد (معیدفر،1386: 14).

[1] sheehy

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف در نظرگرفته شده با در نظر داشتن موضوع پژوهش شامل چهار هدف اصلی و شش هدف فرعی به تبیین ذیل میباشد:

اهداف اصلی از انجام پژوهش عبارتند از:

 • مطالعه ارتباط اخلاقکار و هوش سازمانی با بهره گیری از متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همچنین با در نظر داشتن ابعاد چهارگانه اخلاقکار (دلبستگی و علاقه به کار، پشتکار و جدیت در کار، روابط سالم و انسانی در محل کار و روح جمعی و مشارکت در کار)؛ ابعاد هفتگانه هوش سازمانی (چشم­انداز راهبردی، سرنوشت مشترک، فشار عملکرد، دانش کاربردی، روحیه، میل به تغییر، اتحاد و توافق) و ابعاد پنج­گانه رفتار شهروندی سازمانی (نوع دوستی یا رفتار یاری­دهنده، رفتار مؤدبانه کاری، وظیفه شناسی و وجدان کاری، جوانمردی و مروت، اخلاق اجتماعی) اهداف فرعی زیر در نظر گرفته گردید:

 • مطالعه وضعیت ابعاد مختلف اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت ابعاد مختلف هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان هر یک از ابعاد اخلاقکار با هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با هر یک از ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان هر یک از ابعاد اخلاقکار با هر یک از ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان ابعاد اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز

ضمناً با انجام پژوهش مورد نظر تأثیر عوامل جمعیتشناختی (سن، جنسیت و تحصیلات) را نیز بر اندازه رعایت اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مطالعه گردید.

پیش نویس مطالعه ارتباط اخلاق‬کار و هوش سازمانی؛ با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز