عنوان کامل پایان نامه :

  ارایه مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی

قسمتی از متن پایان نامه :

–  ارزیابی عملکرد

پیشرفت جوامع و رشد و گستردگی فعالیت های  مختلف در دوران معاصر موجب با اهمیت تر شدن ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت ها از لحاظ پژوهشی و عملیاتی شده می باشد. همچنین گسترش سرمایه گذاری ها، تنوع و پیچیدگی  آن ها نیز در جامعه امروزی به مسئله ارزیابی عملکرد و رتبه بندی بنگاه های اقتصادی  اهمیت ویژه ای داده می باشد. تحقیقات و سیعی  در دهه های گذشته در این زمینه صورت گرفته و در حال حاضر نیز مطالعات ادامه دارد.

یکی از وظایف اصلی مدیریت نیز در هر سازمانی  ارزیابی عملکرد می باشد. اندازه گیری عملکرد عموما به مباحث استراتژیک  و مجموعه کامل تر اندازه گیری معیارهای سنجش که توسط مدیران جهت کنترل و هدایت سازمان بکار گرفته می گردد، ارتباط پیدا می کند(کاشانی، 1392).

ارزیابیعملکردمکانیسمیاستکهدرقالبآناقداماتوفعالیتهایانجامگرفتهتوسط سازمان درکلیاتوسطهرواحدی ازواحدهایآن،درمقایسهبابرنامههایمصوب،موردارزیابی قرارمیگیردومشخصمیشودچهمیزانازبرنامه هایمصوبمورداجراقرارگرفتهاست.

ارزیابی عملکرد فرآیندی استراتژیک و یکپارچه می باشد که با بهبود عملکرد افرادی که در سازمانها کار می کنند و با توسعه قابلیت های فردی و گروهی ، موفقیت پایدار سازمانها را فراهم می نماید .(آرمسترانگ ، 1385)

عمده ترین هدف ارزیابی عملکرد یک پرداخت حقوق مکفی به کارکنان و رسیدن به رضایت آنها می باشد که از طرفی این مهم به نیل به اهداف سازمان می انجامد.دیگر اینکه با ارزیابی عملکرد به توانایی افراد پی برده و میتوان تأثیر متناسب با توانایی شان را به آنها واگدار نمود.

 

1-3-2- اهداف اصلی و کلی ارزیابی عملکرد

 • کنترل مستمر کارهای سازمان و گسترش دوره ی کارایی مدیریت
 • شناسایی نقاط قوت و ضعف و معضلات و کوشش برای اصلاح آنها و افزایش توانایی ها وفعالیت ها
 • بهبود تصمیمات مربوط درمورد ی حوزه و عمق فعالیت ها،طرح ها،واهداف آینده
 • بهبود تخصیص منابع و کاربرد بهتر تسهیلات و منابع انسانی برای اجرای برنامه های تصویب شده
 • بهبود جوابگویی(پاسخگویی)در برنامه های عملکرد
 • توانایی ایجاد بهبود های کمی و کیفی در رقابت پذیری
 • افزایش کارایی و بهره وری سازمان

هدف ارزیابی شناخت ماهیت فعلی،شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود تأثیر ها و مسئولیت ها،تعیین و شناسایی نیازهای آموزشی و مشورت و راهنمایی برای بهبود سازمان می باشد.( Jofreh, Khoshbin, Asgharzade, Khodabakhsh, 2012).

در جوامع امروزی همه افراد و مؤسسات به گونه ای با سایر مؤسسات و سازمان ها در ارتباط هستند که هر کدام از آن ها دارای اهداف و دیدگاه های متفاوتی از یکدیگرند و این امر ضرورت انجام ارزیابی عملکرد را بیشتر می کند.

عملکرد را از سه جهت می توان ارزیابی نمود :

1- عملکرد براساس یک چارچوب از پیش تعیین شده انجام می گردد، پس مطالعه عملکرد واقعی و تعیین انحرافات از این چارچوب نوعی ارزیابی را ارائه می کند. این ارزیابی بیانگر اندازه رعایت روش می باشد که آن را معیار سودمندی و یا مفید بودن عملکرد می نامند.

2- در پژوهش هر عملکردی منابع، تجهیزات و امکانات مورد بهره گیری مورد بهره گیری قرار می گیرد که نتیجه آن ایجاد کالا و یا خدمت می باشد. در این دیدگاه معیار سودمندی بیانگر ارزیابی عملکرد می باشد که به گونه مستقیم و با بهره گیری از کارایی فنی سنجیده می گردد.

3- تولید هر محصول و یا خدمت در راستای نیل به هدف یا اهداف از پیش تعیین شده ای می باشد که درجه نیل به آن ها (اثربخشی) مبنایی برای ارزیابی عملکرد می باشد(کاشانی پور،1383).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

 • توسعه مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای فازی[1] و روش حل آن
 • تعیین شاخص های اصلی ورودی و خروجی شرکت های تولید کننده سیمان برای تعیین کارایی هر کدام از آن ها
 • محاسبه ی کارایی هر کدام از شرکت های سیمان سازی
 • رتبه بندی شرکت های تولید کننده سیمان فعال در کشور

[1]Fuzzy parameter

ارایه مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی- مورد مطالعه شرکت های سیمانی بورس