عنوان کامل پایان نامه :

  ارایه مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی

قسمتی از متن پایان نامه :

تئوری منطق فازی

تئوری مجموعه های فازی برای سر و کار داشتن با مفهوم رتبه بندی ارزش واقعیت[1] جزئی از کاملا درست تا کاملا غلط،توسعه داده شده می باشد. تئوری مجموعه فازی به ابزار برجسته ای برای سر و کار داشتن با عدم دقت و تعیین ابهام در اندازه،ایجاد راه حل های قدرتمند و با حداقل هزینه برای مسائل دنیا واقعی، تبدیل شده می باشد. برا ساس گفته های زاده (1975) نشان دادن معقول وضعیت های پیچیده توسط متغیرهای کمی قراردادی سخت می باشد و ضروری می باشد که از متغیرهای زبانی که ارزش آنها بوسیله کلمات یا جملاتی که به صورت زبان طبیعی یا ساختگی اظهار می شوند، نشان داده می گردد. ویژگیهایی مانند پتانسیل کار کردن با متغیرهای زبانی،هزینه پایین محاسبات و سهولت درک و فهم آن، باعث شهرت این رویکرد شده می باشد. جبر تئوری فازی[2] توسعه داده شده توسط زاده(1965) ساختار رسمی تئوری می باشد که به راه حل عدم دقت و ابهام در محیط های نامشخص اجازه  برآورد می دهد.(Hatami Marinabi, Emruznejad,Tavana,2011)

هنگام بکار گیری این تئوری برای حل مسائل اندازه گیری عملکرد یا پیش بینی،منطق فازی از متخصص حوزه  دانش مربوطه کمک گرفته و با بهره گیری از حساب فازی[3] سیستم های استنتاج فازی[4] تولید می کند. منطق فازی ابزاری از تئوری مجموعه فازی می باشد که به گونه خاص برای سر  و کار داشتن با اطلاعات مبهم فرایند با تابع عضویت متغیر بکار می رود. عملکرد فازی یک فرایند”حلقه-فازی-حلقه”برای یک سیستم واقعی که ورودی اصلی و خروجی نهایی  آن ها بایستی متغیرهای حلقه ای باشند، اما فرایند واسطه ای(میانه) یک فرایند استنتاجی فازی می باشد. استنتاج فازی روشی می باشد که ارزش بردار ورودی را تفسیر می کند و بوسیله ابزارهای بعضی مجموعه های قواعد فازی، به خروجی ارزش تخصیص می دهد. در مجموعه سنتی،یک عامل یا متعلق به مجموعه می باشد یا متعلق به مجموعه نیست(Udoncy olugu,Yew wong,2009).

 

9-2- اعداد فازی

عدد فازی، یک مجموعه فازی ( ) روی R (اعداد حقیقی) می باشد که حداقل سه شرط زیر را ارضا نماید.

 • بایستی یک مجموعه فازی نرمال باشد.
 • بایستی یک بازه بسته روی هر مقدار  باشد.
 • مجموعه پشتیبان بایستی محدود باشد.

از آنجایی که هر برش  از هر عدد فازی بایستی یک بازه بسته باشد در نتیجه هر عدد فازی یک مجموعه فازی محدب می باشد. البته عکس این مطلب لزوما صادق نیست.

اشکال معروف و پرکاربرد اعداد فازی عبارتند از :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • عدد فازی مثلثی
 • عدد فازی ذوزنقه ای
 • عدد فازی گوسی
 • عدد فازی زنگوله ای[5]
 • عدد فازی سیگمویدال افزایشی یا کاهشی

[1]Partial truth values

[2]Fuzzy set algebra

[3]fuzzy arithmetic

[4]fuzzy inference systems

[5]bell shape

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

 • توسعه مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای فازی[1] و روش حل آن
 • تعیین شاخص های اصلی ورودی و خروجی شرکت های تولید کننده سیمان برای تعیین کارایی هر کدام از آن ها
 • محاسبه ی کارایی هر کدام از شرکت های سیمان سازی
 • رتبه بندی شرکت های تولید کننده سیمان فعال در کشور

[1]Fuzzy parameter

ارایه مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی- مورد مطالعه شرکت های سیمانی بورس