عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                             صفحه

جدول2-1 انواع خطا. 28

جدول2-2 انواع خطا. 29

جدول 4-1 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت. 53

جدول 4-2 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن. 54

جدول4-3 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اندازه تحصیلات. 54

جدول 4-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت. 55

جدول 4-5  شاخص های مرکزی و پراکندگی قابلیت یادگیری و مولفه های آن. 56

جدول 4-6 شاخص های مرکزی و پراکندگی اجرای حاکمیت بالینی. 56

جدول 4-7  نتایج آزمون کولمگروف- اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن توزیع متغیر وابسته. 57

جدول 4-8  نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین ارتباط همبستگی  57

جدول 4-9  اختصار مدل رگرسیون. 58

جدول4-10 نتایج تحلیل واریانس یکطرفه. 58

جدول 4-11  نتایج ضریب رگرسیون تک متغیره. 59

جدول 4-12 نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین ارتباط همبستگی  59

جدول4-13 اختصار مدل رگرسیون. 60

جدول4-14 نتایج تحلیل واریانس یکطرفه. 60

جدول 4-15نتایج ضریب رگرسیون تک متغیره. 60

جدول4-16 نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین ارتباط همبستگی  61

جدول 4-17خلاصه مدل رگرسیون. 61

جدول 4-18نتایج تحلیل واریانس یکطرفه. 62

جدول 4-19نتایج ضریب رگرسیون تک متغیره. 62

جدول 4-20  نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین ارتباط همبستگی  63

جدول 4-21 اختصار مدل رگرسیون. 63

جدول 4-22 نتایج تحلیل واریانس یکطرفه. 63

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول 4-23 نتایج ضریب رگرسیون تک متغیره. 64

جدول4-24 نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین ارتباط همبستگی  64

جدول 4-25  اختصار مدل رگرسیون. 65

جدول 4-26 نتایج تحلیل واریانس یکطرفه. 65

جدول 4-27 نتایج ضریب رگرسیون تک متغیره. 65

جدول4-28آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش. 66

جدول 4-29 تحلیل رگرسیون متغیرهای قابلیت یادگیری با اجرای حاکمیت بالینی به روش ورود مکرر (enter). 67

جدول شماره4-30 نتیجه تحلیل رگرسیون خطی چندگانه به روش گام به گام برای تعیین متغیرهای تعیین کننده در پیش بینی اجرای حاکمیت بالینی. 68

فهرست اشکال

عنوان                                                                                             صفحه

شکل1-1 مدل عملیاتی قابلیت یادگیری سازمانی. 15

شکل1-2مدل عملیاتی اجرای حاکمیت بالینی. 18

شکل2-1 مدل اجزای کلیدی حاکمیت بالینی. 22

شکل2-2 مدل مفهومی پژوهش ،تأثیر قابلیت یادگیری سازمانی  بر اجرای حاکمیت بالینی. 44

نمودار 4-1 جنسیت پاسخگویان. 53

نمودار 4-2 سن پاسخگویان. 54

نمودار 4-3 اندازه تحصیلات پاسخگویان. 55

نمودار 4-4 سابقه خدمت پاسخگویان. 56

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی: مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل.

اهداف فرعی:

1- مطالعه تاثیر تعهد مدیریت بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

2- مطالعه تاثیردید سیستمی براجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

3- مطالعه تاثیرفضای باز و آزمایشگری  بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

4- مطالعه تاثیرانتقال و یکپارچگی دانش بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل