عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر کانال های توزیع متنوع برارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان

قسمتی از متن پایان نامه :

ارزش اجتماعی …………………………………………………………………………………………………29

2-7-4 ارزش احساسی……………………………………………………………………………………………………30

2-7-5 ارزش خدمات …………………………………………………………………………………………………..30

2- 8 وفاداری  مشتری……………………………………………………………………………………………………..31

2-8-1 مفهوم وفاداری ……………………………………………………………………………………………………31

2-8-1-1 رویکرد رفتاری ………………………………………………………………………………………………31

2-8-1-2رویکرد نظری ……………………………………………………………………………………………….32

2-8-2وفاداری مشتری به خرده فروشی…………………………………………………………………………….34

2-8-3 تأثیر شکل و ویژگی های خرده فروشی در وفاداری مغازه ………………………………………….35

2-9 ارتباط بین ارزش برند  و وفادار ی……………………………………………………………………………..36

2-10 بازار پوشاک ایران………………………………………………………………………………………………..37

2-10-1تاریخچه بازار پوشاک ………………………………………………………………………………………..37

2-10-2حضور نام های تجاری لوکس مد خارجی  پوشاک در ایران و کرمان………………………….38

2-11 بازار خاکستری در ایران ………………………………………………………………………………………..40

2-12پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………42

2-13 اختصار فصل دوم …………………………………………………………………………………………………44

فصل سوم:روش پژوهش

3- 1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..46

3-2 مدل مفهومی ………………………………………………………………………………………………………….46

3-3 فرضیات پژوهش…….. ……………………………………………………………………………………………….47

3-4 روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….48

3-5 متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………..48

3-6جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………….48

3-7  روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………….49

3-8 حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………..49

3-9 ابزار جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………….49

4-10 پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………50

3-11 تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه ……………………………………………………………………………….51

3-12 تعیین پایایی (قابلیت اعتمادپرسشنامه)……………………………………………………………………..51

3-12-1 محاسبه آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………..52

3-13 روش های تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………….52

3-13-1 تحلیل توصیفی ………………………………………………………………………………………………52

3-13-2تحلیل استنباطی ………………………………………………………………………………………………53

3-13-3 تشریح روشهای تحلیلی بهره گیری شده…………………………………………………………………..53

3-13-3-1 آزمون کولموگروف – اسمیرنوف…………………………………………………………………53

3-13-3-2 آزمون لون…………………………………………………………………………………………………53

3-13-3-3 تحلیل واریانس…………………………………………………………………………………………..54

3-13-3-3-1تحلیل واریانس یک راهه ………………………………………………………………………….55

3-13-3-4 رگرسیون چندمتغیره…………………………………………………………………………………….55

3-14 اختصار فصل سوم ………………………………………………………………………………………………56

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..58

4-2آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………..58

4-2-1جنسیت …………………………………………………………………………………………………………….59

4-2-2 سن………………………………………………………………………………………………………………….59

4-2-3 تحصیلات………………………………………………………………………………………………………….60

4-3 مطالعه وضعیت ارزش برند  در بازار پوشاک کرمان…  ………………………………………………….61

4-4 مطالعه وضعیت وفاداری مصرف کننده به نام های تجاری لوکس در بازار پوشاک کرمان………………………………………………………………………………………………………………………….64

4-5آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………..67

4-5-1 تحلیل واریانس یک طرفه …………………………………………………………………………………….67

4-5-1-1 فرضیه 1:ارزش برند  مصرف کنندگان به نام های تجاری لوکس در نتیجه خرید از کانال های توزیع مختلف با هم متفاوت می باشد ………………………………………………………………………………72

4-5-1-2 فرضیه 2:وفاداری مصرف کننده به نام های تجاری لوکس در نتیجه خرید از کانال های توزیع مختلف با هم متفاوت می باشد……………………………………………………………………………………..77

4-5-1-3 فرضیه 3 .تاثیر ارزش برند  روی وفاداری مصرف کنندگان تحت تاثیر کانال های متنوع نیست…………………………………………………………………………………………………………………….77

4-6 سایر یافته ها …………………………………………………………………………………………………………..84

4-7 اختصار فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………..85

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..87

5-2 بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….87

5-3 نتایج و کاربردها…………………………………………………………………………………………………….91

5-4 پیشنهادات برای مطالعات آتی……………………………………………………………………………………94

5-5 محدودیت ها یی پژوهش …………………………………………………………………………………………94

5-6 اختصار فصل 5 ………………………………………………………………………………………………………95

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………….96

فارسی………………………………………………………………………………………………………………………….96

لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………..98

پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4 هدف اساسی از انجام پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر تنوع کانال های توزیع (بوتیک /مغازه های کوچک و مجزا،
مرکز خرید/پاساژ ، نمایندگی و اینترنت/وب) روی ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان به نام های تجاری لوکس می باشد وهدف فرعی این پژوهش مطالعه ارتباط بین ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان با در نظر داشتن کانال های توزیع متنوع می باشد .