عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اخلاقکار و هوش سازمانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

یکی از عوامل اقتصادیِ مهم صنعتی­شدن جوامع می باشد.صنعتیشدن، تغییراتی بنیادی در ساختار جامعه پدید می‌آورد؛ درنظام پیشه‌وری ارتباط موجود بین کارگر و کارفرما شخصی بود و این ارتباط ایجاب می‌نمود که کارگر و کارفرما پیش روی یکدیگر دارای تعهدات و وظایفی گسترده‌تر از آن چیز که امروز انتظار می‌رود باشند. امّا تولید کارخانه‌ای، در وضعیت اجتماعی همه کارگران تغییرات اساسی به وجود آورد و بر مهارت­های پیشه‌ای و روابط کار اثر عمیقی گذاشت. بدین ترتیب، نیروی کار در یک کارگاه یا کارخانه‌ متمرکز و محل زندگی و کار از یکدیگر جدا گردید. کارگران بایستی از نظمی که کارفرما اعمال می‌نمود، یعنی ساعات و سرعت کار منظم تبعیت می‌کردند و اگر چه از نظر حقوقی آزاد بودند اما از نظر اقتصادی واجتماعی وابسته و تابع بودند (کاویان،1384: 46). ارتباط صنعتیشدن و اخلاقکار به صورت زیرقابل اظهار می باشد:

صنعتی شدن    جایگزینی روابط ثانوی با روابط نخستین    کاهش اخلاقکار     کاهش دلبستگی به کار

مسئله بعدی، عدم تناسب کار با دستمزد می باشد که از مبرم‌ترین مسائل اقتصادی جامعه میباشد و به شدت انگیزه کار را در کارکنان تحت تأثیر قرار داده می باشد. کاویان به نقل از محسنی (1379: 436) عمده‌ترین معضلات از دیدگاه ایرانیان را «تورم، نارسائیهای اقتصادی و بیکاری» عنوان می­کند (1384: 46) و دلیل کاهش اخلاق­کار می­داند.

خصوصی­سازی عامل اقتصادی بعدی مؤثر بر اخلاق­کار می باشد. خصوصی‌سازی تنها بر دو بعد از ابعاد چهارگانه اخلاقکار تأثیرگذار می باشد و باعث افزایش دلبستگی به کار و جدیت در کار می گردد. به گونه معمول هرگاه مسئولان قصد خصوصی‌سازی یک قسمت دولتی را داشته باشند با واگذاری آن قسمت به بخش خصوصی‌ و تغییراتی در قوانین حقوقی اقدام به این کار می‌کنند. امّا این فرآیند تأثیری بر متغیر ازخودبیگانگی به مفهوم نظریه‌پردازان مارکسیست نخواهد داشت زیرا اکثر کارکنان همچنان مزدبگیر هستند و کار برای آنها وسیله‌ای جهت معیشت به شمار می رود. در مورد تأمین نیازهای مادی افراد می‌توان گفت که خصوصی‌سازی تأثیر مثبتی ندارد زیرا میانگین حقوق کارکنان بخش خصوصی پایینتر از بخش دولتی می باشد و نیازهای مادی آنها برطرف نمیشود. از طرفی به تحریک نیروهای خلاق و استعدادهای افراد توجهی نمیشود و اکثر نیروها همانند سیاق گذشته به انجام وظایف خود براساس قوانین تعیین شده می‌پردازند (کاویان،1384: 48).

 • عوامل روانشناسی

یکی از ابعاد بسیار مهم اخلاقکار بعد روانشناختی آن می باشد؛ زیرا که اخلاق متغیری می باشد که آگاهی و اراده فردی تأثیر محوری در آن اعمال می کند. بسیاری از اندیشمندان برای بهبود اخلاقکار بر نظریات رفتاری تأکید داشته‌اند. هرگاه فردی کار اخلاقی انجام دهد و از سوی جامعه مورد تشویق قرار گرفت، احتمال انجام کارهای اخلاقی دیگر در وی تقویت می گردد تا جائی که کار اخلاقی به صورت ارزشهای درونی درمی‌آید. به این ترتیب، برنامهریزان کلان کشوری قادر خواهند بود اخلاقکار را در افراد جامعه درونی کنند. “مازلو[1]” پنج دسته نیاز بشر را به صورت زیر اظهار می ‌کند: فیزیولوژیک ، ایمنی ، اجتماعی ، تکریم و خودشکوفایی. متأخرین به تأثیر نیاز به کسب موفقیت، نیاز به کسب قدرت، نیاز به ایجاد دوستی، انتظار و برابری بر اخلاقکار تأکید دارند (همان منبع،1384: 47).

[1] Maslow

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف در نظرگرفته شده با در نظر داشتن موضوع پژوهش شامل چهار هدف اصلی و شش هدف فرعی به تبیین ذیل میباشد:

اهداف اصلی از انجام پژوهش عبارتند از:

 • مطالعه ارتباط اخلاقکار و هوش سازمانی با بهره گیری از متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز

همچنین با در نظر داشتن ابعاد چهارگانه اخلاقکار (دلبستگی و علاقه به کار، پشتکار و جدیت در کار، روابط سالم و انسانی در محل کار و روح جمعی و مشارکت در کار)؛ ابعاد هفتگانه هوش سازمانی (چشم­انداز راهبردی، سرنوشت مشترک، فشار عملکرد، دانش کاربردی، روحیه، میل به تغییر، اتحاد و توافق) و ابعاد پنج­گانه رفتار شهروندی سازمانی (نوع دوستی یا رفتار یاری­دهنده، رفتار مؤدبانه کاری، وظیفه شناسی و وجدان کاری، جوانمردی و مروت، اخلاق اجتماعی) اهداف فرعی زیر در نظر گرفته گردید:

 • مطالعه وضعیت ابعاد مختلف اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت ابعاد مختلف هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان هر یک از ابعاد اخلاقکار با هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با هر یک از ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان هر یک از ابعاد اخلاقکار با هر یک از ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان ابعاد اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز

ضمناً با انجام پژوهش مورد نظر تأثیر عوامل جمعیتشناختی (سن، جنسیت و تحصیلات) را نیز بر اندازه رعایت اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مطالعه گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پیش نویس مطالعه ارتباط اخلاق‬کار و هوش سازمانی؛ با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز