عنوان کامل پایان نامه :

  ارایه مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی

قسمتی از متن پایان نامه :

–  مقایسه سیستم های ارزیابی عملکرد

ریشه اصلی و نقطه آغاز سیر تحول و تکامل ارزیابی عملکرد سازمان به شیوه ی علمی و مدرن به شهر  و نیز در قرن پانزدهم برمی گردد. هنگامی که اصول حسابداری با ابداع شیوه ثبت دو طرفه دفاتر متحول گردید. از آن وقت تا قرن نوزدهم اصول شناسایی گردد و کنترل جریان وجوه نقد بر ارزیابی عملکرد سازمان ها حاکم بود. تا این که دورانت[1] مؤسس شرکت جنرال موتور چنین اظهار داشت که نباید سود را حاصل عملیات حسابداری دانست بلکه در حقیقت سود نتیجه جریانی از هزینه می باشد که در طول زنجیره ارزش ایجاد شده می باشد. دراکر[2] (1995) این موضوع را سرآغاز توسعه دیدگاه های ارزیابی عملکرد می داند. مدل های ارزیابی عملکرد ریشه در حسابداری داشتند، از این رو مفاهیم سنتی ارزیابی عملکرد توسط صاحبنظران علم حسابداری به چالش کشیده گردید و نقاط ضعف و نارسایی های سیستم ارزیابی عملکرد سنتی نمود پیدا نمود. گلدرات[3] و فیزیکدانی به نام کاکس[4] (1984) از سیستم های منطقی فیزیکی اندازه گیری بهره گیری کرده و تغییراتی را در مفاهیم مورد بهره گیری در سیستم های حسابداری صنعتی ایجاد کردند. جانسون[5] و کاپلان[6] (1987) نیز معتقد بودند که این سیستم ها تنها بر افق های زمانی کوتاه مدت تمرکز دارند. در سال 1987 کوپر[7] و کاپلان پس از انتقاداتی که بر رویکردهای سنتی حسابداری مدیریت و صنعتی وارد کردند سیستم هزینه یابی  بر مبنای فعالیت را معرفی کردند. ماسکل[8](1989) معتقد بود یکی از نقاط قوت این رویکرد انعطاف پذیری، پیچیدگی و بهبود مستمر می باشد و این مفاهیم همان موضوعات مهمی هستند که در محتوای مهندسی مجدد[9] کسب و کار و سایر مباحث تغییر سازمانی هست (سیستم های اندازه گیری عملکرد بر مبنای زمان). ماسکل(1991) سیستم های ارزیابی عملکرد سنتی را باعث عدم تسری مؤثر استراتژی ها و اولویت های سازمانی می دانستند. سپس ماسکل (1991) هزینه یابی چرخه عمر را مطرح نمود و معتقد بود که حسابداران هنگامی می توانند مفهوم واقعی هزینه را درک کنند که چرخه عمر محصول را به دقت مورد مطالعه قرار دهند(کاشانی،1392). ریچارد[10](1995) عدم انعطاف پذیری این سیستم ها را در برابر تغییرات محیطی را از نارسایی های این سیستم می دانستند(محمدی زنجیرانی،1386) به گونه کلی می توان تقاط ضعف ارزیابی عملکرد سنتی را که صرفا شاخص های مالی متکی بودند را این گونه تشریح نمود (Tangen,2004).

1- شاخص های مالی کوشش دارند عملکرد سازمان ها را به پول تبدیل کنند. این در حالی می باشد که بسیاری از جایگاه های سازمان به سادگی در کمیت پول جای نمی گیرد.

2- شاخص های مالی تأخیری هستند.

3- شاخص های مالی دارای قالب مشخص و استانداردی بوده و به صورت سنتی غیرقابل تغییر هستند، یعنی ویژگی ها و اولویت های متفاوت و منحصر بفرد هر سازمان در آن ها مورد توجه قرار نمی گیرند.

4- سنجه های مالی ممکن می باشد با استراتژی سازمان ارتباط پیدا نکنند و یا با اهداف استراتژیک سازمان در تضاد باشند.

5- معیارهای سنتی موجب فشار آوردن به مدیران و در نظر داشتن نتایج کوتاه مدت شده می باشد.

6- شاخص های مالی برای تشخیص هزینه های کیفی؛ شکل دقیق ناکارا هستند.

این در حالی که مدیریت مدرن امروزی ارزیابی عملکرد چیزی فراتر از محاسبات عددی می باشد. در ادامه سیستم های ارزیابی عملکرد مبتنی بر زمان به وجود آمدند که هدف آن ها کاهش کل زمان و کاهش یا حذف فعالیت های بدون ارزش افزوده بود. از طرف دیگر در سیستم های ارزیابی عملکرد اجرای صحیح اهداف استراتژیک موجود مکانیسم بازخور احساس می گردید از این رو بسیاری از شرکت ها طی دهه های 1980 و 1990 کیفیت را به عنوان نقطه اتکای مرکزی خود جهت مدیریت عملکرد انتخاب کردند که در این ارتباط ظهور ISO 9000-2001 ، جوایز اصلی کیفیت مانند مدل تعالی کیفیت اروپایی[11]، کارت امتیازی متوازن[12] جهت ارزیابی عملکرد تدوین شدند که در این مدل ها ارزیابی یک بنگاه فراتر از یک منظر و معیار خاص تلقی می گردید؛ اما کیفیت نیز به تنهایی کافی نبود، و لذا برنامه های کیفیت نیز رو به جایگزینی گذاشتند؛ و پس از آن سیستم های چند معیاره ارائه شدند(محمد زنجیرانی،1386).

نیلی[13](2003) مسیر تحول سیستم های ارزیابی عملکرد را در قالب سه نسل بیان نمود. اولین نسل مبتنی بر شاخص های مالی می باشد. مشخصه ایستایی اولین نسل در نظر داشتن سیستم های ارزیابی عملکرد سبب معضلات اضافه تری در خصوص ادغام و اتصال آن ها به فرایند های تجاری شدو در ترسیم ارتباط بین جنبه های گوناگون عملکرد کافی به نظر نرسیدند. دومین نسل فکری از سیستم های ارزیابی عملکرد موضوع فوق را از طریق بکار گیری استراتژی ها تعقیب کردند. نسل سوم نیز با توجه هایی همچون سازمان استراتژی محور، کنترل عملکرد و سازمان مبتنی بر دانش[14] در ارتباط هستند(کاشانی،1392).

[1]Dorant

[2]Dracker

[3]Golderat

[4]Cox

[5]junson

[6]Caplan

[7]Cooper

[8]Muscel

[9]reengineering

[10]Richard

[11]EuropeanqualitymodelExcellence

[12]CBS

[13]Nelly

[14]Knowledge based organization

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

  • توسعه مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای فازی[1] و روش حل آن
  • تعیین شاخص های اصلی ورودی و خروجی شرکت های تولید کننده سیمان برای تعیین کارایی هر کدام از آن ها
  • محاسبه ی کارایی هر کدام از شرکت های سیمان سازی
  • رتبه بندی شرکت های تولید کننده سیمان فعال در کشور

[1]Fuzzy parameter

ارایه مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی- مورد مطالعه شرکت های سیمانی بورس