عنوان کامل پایان نامه :

  ارایه مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی

قسمتی از متن پایان نامه :

تبدیل فازی به کلاسیک[1]

بکارگیری اطلاعات فازی در تصمیم گیری، محاسبات و مدلسازی با پیاده سازی نتایج فازی در دنیای واقعی  تفاوت دارد. علیرغم اینکه بسیاری از اطلاعات که هر روز انسانها با آنها سرو کار دارند فازی هستند، بسیاری از اقدامات یا تصمیماتی که اتخاذ و پیاده می شوند قطعی می باشد. تصمیماتی که توسط ما اتخاذ می شوند، سخت افزارها و کامپیوترهایی که بهره گیری می کنیم، همگی بر اساس نظریه باینری (دودوئی) اقدام می کنند. به عنوان مثال اگر می خواهیم بر روی تولید یک محصول جدید تصمیم گیری کنیم دو حالت هست، یا تولید می کنیم و یا تولید نمی کنیم، نمی توانیم بگوییم که تقریبا تولید می کنیم. لذا جاییکه تحلیل و محاسبات با اطلاعات فازی انجام می شوند و یا یک مدلی بر اساس ساختار فازی و اطلاعات ورودی فازی ایجاد می گردد یا بایستی محاسبات و مدل طوری اقدام نماید که خروجی آن که یک تصمیم و یا اقدام قطعی باشد (البته نه در همه موارد، بلکه در مواردی که ماهیت تصمیم حکم می کند که بایستی قطعی باشد) و یا اینکه با اعمال یکسری عملگرهایی نتیجه فازی به نتیجه کلاسیک تبدیل گردد.

در این بخش راههای مختلف تبدیل یک مجموعه فازی به یک مجموعه کلاسیک و یا به یک مقدار (ارزش) واحد مطالعه می شوند.

 

1-3-9-2- روش های تبدیل فازی به قطعی

در این بخش روشهای مختلف تبدیل یک مجموعه (عدد) فازی به یک مجموعه (عدد) کلاسیک تشریح می گردند.

 

1-1-3-9-2- روش برش [2]

برای یک مجموعه فازی  ، مجموعه برش  که با  نشان داده می گردد  یک مجموعه کلاسیک می باشد و اعضاء آن، اعضایی هستند که درجه عضویت آنها در مجموعه فازی  ، بزرگتر یا مساوی  می باشد.

توجه داشته باشید که مجموعه برش  ، یک مجموعه با درجه پایین نیست، بلکه یک مجموعه کلاسیک می باشد که از مجموعه فازی والد  مشتق می گردد.

هر مجموعه فازی  ، می تواند به بی نهایت مجموعه کلاسیک  تبدیل گردد. زیرا بی نهایت مقدار در بازه  هست.

 

2-1-3-9-2- روش درجه عضویت حداکثر

به این روش، روش ارتفاع نیز گفته می گردد. در این روش یک مجموعه (عدد) فازی تبدیل به یک عدد کلاسیک که بیشترین درجه عضویت را در مجموعه (عدد) فازی دارد، می گردد.

که در شکل (5-2) نیز به تصویر کشیده شده می باشد.

[1] Fuzzy to crisp conversion

[2]α-cut

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

  • توسعه مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای فازی[1] و روش حل آن
  • تعیین شاخص های اصلی ورودی و خروجی شرکت های تولید کننده سیمان برای تعیین کارایی هر کدام از آن ها
  • محاسبه ی کارایی هر کدام از شرکت های سیمان سازی
  • رتبه بندی شرکت های تولید کننده سیمان فعال در کشور

[1]Fuzzy parameter

ارایه مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی- مورد مطالعه شرکت های سیمانی بورس