عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اخلاقکار و هوش سازمانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

 • اخلاق حرفهای[1]

اخلاق حرفهای عبارت می باشد از اصول و معیارهای اخلاقی که توسط سازمانها بر اساس الگوهای اخلاقی تدوین شده و تمامی اعضای سازمان ملزم به رعایت این اصول که هدایتگر رفتار آنان میباشد، هستند (امیرکبیری و داروئیان،1390: 85). بایستی توجه داشت که، اخلاق حرفه­ای صرفاً به مفهوم به­کارگیری روش­های فلسفی خاص در کار حرفه­ای نیست؛ زیرا تمامی اعتقادات بر هم منطبق نیستند و این امر باعث می­گردد که فرد دست به انتخاب بزند و بر اساس اصول و کدهای اخلاق حرفه­ای و شرایط تصمیم­گیری نماید (بوزوویچ[2]، 2007: 175).

مسایل اخلاق حرفهای در دو مقوله وسیع جای دارند امّا هر دو اساساً از قدرت حرفهای برمیخیزند. اولین مقوله مربوط می باشد به ارتباط صاحب حرفه با مشتری و مقوله دوم با تأثیر حرفهها و صاحبان حرفه در جامعه (به عنوان یک کل) مرتبط می باشد. گرچه انتظار میرود نمونه ایدهآل خدمت، حافظ ترویج بهره گیری از تخصص حرفهای برای کمک (و نه ضرررساندن) باشد، امّا دانش تخصصی که صاحبان حرفه به آن دسترسی دارند و مشتریان فاقد آنند به صاحب حرفه قدرت میبخشد و پس مشتری در موقعیتی آسیبپذیر قرار میگیرد (حمیدیه،1381: 8).

در آغاز مفهوم اخلاق حرفهای به معنای اخلاق کار و اخلاق مشاغل به کار میرفت. امروزه نیز عدهای از نویسندگان اخلاق حرفهای، از معنای نخستین این مفهوم برای تعریف آن بهره گیری میکنند (قراملکی،1382: 104). اخلاق حرفه­ای تمامی مباحث مربوط به استانداردهای اخلاقی در حرفه­های مختلف مثل حقوق، پزشکی، فلسفه و … را پوشش می­دهد و آنها را طبقه­بندی می ‌کند (بریت[3]،2010: 41). تعریفهای مختلفی از اخلاق حرفهای ارائه شده می باشد؛ از آن جمله:

 • مسئولیت­های اخلاقی بنگاه در قبال محیط را اخلاق حرفه­ای می­نامیم. این اخلاق مسئولیت­های فردی – شغلی را نیز دربر می­گیرد. اخلاق حرفه­ای در مفهوم نوینش بر اصل «محیط حق دارد و سازمان تکلیف» بنا نهاده شده می باشد (ساجدی و نعمتی،1391: 60).
 • مقصود از اخلاق حرفهای مجموعه قواعدی می باشد که بایستی افراد داوطلبانه و بر اساس ندای وجدان و فطرت خویش در انجام کار حرفهای رعایت کنند؛ بدون آن که الزام خارجی داشته باشند یا در صورت تخلف، به مجازاتهای قانونی دچار شوند (مبینی و همکاران،1389: 139).
 • اخلاق حرفهای، به منزله شاخهای از دانش اخلاق به مطالعه تکالیف اخلاقی در یک حرفه و مسائل اخلاقی آن میپردازد و در تعریف حرفه، آن را فعالیت معینی میدانند که موجب هدایت فرد به جایگاه تعیین شده همراه با اخلاق خاص می باشد (قراملکی،1382: 137).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در تعریف اخلاق حرفهای به موارد زیر تصریح شده می باشد:

 1. اخلاق حرفهای رفتاری متداول در میان اهل یک حرفه می باشد.
 2. اخلاق حرفهای مدیریت رفتار و کردار آدمی هنگام بجای آوردن کارهای حرفهای می باشد.
 3. اخلاق حرفهای رشتهای از دانش اخلاق می باشد که به مطالعه روابط شغلی میپردازد.
 4. اخلاق حرفهای عبارت می باشد از مجموعهای از قوانین که در وهله اول از ماهیت حرفه و شغل به دست میآید (مبینی و همکاران،1389: 140).

[1] Professional Ethics

[2] Jelena Božović

[3] Groven Berit

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف در نظرگرفته شده با در نظر داشتن موضوع پژوهش شامل چهار هدف اصلی و شش هدف فرعی به تبیین ذیل میباشد:

اهداف اصلی از انجام پژوهش عبارتند از:

 • مطالعه ارتباط اخلاقکار و هوش سازمانی با بهره گیری از متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز

همچنین با در نظر داشتن ابعاد چهارگانه اخلاقکار (دلبستگی و علاقه به کار، پشتکار و جدیت در کار، روابط سالم و انسانی در محل کار و روح جمعی و مشارکت در کار)؛ ابعاد هفتگانه هوش سازمانی (چشم­انداز راهبردی، سرنوشت مشترک، فشار عملکرد، دانش کاربردی، روحیه، میل به تغییر، اتحاد و توافق) و ابعاد پنج­گانه رفتار شهروندی سازمانی (نوع دوستی یا رفتار یاری­دهنده، رفتار مؤدبانه کاری، وظیفه شناسی و وجدان کاری، جوانمردی و مروت، اخلاق اجتماعی) اهداف فرعی زیر در نظر گرفته گردید:

 • مطالعه وضعیت ابعاد مختلف اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت ابعاد مختلف هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان هر یک از ابعاد اخلاقکار با هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با هر یک از ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان هر یک از ابعاد اخلاقکار با هر یک از ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان ابعاد اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز

ضمناً با انجام پژوهش مورد نظر تأثیر عوامل جمعیتشناختی (سن، جنسیت و تحصیلات) را نیز بر اندازه رعایت اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مطالعه گردید.

پیش نویس مطالعه ارتباط اخلاق‬کار و هوش سازمانی؛ با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز