عنوان کامل پایان نامه :

  ارایه مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی

قسمتی از متن پایان نامه :

تبیین واژه ها و اصطلاحات پژوهش

تحلیل پوششی داده ها (DEA)

تحلیل پوششی داده ها (DEA) یک روش ناپارامتریک برای اندازه گیری و ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیری (DMU) که دارای ورود ی و خروجی های مشابه هستند، می باشد.در مدل های DEA حداکثر مقدار نسبی مجموع موزون خروجی ها به روی مجموع موزون ورودی ها  به عنوان کارایی در نظر گرفته می گردد.(Sohrabi Haghighat, Khorram, 2005).

)horaam,2005ighat,ون ورودی ها راروجی ها به روی مجموع موزون ورودی ها تصمیم گیری (تحلیل پوششی داده ها مدلیاز مدل های ارزیابی کارایی می باشد که توسط چارنز، کوپر[1] و رودز[2] ، در سال1978 معرفی شده بود. این روش ارزش کارایی را بدون نیاز به تابع تولید[3] فرضی که در روش های پارامتریک بکار برده می گردید، پیش بینی کرده و نمودارهای ریاضی برای محاسبه منحنی مرز کارایی[4] بکار می برد. از لحاط مفهوم هندسی، این رویکرد از تئوری پوششی برای ترسیم ورودی و خروجی همه واحدهای تصمیم گیری ارزیابی شده در فضا، بهره گیری می کند تا بتوان کارایی نسبی سازمان زا محاسبه نمود.(Che, Wang, Chuang, 2010). این روش ورودی ها و خروجی های متعددی از واحدهای تصمیم گیری را در یک شاخص جامع ، به نام کارایی فنی هر DMU ،ترکیب می کند.هدف اصلی این رویکرد شناسایی کارایی واحدهای تصمیم گیری می باشد که حداکثر مقدار خروجی ها را با بهره گیری از حداقل مقدار ورودی ها تولید می کنند. DEA   در حال حاضر یکی از روش های متداول پژوهش در عملیات می باشد، که اغلب برای ارزیابی عملکرد نسبی مجموعه ای از شرکت هایی بکار می رود که ورودی های مشابه را برای تولید خروجی های مشابه، مصرف می کنند(Zbranek, 2013).

مرز کارا [5]

مرز کارا بیانگر واحدهایی می باشد که حداکثر محصول را به اندازه متفاوتی از منابع به دست می آوردند.

واحدهای تصمیم گیری(DMU)

در مدل تحلیل پوششی داده ها به هر یک از واحدهای تحت مطالعه یک واحد تصمیم گیری در مدل تحلیل پوششی داده ها به گونه ای انعطاف پذیر تعریف شده می باشد و دامنه وسیعی از کاربردهای مختلف را در بر می گیرد. به گونه کلی یک واحد تصمیم گیری به عنوان یک نهاده مستقل که مسئول تبدیل داده ها به ستاده ها بوده و کارایی آن برآورده می گردد تعریف شده می باشد(سالک روشنی،1390). واحدهایی که در آنها از ورودی های همسان برای رسیدن به خروجی های همسان بهره گیری می گردد(فتحی هفشجانی، 1388).

بازده به مقیاس

بازه به مقیاس بیانگر پیوند بین تغییرات ورودی ها و خروجی های یک سیستم می باشد.یکی ار توانایی های روش تحلیل پوششی داده ها، کاربرد الکوهای مختلف، متناظر با بازده به مقیاس های متفاوت و هم چنین اندازه گیری  بازده به مقیاس واحدهاست.

بازده نسبت به مقیاس ثابت

بازده به مقیاس ثابت،یعنی هر مضربی از ورودی ها همان مضرب از خروجی ها را تولید می کند. الگوی(CCR)، بازده ثابت به مقیاس واحدها را ثابت فرض می کند؛ پس واحدهای کوچک و بزرگ، با هم مقایسه می شوند.

بازده به مقیاس متغیر

بازده به مقیاس متغیر یعنی هر مضربی از ورودی ها، می تواند همان مضرب از خروجی ها یا کمتر از آن و یا بیشتر از آن را، در خروجی ها تولید می کند.الگوی(BBC)، بازده به مقیاس را، متغیر فرص می کند(خواجوی و همکاران، 1384)

تئوری منطق فازی(Fuzzy Theory)

تئوری مجموعه های فازی برای سر و کار داشتن با مفهوم رتبه بندی ارزش واقعیت جزئی از کاملا درست تا کاملا غلط،توسعه داده شده می باشد.تئوری مجموعه فازی به ابزار برجسته ای برای سر و کار داشتن با عدم دقت و تعیین ابهام در اندازه،ایجاد راه حل های قدرتمند و با حداقل هزینه برای مسائل دنیا واقعی، تبدیل شده می باشد.برا ساس گفته های زاده (1975) نشان دادن معقول وضعیت های پیچیده توسط متغیرهای کمی قراردادی سخت می باشد و ضروری می باشد که از متغیرهای زبانی که ارزش آنها بوسیله کلمات یا جملاتی که به صورت زبان طبیعی یا ساختگی اظهار می شوند،نشان داده می گردد.ویژگیهایی مانند پتانسیل کار کردن با متغیرهای زبانی،هزینه پایین محاسبات و سهولت درک و فهم آن،باعث شهرت این رویکرد شده می باشد.جبر تئوری فازی توسعه داده شده توسط زاده(1965)ساختار رسمی تئوری می باشد که به راه حل عدم دقت و ابهام در محیط های نامشخص اجازه ی برآورد می دهد (hatami-marinabi,emruznejad,tavana,2011).

هنگام بکار گیری این تئوری برای حل مسائل اندازه گیری عملکرد یا پیش بینی،منطق فازی از متخصص حوزه  دانش مربوطه کمک گرفته و با بهره گیری از حساب فازی سیستم های استنتاج فازی تولید می کند.منطق فازی ابزاری از تئوری مجموعه فازی می باشد که به گونه خاص برای سر  و کار داشتن با اطلاعات مبهم فرایند با تابع عضویت[6] متغیر بکار می رود. عملکرد فازی یک فرایند”حلقه-فازی-حلقه”[7]برای یک سیستم واقعی که ورودی اصلی و خروجی نهایی  آن ها بایستی متغیرهای حلقه ای[8] باشند،اما فرایند واسطه ای(میانه) یک فرایند استنتاجی فازی می باشد.استنتاج فازی روشی می باشد که ارزش بردار ورودی را تفسیر می کند و بوسیله ابزارهای بعضی مجموعه های قواعد فازی، به خروجی ارزش تخصیص می دهد.در مجموعه سنتی،یک عامل یا متعلق به مجموعه می باشد یا متعلق به مجموعه نیست (udoncy olugu,Yew wong,2009).

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]Cooper

[2]Rhodes

[3]Production

[4]Frontier efficiency

[5]Efficient frontier

[6]membership function

[7]Processof ‘crisp-fuzzy-crisp’

[8]terminal output

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

  • توسعه مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای فازی[1] و روش حل آن
  • تعیین شاخص های اصلی ورودی و خروجی شرکت های تولید کننده سیمان برای تعیین کارایی هر کدام از آن ها
  • محاسبه ی کارایی هر کدام از شرکت های سیمان سازی
  • رتبه بندی شرکت های تولید کننده سیمان فعال در کشور

[1]Fuzzy parameter

ارایه مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی- مورد مطالعه شرکت های سیمانی بورس