عنوان کامل پایان نامه :

  ارایه مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی

قسمتی از متن پایان نامه :

–  روش شاخص کمینه حداکثر زیان(پشیمانی)[1]

در ارزیابی بازه ای کارایی، از آنجایی که امتیاز کارایی نهایی برای هر واحد تصمیم گیری بوسیله یک بازه نشان داده می گردد، یک رویکرد رتبه بندی عملی ساده برای مقایسه و رتبه بندی کارایی واحدهای مختلف مورد نیاز می باشد. تعدادی رویکرد برای رتبه بندی اعداد بازه ای  قبلا توسعه داده شده بودند اما همه آن ها کاستی هایی را دارا بودند. خصوصا هنگامی که اعداد بازه ای دارای مرکز مشترک و عرض متفاوت بودند، قادر به شناسایی و فرق بین آن ها نبودند.

در اینجا ما روش MRA توسعه یافته توسط  وانگ[2] و همکارانش را معرفی می کنیم. این رویکرد دارای تعدادی ویژگی های جالب می باشد که می توان از آن ها برای مقایسه و رتبه بندی کارایی بازه ای واحدهای تصمیم گیری بهره گیری نمود حتی در صورتی که دارای مرکز مشترک و شعاع متفاوت باشند. روش به صورت زیر اختصار می گردد:

با در نظر گرفتن   به عنوان بازه های کارایی واحدهای تصمیم گیری ،  و  نشان دهنده مرکزها و عرض آن ها می باشد. با فرض اینکه  به عنوان بهترین بازه کارایی انتخاب گردد و  ، واضح می باشد که اگر  باشد، واحد تصمیم گیری ممکن می باشد از افت کارایی رنج ببرد که به آن فرصت از دست رفته نیز می گویند، و احساس پشیمانی کند. حداکثر افت کارایی که این واحد ممکن می باشد از آن رنج ببرد از فرمول زیر به دست می آید:

اگر  باشد، واحد هیچ مقدار کارایی را از دست نداده و احساس پشیمانی نمی کند. در این حالت،پشیمانی یا فرصت از دست رفته آن صفر در نظر گرفته می گردد،  . با ترکیب دو حالت بالا خواهیم داشت که :

پس شاخص کمینه حداکثر زیان بازه کارایی را انتخاب خواهد نمود که شرایط زیر را ارضا کند و بهترین بازه کارایی باشد:

براساس تجزیه و تحلیل های بالا، ما تعریف های زیر را برای مقایسه و رتبه بندی بازه های کارایی می دهیم.

تعریف. با در نظر گرفتن ، به عنوان مجموعه بازه های کارایی، حداکثر افت کارایی یا حداکثر زیان هر بازه کارایی  به صورت زیر تعریف می گردد:

[1]Minimax regret-based approach(MRA)

[2]Wang

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

  • توسعه مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای فازی[1] و روش حل آن
  • تعیین شاخص های اصلی ورودی و خروجی شرکت های تولید کننده سیمان برای تعیین کارایی هر کدام از آن ها
  • محاسبه ی کارایی هر کدام از شرکت های سیمان سازی
  • رتبه بندی شرکت های تولید کننده سیمان فعال در کشور

[1]Fuzzy parameter

ارایه مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی- مورد مطالعه شرکت های سیمانی بورس