عنوان کامل پایان نامه :

  ارایه مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی

قسمتی از متن پایان نامه :

–  مدل های ارزیابی عملکرد

برای ارزیابی عملکرد یک سازمان یا صنعت از تکنیک های تحلیلی بهره گیری می گردد. تکنیک های تحلیلی جهت ساده سازی و کاهش داده ها به مقصود قابل فهم بودن وضعیت بکار گرفته می شوند. به گونه کلی در این نوع ارزیابی ها، تکنیک ها به دو روش سنتی و جدید تقسیم می شوند. در تکنیک های سنتی می توانیم از تحلیل نسبت ها، تحلیل طریقه، تحلیل صورت های مالی مقایسه ای و تحلیل صورت های مالی عمودی بهره گیری می کنیم. تکنیک های جدید خود به دو دسته پارامتریک و ناپارامتریک تقسیم می شوند. تکنیک های سنتی تحت عنوان مدل های مالی ارزیابی عملکرد نیز نامیده می شوند. در این تکنیک ها بیشتر نگاه ها معطوف به عملکرد مالی شرکت ها می باشد که غالبا مبتنی بر صورت های مالی می باشد(کاشانی،1392). صورت های مالی اساسی عبارتند از : صورت های سود و زیان، ترازنامه و صورت جریان های وجوه نقد. تجزیه و تحلیل این سه صورت و همزمان با آن تجزیه و تحلیل نسبت های مالی مربوط را «تجزیه و تحلیل صورت های مالی» می نامند. این نوع تجزیه و تحلیل ها باعث می گردد مدیران شرکت ها، صاحبان سرمایه، بستانکاران و سرمایه گذاران بتوانند از وضع مالی حال و آینده شرکت های سهامی مورد نظر خود آماده شوند ودرباره آن قضاوت کنند. در سایه همین تجزیه و تحلیل صورت های مالی می باشد که عده ای به عملکرد های آینده بعضی شرکت های سهامی دل می بندند(نوو،1989،28). تجزیه و تحلیل صورت های مالی به دو روش عمده انجام می گیرد. روش اول، تجزیه و تحلیل مقایسه ای که در آن وضع مالی شرکت در یک زمان مشخص ارزیابی و عملکرد آن با عملکرد شرکت رقیب مقایسه می گردد. این دو روش مکمل هم هستند. تحلیل گران برای شناخت نقاط قوت و ضعف شرکت از نسبت ها به عنوان یک ابزار متداول بهره گیری می کنند. نسبت های نقدینگی قدرت شرکت را در پرداخت بدهی های جاری تعیین می کنند. نسبت های فعالیت و یا کارایی درجه کارایی شرکت را از نظر بهره گیری مؤثر ار منابع تعیین می کنند. نسبت های بدهی یا اهرمی اندازه وجوهی را که شرکت از راه گرفتن وام تأمین کرده می باشد را نشان می دهد. نسبت های سود آوری توانایی شرکت در به دست آوردن سود را نشان می دهد(نوو،1989،39).

همانطور که تصریح گردید پس از ایرادات وارده به مدل های سنتی بسیاری از شرکت ها طی دهه های 1980 و 1990 کیفیت را به عنوان نقطه اتکای مرکزی خود جهت مدیریت عملکرد انتخاب کردند که پیامد آن ایجاد طبقه ای دیگر از مدل های ارزیابی عملکرد به نام مدل های تعالی سازمان گردید(آذر و صفری،1383). مدل هایی همچون مدل جایزه تعالی EFQM، مدل الگوی جایزه کیفیت مالکوم بالدریج[1] (MBNQA) و مدل دمینگ[2]؛ که مبتنی بر نه معیار می باشد که این نه معیارها منعکس کننده فعالیت های مطلوب مدیریت هستند. از این نه معیار پنج معیار شامل مواردی می باشد که سازمان توانایی دستکاری و کنترل آن ها را دارد(توانمندسازها) و چهار معیار دیگر بیانگر مواردی می باشد که سازمان می تواند به آن ها دست یابد(نتایج).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدل های دیگر نیز تدوین و معرفی شدند از آن جایی که به حوزه پژوهش این پایان نامه مربوط نیستند تنها به ذکر نام آن ها بسنده می کنیم.

[1]Malcolm Baldrige National Quality Award

[2]Deming model

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

  • توسعه مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای فازی[1] و روش حل آن
  • تعیین شاخص های اصلی ورودی و خروجی شرکت های تولید کننده سیمان برای تعیین کارایی هر کدام از آن ها
  • محاسبه ی کارایی هر کدام از شرکت های سیمان سازی
  • رتبه بندی شرکت های تولید کننده سیمان فعال در کشور

[1]Fuzzy parameter

ارایه مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی- مورد مطالعه شرکت های سیمانی بورس