عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاریف عملیاتی

قابلیت یادگیری سازمانی

یک مفهوم پیچیده و چند بعدی می باشد که مطالعات گوناگون از لحاظ نظری و نیز بر اساس مبانی تجربی و عملیاتی بر ابعاد مختلفی برای آن شناسایی کرده­اند. (گومژ و همکاران، 2005) قابلیت یادگیری سازمانی را بوسیله چهار بهد تعهد مدیریتی، دیدگاه سیستمی، فضای باز و آزمایشگری و انتقال و یکپارچه سازی دانش تعریف عملیاتی نموده­اند و آن را بر اساس مبنای تجربی و عملیاتی می­سنجند. در این پژوهش تاثیر ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی با بهره گیری ازمدل اصلاح شده گومژ و همکارانش سنجیده شده می باشد.

شاخص­های ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی در شکل(1-1) نشان داده شده می باشد.

تعهد مدیریت:

تعهد مدیریت در این پژوهش با در نظر داشتن پرسشنامه اصلاح شده گومژ و همکارانش با در نظر داشتن شاخص های زیرعملیاتی شده وتاثیر آن بر اجرای حاکمیت بالینی مورد سنجش قرار می گیرد و در شکل(1-1) با نماد A شناخته می­گردد.

1-مدیران و  پزشکان به کرات ما را در تصمیم گیری اجرای حاکمیت بالینی شرکت می دهند.

2-یادگیری به عنوان سرمایه گذاری در اجرای حاکمیت بالینی نظر گرفته می گردد تا هزینه.

3-مدیران ما همواره به دنبال بهره گیری از روشهای جدید کاری در اجرای حاکمیت بالینی هستند.

4-قابلیت یادگیری کارکنان به عنوان یک عامل کلیدی در اجرای حاکمیت بالینی در نظر گرفته می گردد.

5-در اجرای حاکمیت بالینی ایده های خلاقلانه مورد تشویق قرار می گیرد.

دید سیستمی:

دید سیستمی در این پژوهش با در نظر داشتن پرسشنامه اصلاح شده گومژ و همکارانش با در نظر داشتن شاخص های زیرعملیاتی شده وتاثیر آن بر اجرای حاکمیت بالینی مورد سنجش قرار می گیرد و در شکل(1-1) با نماد B شناخته می­گردد..

1-همه همکارانم دانش عمومی راجع به اهداف اجرای حاکمیت بالینی دارند.

2-همه بخش هااز چگونگی مشارکت برای رسیدن به اهداف کلی اجرای حاکمیت بالینی آگاه هستند.

3-همه بخش ها با هم ارتباط دارندو با روش هماهنگی با هم کار می کنند.

فضای باز و آزمایشگری:

  • تجارب و ایده های فراهم شده بوسیله منابع محل کارم(مانند دانشگاه های علوم پزشکی)به عنوان ابزاری مفید برای یادگیری در اجرای حاکمیت بالینی مورد بهره گیری قرار می گیرد.
  • در اجرای حاکمیت بالینی ،از روش های جدید برای انجام کارها که می توان به صورت آزمایشی بهره گیری نمود تقدیر به اقدام می آید.
  • بخشی از فرهنگ کاری ما این می باشد که کارکنان می توانندبر دید گاه های خود پا فشاری کنند و پیشنهادات خود رابا در نظر داشتن رویه ها و روش کار خود اراِیه دهند.

در شکل(1-1) با نماد C شناخته می­گردد.

انتقال و یکپارچه سازی دانش:

  • در اجرای حاکمیت بالینی وسایل و ابزارهایی مانند دفتر ثبت وقایع وجود داردتا تجارب گذشته حتی اگر کارکنان در کوتاه مدت عوض شوند،حفظ گردد.
  • در اجرای حاکمیت بالینی اگر مشکلی پیش آید ،می توانم از طریق تجارب ثبت شده قبلی آن را حل کنم.
  • همکارنم می توانند در مورد ایده ها ،برنامه ها و فعالیت هایی که ممکن می باشد در اجرای حاکمیت بالینی مفید باشد با همدیگر صحبت کنند.
  • خطاها در هر سطحی ،همواره مورد بحث وتحلیل وریشه یابی قرار می گیرد.

در شکل(1-1) با نماد D شناخته می­گردد.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی: مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل.

اهداف فرعی:

1- مطالعه تاثیر تعهد مدیریت بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

2- مطالعه تاثیردید سیستمی براجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

3- مطالعه تاثیرفضای باز و آزمایشگری  بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

4- مطالعه تاثیرانتقال و یکپارچگی دانش بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل