عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اخلاقکار و هوش سازمانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

) قلمرو پژوهش

قلمرو پژوهش حاضر در سه بخش قلمرو موضوعی شامل کلیت موضوع، قلمرو مکانی اعم از مکان مورد پژوهش و قلمرو زمانی که بیانگر محدوده زمانی پژوهش می باشد به تبیین ذیل اظهار میگردد.

1-4-1) قلمرو موضوعی

از نظر موضوعی، قلمرو این پژوهش به گونه اعم در محدوده رفتار سازمانی و منابع انسانی در سازمانها و در سطح کارکنان قلمداد میگردد که در بطن اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، به مطالعه نحوه ارتباط این متغیرها از منظر کارکنان می­پردازد.

2-4-1) قلمرو مکانی

از نظر مکانی، پژوهش در دانشگاه شیراز و در میان تمامی کارکنان اداری که به صورت رسمی در دانشگاه مربوطه مشغول به کار هستند؛ صورت گرفت.

3-4-1) قلمرو زمانی

دامنه زمانی پژوهش به لحاظ جمع­آوری داده­های میدانی در ماه­های فروردین تا خرداد سال 1392 بر می­گردد؛ در ادامه مراحل تجزیه و تحلیل و تهیّه گزارش نهایی پژوهش نیز از خرداد ماه تا مرداد سال 1392 صورت پذیرفت.

5-1) فرضیههای پژوهش

مبناییترین فرضیههایی که محقق را به انجام این پژوهش ترغیب نموده می باشد؛ از قرار زیر میباشد:

 • میان متغیرهای اخلاقکار و هوش سازمانی ارتباط مثبت و معناداری هست.
 • وضعیت اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز در سطح مطلوب قرار دارد.
 • وضعیت هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز در سطح مطلوب قرار دارد.
 • وضعیت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز در سطح مطلوب قرار دارد.

در کنار فرضیههای اصلی پژوهش، فرضیههای فرعی زیر نیز مطرح میگردد:

 1. وضعیت ابعاد اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز در سطح مطلوب می باشد.
 2. وضعیت ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز در سطح مطلوب می باشد.
 3. وضعیت ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز در سطح مطلوب می باشد.
 4. میان هر یک از ابعاد اخلاقکار با هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز ارتباطی مثبت و معنادار هست.
 5. میان هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با هر یک از ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز ارتباطی مثبت و معنادار هست.
 6. میان هر یک از ابعاد اخلاقکار با هر یک از ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز ارتباطی مثبت و معنادار هست.
 7. میان تمامی ابعاد مطرح شده در بحث هوش سازمانی ارتباطی قوی و معنیدار از دید کارکنان اداری دانشگاه شیراز هست.
 8. میان تمامی ابعاد مطرح شده در بحث اخلاقکار ارتباطی قوی و معنیدار از دید کارکنان اداری دانشگاه شیراز هست.
 9. میان تمامی ابعاد مطرح شده در بحث رفتار شهروندی سازمانی ارتباطی قوی و معنیدار از دید کارکنان اداری دانشگاه شیراز هست.
 10. عوامل جمعیتشناختی نظیر سن، جنسیت و تحصیلات در وضعیت اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مؤثر هستند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف در نظرگرفته شده با در نظر داشتن موضوع پژوهش شامل چهار هدف اصلی و شش هدف فرعی به تبیین ذیل میباشد:

اهداف اصلی از انجام پژوهش عبارتند از:

 • مطالعه ارتباط اخلاقکار و هوش سازمانی با بهره گیری از متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز

همچنین با در نظر داشتن ابعاد چهارگانه اخلاقکار (دلبستگی و علاقه به کار، پشتکار و جدیت در کار، روابط سالم و انسانی در محل کار و روح جمعی و مشارکت در کار)؛ ابعاد هفتگانه هوش سازمانی (چشم­انداز راهبردی، سرنوشت مشترک، فشار عملکرد، دانش کاربردی، روحیه، میل به تغییر، اتحاد و توافق) و ابعاد پنج­گانه رفتار شهروندی سازمانی (نوع دوستی یا رفتار یاری­دهنده، رفتار مؤدبانه کاری، وظیفه شناسی و وجدان کاری، جوانمردی و مروت، اخلاق اجتماعی) اهداف فرعی زیر در نظر گرفته گردید:

 • مطالعه وضعیت ابعاد مختلف اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت ابعاد مختلف هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان هر یک از ابعاد اخلاقکار با هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با هر یک از ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان هر یک از ابعاد اخلاقکار با هر یک از ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان ابعاد اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ضمناً با انجام پژوهش مورد نظر تأثیر عوامل جمعیتشناختی (سن، جنسیت و تحصیلات) را نیز بر اندازه رعایت اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مطالعه گردید.

پیش نویس مطالعه ارتباط اخلاق‬کار و هوش سازمانی؛ با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز