عنوان کامل پایان نامه :

  ارایه مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی

قسمتی از متن پایان نامه :

– پرسش های پژوهش

پژوهش دارای دو سؤال اصلی  و سه سوال فرعی می باشد .

سوالات اصلی پژوهش :

 • مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای فازی توسعه یافته به چه صورت می باشد؟
 • چگونه می توان مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای فازی را به مدل قطعی تبدیل نمود؟ و آن را حل نمود؟

سوالات فرعی پژوهش :

 • شاخص های ورودی و خروجی برای ارزیابی شرکت های سیمانی کدامند؟
 • کارایی هر کدام از شرکت های سیمانی چه مقدار می باشد؟و رتبه هر کدام ار آن ها چقدر می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

5-1- هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

 • توسعه مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای فازی[1] و روش حل آن
 • تعیین شاخص های اصلی ورودی و خروجی شرکت های تولید کننده سیمان برای تعیین کارایی هر کدام از آن ها

 

 • محاسبه ی کارایی هر کدام از شرکت های سیمان سازی
 • رتبه بندی شرکت های تولید کننده سیمان فعال در کشور

 

6-1-  قلمرو پژوهش

1-6-1- قلمرو مکانی-جامعه پژوهش

قلمرو این پژوهش شرکت های سیمانی فعال در بورس اوراق بهادار[2] را در بر می گیرد.

2-6-1-  قلمرو زمانی پژوهش

داده هایی که در این پژوهش به کار برده خواهد گردید مربوط به عملکرد مالی و غیر مالی شرکت های سیمانی فعال در کشور در بازه زمانی سال 1385تا سال1392  می باشد.

 

7-1- روش کلی پژوهش

پژوهش را از یک نظر، به گونه کلی می توان به پژوهش کاربردی و پژوهش پایه تقسیم نمود.پژوهش کاربردی تحقیقی می باشد که یافته های آن ا می توان برای حل مسائل اجتماعی به کار برد.(کاید پور، 1390). از آنجایی که هدف از پژوهش پاسخ به یک معضل و یا مشکل عملی در ارزیابی عملکرد شرکت های سیمانی فعال در کشور می باشد، این پژوهش براساس هدف در دسته تحقیقات کاربردی قرار می گیرد.

از آنجا که در این پژوهش در متغیرها دستکاری نشده و شرایط آزمایشگاهی وجود ندارد، از نوع تحقیقات توصیفی (غیرتجربی) می باشد. پژوهش توصیفی شامل مجموعه ای از روش هایی می باشد که هدف از آن ها توصیف پدیده های مورد مطالعه می باشد. از اجرای پژوهش توصیفی اکثرا شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری می باشد.(کاید پور، 1390)

[1]Fuzzy parameter

[2]Stoke exchange

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

 • توسعه مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای فازی[1] و روش حل آن
 • تعیین شاخص های اصلی ورودی و خروجی شرکت های تولید کننده سیمان برای تعیین کارایی هر کدام از آن ها
 • محاسبه ی کارایی هر کدام از شرکت های سیمان سازی
 • رتبه بندی شرکت های تولید کننده سیمان فعال در کشور

[1]Fuzzy parameter

ارایه مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی- مورد مطالعه شرکت های سیمانی بورس