عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اخلاقکار و هوش سازمانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

) اخلاق­کار

امروزه در تجزیه و تحلیل رفتار سازمانها، پرداختن به اخلاق و ارزشهای اخلاقی یکی از الزامات می باشد .نماد بیرونی سازمانها را رفتارهای اخلاقی آنها تشکیل می‌دهد که خود حاصل جمع ارزشهای گوناگون اخلاقی می باشد که در آن سازمانها، ظهور و بروز یافته می باشد (تولایی،1388: 15)، که آن را می­توان اخلاق­کار در سازمان­ها نامید.

2-1-3-1)تعریف اخلاقکار

اخلاق­کار به نقل از چرینگتون[1] (2006: 154) به عنوان یک کوشش مثبت در جهت انجام کار می باشد؛ یک اعتقاد راسخ که کار خود به خود مهم می­باشد و داشتن شغل خوب برای هر فرد امری حیاتی می باشد. در واقع این تعریف به کارکنانی تصریح دارد که، بسیار فعال بوده و کالاها و خدمات خود را با کیفیت بالایی تولید می­کنند (ویمبا[2]،2011: 18).

از جهت دیگر، اخلاقکار متعهد شدن توان ذهنی، روانی و جسمانی فرد یا گروه به اندیشه جمعی در جهت اخذ قوا و استعداد درونی گروه و فرد برای توسعه به هر نحو می باشد. اخلاقکار مهمترین عامل فرهنگی در توسعه اقتصادی محسوب میشود. منابع انسانی، پایه اصلی ثروت ملتها را تشکیل میدهند. سرمایه و منابع طبیعی، عوامل تبعی تولیدند، درحالیکه انسانها عوامل فعالی هستند که سرمایهها را متراکم میسازند، از منابع طبیعی بهرهبرداری میکنند، سازمانهای اجتماعی – اقتصادی و سیاسی را میسازند و توسعه ملی را به جلو میبرند (کاویان،1384: 45).

فرامرزی به نقل از حسینی (1386: 8) تعریف سادهای از اخلاقکار ارائه میدهد که طبق آن فرد بایستی در جایگاهی قرار گیرد که :

1- صلاحیت انجام آن کار را داشته باشد.

2- بخواهد و بتواند این کار را در چارچوب تعریف شده انجام دهد.

پس اگر این دو شرط مترتب بر افراد باشد «اخلاق کار» به صورت مطلوبی رعایت شده می باشد.

به گونه کلی، اخلاق­کار مظهر ارزش­های شخصی فرد می باشد و هدف اصلی آن عبارتند از اینکه کار بایستی معنادار باشد (پورتر[3]،2010: 535). اخلاقیات کار یکی از جنبههای مهم فرهنگ در سازمان می باشد و به سمتی پیش میرود که به بخشی از راهبرد یک سازمان تبدیل گردد. درک مفهوم اخلاقیات به گونه کلی و در معنای خاص آن زیربنای ایجاد و حفظ یک نظام اخلاقی در جامعه و به تبع آن در سازمانهاست.

بحث اخلاق­کار برای اولین بار در اوایل قرن بیستم توسط ماکس وبر[4] (1905-1904) با عنوان اخلاق­کار پروتستانی در جامعه غرب مطرح شده می باشد؛ وی بر تعهدکاری و ارزش­های مطرح برای فرد که باعث اهمیت یافتن کار شده می باشد، تأکید می­کند (ریموند و همکاران[5]،2010: 10). رفتار و اخلاق در عمق باورها و ارزشهای مورد قبول فرد ریشه دارد. پس درک مفهوم اخلاقیات کار، مستلزم در نظر داشتن ارزشهای بنیادین افراد، شناخت همه جانبه علل بروز رفتارهای اخلاقی و غیر اخلاقی و نیز اتخاذ تدابیری جهت استقرار و حفظ نظام اخلاقیات در سازمانهاست (الوانی و همکاران،1389: 26).

[1] Cherrington

[2] Mkhuseli Cyprian Vimba

[3] Gayle Porter

[4] Max Weber

[5] Raymond K, Kimberly M, Cheryl B and Charles F

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف در نظرگرفته شده با در نظر داشتن موضوع پژوهش شامل چهار هدف اصلی و شش هدف فرعی به تبیین ذیل میباشد:

اهداف اصلی از انجام پژوهش عبارتند از:

 • مطالعه ارتباط اخلاقکار و هوش سازمانی با بهره گیری از متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همچنین با در نظر داشتن ابعاد چهارگانه اخلاقکار (دلبستگی و علاقه به کار، پشتکار و جدیت در کار، روابط سالم و انسانی در محل کار و روح جمعی و مشارکت در کار)؛ ابعاد هفتگانه هوش سازمانی (چشم­انداز راهبردی، سرنوشت مشترک، فشار عملکرد، دانش کاربردی، روحیه، میل به تغییر، اتحاد و توافق) و ابعاد پنج­گانه رفتار شهروندی سازمانی (نوع دوستی یا رفتار یاری­دهنده، رفتار مؤدبانه کاری، وظیفه شناسی و وجدان کاری، جوانمردی و مروت، اخلاق اجتماعی) اهداف فرعی زیر در نظر گرفته گردید:

 • مطالعه وضعیت ابعاد مختلف اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت ابعاد مختلف هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان هر یک از ابعاد اخلاقکار با هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با هر یک از ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان هر یک از ابعاد اخلاقکار با هر یک از ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان ابعاد اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز

ضمناً با انجام پژوهش مورد نظر تأثیر عوامل جمعیتشناختی (سن، جنسیت و تحصیلات) را نیز بر اندازه رعایت اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مطالعه گردید.

پیش نویس مطالعه ارتباط اخلاق‬کار و هوش سازمانی؛ با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز