عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

پژوهش در بستر ی از آگاهی و معلومات گذشته برای کشف مجهولات انجام می گردد . ادبیات و مبانی نظری پژوهش ،محقق را در جریان یافته های دیگران و نظریات مرتبط با مساله پژوهش قرار میدهد . بدین وسیله محقیق نسبت به موضوع تسلط کامل تری پیدا می ‌کند و براطلاعات اودر زمینه موضوع مورد مطالعه افزوده میشود . مبانی نظری دید محقق را نسبت به جنبه های مختلف موضوعباز کرده ، تکیه گاه محکمی برای استدلال منطقی در زمینه موضوع ،در اختیار او قرار می دهد . پس مطالعه ادبیات پژوهش ،یکی از مراحل مهم در فرآیند انجام پژوهش علمی می باشد .

این فصل براساس مقدمه و اظهار مساله که در فصل یک آمده می باشد بنا نهاده شده می باشد . هدف از این فصل این می باشد که مطالعه ادبیات پژوهش در زمینه هایی که پژوهش به ان توجه داشته می باشد صورت گیرد، تا خواننده با آن آشنا گردد . مطالعات مقدماتی نخست به مقصود آشنایی محقق با تحقیقاتی که پیشتر درمورد مضمون پژوهش انجام گرفته می باشد و نیز امکان تعیین جایگاه پژوهش در دست انجام نسبت به تحقیقات پیشین را به محقق می دهد . در گام بعدی ، محقق خواهد توانست چشم اندازی را که به نظرش برای موضوع تحقیقش مناسب تر می باشد را استخراج کرده و ان ها را تعیین کند .تهیه چکیده هایی با ساختار صحیح اجازه می دهد که ایده های اصلی متون نظاره شده را استخراج کرده وآن هارا با یکدیگر مقایسه کند . (رفیع پور ،1385: 81)به همین دلیل در این بخش آغاز مفهوم حاکمیت بالینی تبیین می گردد بعد به مطالعه دید گاههای مختلف در موردشاخص های  حاکمیت بالینی و تاثیرابعاد قابلیت یادگیری  سازمانی بر آن پرداخته می گردد . و سرانجام تحقیقات انجام گرفته مرتبط با موصوع پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی: مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل.

اهداف فرعی:

1- مطالعه تاثیر تعهد مدیریت بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

2- مطالعه تاثیردید سیستمی براجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

3- مطالعه تاثیرفضای باز و آزمایشگری  بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

4- مطالعه تاثیرانتقال و یکپارچگی دانش بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

دسته بندی : پایان نامه