عنوان کامل پایان نامه :

  ارایه مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی

قسمتی از متن پایان نامه :

روش های اندازه گیری کارایی فنی

روش های اندازه گیری کارایی فنی را می توان در یک دسته بندی کلی به دو دسته زیر تقسیم بندی نمود.

الف) روش های پارامتری: در این روش تابع تولید مشخص با بهره گیری از روش های مختلف آماری و اقتصاد سنجی  تخمین زده شده سپس با به کارگیری این تابع نسبت به تعیین کارایی اقدام می گردد.

ب) روش های غیرپارامتری: این روش نیازمند تخمین تابع تولید نمی باشد. تحلیل پوششی داده ها روشی غیرپارامتری می باشد که کارایی نسبی واحدها را در مقایسه با یکدیگر ارزیابی می کند.

 

5-2- انواع بازده نسبت به مقیاس

قبل از ارزیابی واحدهای تصمیم گیری بایستی آغاز از ارتباط میان نسبت تغییرات ورودی ها و خروجی های واحد تصمیم گیری آگاهی پیدا نمود. به این نسبت تغییرات، بازده به مقیاس اطلاق می گردد. انواع بازده به مقیاس عبارتند از :

  • بازده به مقیاس افزایشی(IRS) : هر گاه افزایش، در ورودی ها باعث ایجاد افزایشی بزرگتر از افزایش متناسب در خروجی ها گردد، بازده به مقیاس افزایشی گویند.
  • بازده به مقیاس کاهشی(DRS) : هر گاه افزایش، در ورودی ها باعث ایجاد افزایشی کمتر از افزایش متناسب در خروجی ها گردد به آن بازده به مقیاس کاهشی گویند.
  • بازده به مقیاس ثابت(CRS) : هر گاه افزایش در ورودی ها باعث ایجاد افزایشی برابر با فزایش متناسب در خروجی ها گردد، با آن بازده به مقیاس ثابت گویند.
  • بازده به مقیاس متغیر(VRS) : هر گاه افزایش در ورودی ها باعث ایجاد افزایشی بیشتر یا کمتر(متغیر) در خروجی ها گردد، با آن بازده به مقیاس متغیر گفته می گردد(قنبری،1391).

 

6-2-  تحلیل پوششی داده ها

مقصود از تولید، هر نوع تغییر و تبدیل  مستقیمی می باشد که مطلوبیت  کالا را افزایش می دهد. نتیجه یک فعالیت تولیدی که ناشی از تغییر و تبدیل  باشد را محصول می نامند و مواد و کالایی را که برای به دست آوردن محصول بهره گیری می کنند، منابع تولید می نامند. تابع تولید نشان دهنده ارتباط بین ورودی ها  و خروجی  یک فعالیت تولیدی بدون در نظر گرفتن قیمت ها در یک زمان واحد می باشد:

اگر در هر واحد زمان مقدار یکی از تابع تولید مورد بهره گیری به مقادیر ثابتی و سایر تابع ثابت باشند اندازه محصول بدست آمده افزایش اما پس از گذشتن از یک مرحله به مرور کاهش می یابد و دلیل آن دو به اتمام رفتن آن منابع ثابت می باشد. منحنی های تولید شامل سه نوع منحنی “تولید کل، تولید متوسط و تولید نهایی ” می باشد. منحنی تولید متوسط کارگر را می توان به آسانی از منحنی تولید کل استخراج نمود. منحنی توسط معادل با شیب شعاعی می باشد که مبدأ مختصات را به نقاط مختلف منحنی تولید کل وصل می کند. تولید متوسط برابر می باشد با تولید کل تقسیم بر تعداد کارگر به کار گرفته شده. تولید نهایی یک منبع عبارت می باشد از مقدار اضافی خروجی بدست آمده ناشی از افزایش یک واحد از آن منبع به شرط آن که سایر منابع ثابت بماند.

جهت آشنایی بیشتر با تحلیل پوششی داده ها بایستی گفته گردد که این روش به علاوه که یک روش غیرپارامتری می باشد با داشتن اطلاعات از کلیه واحدها و عملکرد آنها، یک واحد مجازی با بالاترین کارایی را ایجاد می کند و سایر واحدها را در مقایسه با مرز کارا بهینه می سنجد (خلیلی دامغانی،1391)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

  • توسعه مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای فازی[1] و روش حل آن
  • تعیین شاخص های اصلی ورودی و خروجی شرکت های تولید کننده سیمان برای تعیین کارایی هر کدام از آن ها
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • محاسبه ی کارایی هر کدام از شرکت های سیمان سازی
  • رتبه بندی شرکت های تولید کننده سیمان فعال در کشور

[1]Fuzzy parameter

ارایه مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی- مورد مطالعه شرکت های سیمانی بورس