عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اخلاقکار و هوش سازمانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

روح­جمعی و مشارکت در کار

مشارکت از نظر لغوی به معنی شرکت کردن می باشد. مشارکت، نوعی رفتار با مردم می باشد که آنان را قادر میسازد تا بر حوادث مؤثر بر زندگیشان تأثیر قاطع بگذارند، به همین خاطر بایستی از آزادی کامل و مانند حق اظهار نظر برخوردار باشند و دارای اهمیت و ارزش تلقی شوند. مشارکت به معنی درگیری ذهنی و عاطفی می باشد و تنها به کوشش بدنی محدود نیست. در مشارکت خود شخص درگیر می باشد و مهارت و کاردانی وی درگیر نیست. درگیری روانشناختی می باشد و نه جسمانی. انسانی که مشارکت می ‌کند خود ـ درگیر می باشد و نه کار ـ درگیر. بعضی مدیران درگیر شدن در کار را به اشتباه به مشارکت واقعی تعبیر میکنند. اینان در حرکتهای کالبدی مشارکت میکنند و نه در چیز دیگری (انصاری،1389: 29).

عبارت­های توصیفی: در محیط کار آدم سازگار و بسازی هستم. آدم بی­توجه و بی­ملاحظه­ای هستم. روحیه­ای جمعی دارم. تابع مقررات هستم. از دستورات مافوق اطاعت می­کنم. نظم و نظامات را رعایت می­کنم. آدم هوشیار و بیداری هستم. آدم کله­شق و یک دنده­ای هستم (معیدفر،1386: 8).

2-1-3-3) اهمیت و ضرورت پرداختن به اخلاقکار

میرموسوی در گزارشی از معصومی­راد عنوان می­کند که در تبیین اهمیت اخلاق­کار می­توان به چند محور تصریح نمود:

 • نقشی که اخلاق­کار در ارتقای بهره­وری دارد.
 • نقشی که اخلاق­کار در فرآیند توسعه و پیشرفت کشور دارد.
 • نقشی که اخلاق­کار بویژه اخلاق­کار اسلامی در کاهش مفاسد اقتصادی و اجتماعی دارد.
 • تأکیدی که اسلام و آموزه­های دینی آن بر رعایت اخلاق و موازین اسلامی کار دارد و در جامعه اسلامی بایستی مبنای اقدام باشد.

در خصوص بهره­وری عوامل متعددی تأثیر دارند، امّا در بین این عوامل، نیروی انسانی تأثیر کلیدی دارد. اثربخشی نیروی انسانی خود در گرو اخلاق­کار می باشد، اگر آنها کار را امری مشقت­بار و بیهوده تلقی کند و از آن گریزان باشد، با اتکا به چنین افرادی دستیابی به بهره­وری مقدور نیست (1390: 11).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف در نظرگرفته شده با در نظر داشتن موضوع پژوهش شامل چهار هدف اصلی و شش هدف فرعی به تبیین ذیل میباشد:

اهداف اصلی از انجام پژوهش عبارتند از:

 • مطالعه ارتباط اخلاقکار و هوش سازمانی با بهره گیری از متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز

همچنین با در نظر داشتن ابعاد چهارگانه اخلاقکار (دلبستگی و علاقه به کار، پشتکار و جدیت در کار، روابط سالم و انسانی در محل کار و روح جمعی و مشارکت در کار)؛ ابعاد هفتگانه هوش سازمانی (چشم­انداز راهبردی، سرنوشت مشترک، فشار عملکرد، دانش کاربردی، روحیه، میل به تغییر، اتحاد و توافق) و ابعاد پنج­گانه رفتار شهروندی سازمانی (نوع دوستی یا رفتار یاری­دهنده، رفتار مؤدبانه کاری، وظیفه شناسی و وجدان کاری، جوانمردی و مروت، اخلاق اجتماعی) اهداف فرعی زیر در نظر گرفته گردید:

 • مطالعه وضعیت ابعاد مختلف اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت ابعاد مختلف هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان هر یک از ابعاد اخلاقکار با هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با هر یک از ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان هر یک از ابعاد اخلاقکار با هر یک از ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان ابعاد اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز

ضمناً با انجام پژوهش مورد نظر تأثیر عوامل جمعیتشناختی (سن، جنسیت و تحصیلات) را نیز بر اندازه رعایت اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مطالعه گردید.

پیش نویس مطالعه ارتباط اخلاق‬کار و هوش سازمانی؛ با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز