عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع اوراق قرضه :

1) اوراق قرضه کوپن دار: این نوع اوراق قرضه، اوراق قرضه ای می باشد که سود آن هر سال یک بار یا هر 6 ماه یکبار و یا … پرداخت می گردد.

2) اوراق قرضه بدون سر رسید(کانسول) : این نوع اوراق ، سر رسید ندارد و هر سال معادل قیمت اسمی ضربدر نرخ سود، سود پرداخت می کند.

3) اوراق قرضه با نرخ بهره صفر(بدون بهره) : صادر کننده این نوع اوراق هیچ گونه بهره ای پرداخت نمی کند . در سر رسید قیمت اسمی پرداخت می گردد ، در زمان فروش به قیمتی کمتر از قیمت اسمی فروخته می گردد و خریدار از این طریق سود می برد .

مزایای اوراق قرضه :

1- هزینه سرمایه اوراق قرضه کمتر از سایر منابع تأمین مالی می باشد. یعنی ارزان ترین منبع تأمین مالی اوراق قرضه می باشد، به دو دلیل :

الف) نرخ بازده مورد انتظار دارنده اوراق قرضه کمتر از بازده مورد انتظار سهامدار می باشد زیرا ریسک اوراق قرضه کمتر از ریسک سهام می باشد .

ب) هزینه بهره اوراق قرضه هزینه قابل قبول مالیاتی می باشد و ایجاد صرفه جویی مالیاتی می کند .

2- انتشار اوراق قرضه نسبت به وامهای کوتاه مدت بهتر می باشد زیرا نیاز به تمدید وام های کوتاه مدت ندارد

3- اوراق قرضه های قابل بازخرید را در شرایطی که نرخ هزینه بهره کاهش می یابد می توان بازخرید نمود و اوراق قرضه با نرخ بهره کمتر را جایگزین آن نمود.

4- انتشار اوراق قرضه ایجاد اهرم مالی می کند و زمانی انتشار آن مطلوب می باشد که نرخ بازده سرمایه گذاری شرکت بیشتر از نرخ بهره اوراق قرضه باشد .

5- دارنده اوراق قرضه با شرکت ارتباط مالکانه ندارد و لذا در مجامع عمومی حق رأی ندارد و کنترل شرکت را تحت تأثیر قرار نمی دهد. (رهنمای رود پشتی, 1384)

معایب اوراق قرضه :

1- شرکت ها موظف به پرداخت بهره واصل آن می باشند . در صورت محدودیت در پرداخت ، مواجه با ریسک ورشکستگی خواهند گردید.

2- اگر نرخ بازده سرمایه گذاری کمتر از نرخ بهره اوراق قرضه باشد سود هر سهم را کاهش می دهد .

3- با انتشار اوراق قرضه، زیرا نسبت بدهی افزایش می یابد اولاً ظرفیت استقراض شرکت کاهش یافته و ثانیاً با افزایش نسبت بدهی نرخ بهره اوراق جدید بیشتر خواهد گردید (قاسمی، 1390).

سهام ممتاز : سهام ممتاز نوعی از سهام می باشد که دارنده آن نسبت به درآمد ها و دارایی های شرکت حق یا ادعای محدود و معینی دارد. از چهار منبع مالی بلند مدت که شرکت می تواند از آنها بهره گیری کند (اوراق قرضه، سهام ممتاز، سهام عادی و سود انباشته یا سود سنواتی) سهام ممتاز کمتر به عنوان یک منبع مالی مورد بهره گیری شرکتها قرار می گیرد . در مواردی که دو شرکت در هم ادغام می شوند و این کار با مبادله اوراق بهادار انجام می شود (و نه پیش روی وجه نقد) سهام ممتاز به عنوان یکی از ابزار تأمین مالی تأثیر بسیار مهمی ایفامی کند(علامه حائری،1391) .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

سوال اصلی:

آیا میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار

تهران ارتباط معنی داری هست؟

سوالات جزئی:

آیا میان حاکمیت شرکتی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست؟

آیا میان حاکمیت شرکتی و تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست؟

آیا میان تامین مالی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست؟

مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری