عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اخلاقکار و هوش سازمانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جدول­ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان صفحه

جدول 2-1) تعاریف مختلف از اخلاق 18

جدول 2-2) اختصار تحقیقات داخلی 78

جدول 2-3) اختصار تحقیقات خارجی 82

جدول 3-1) تفکیک جامعه آماری بر اساس واحدها و تعداد کارکنان 91

جدول 3-2) تفکیک سؤالهای پرسشنامه بر اساس ابعاد اخلاق­کار 91

جدول 3-3) تفکیک سؤالهای پرسشنامه بر اساس ابعاد هوش سازمانی 91

جدول3-4) تفکیک سؤالهای پرسشنامه بر اساس ابعاد رفتار شهروندی سازمانی 92

جدول3-5) امتیازدهی به سؤالها در طیف پنج گزینهای لیکرت 92

جدول3-6) ضرایب آلفای کرونباخ متغیرها و ابعاد 92

جدول 4-1) تعداد افراد بر حسب جنسیت 98

جدول 4-2) تعداد افراد بر حسب تحصیلات 99

جدول 4-3) تعداد افراد بر حسب گروه سنی 100

جدول 4-4) شاخصهای آمار توصیفی متغیرهای پژوهش 101

جدول 4-5) نتایج مطالعه وضعیت متغیرهای اصلی با بهره گیری از آزمون تی – تک نمونهای 102

جدول 4-6) نتایج مطالعه وضعیت ابعاد چهارگانه اخلاقکار با بهره گیری از آزمون تی – تک نمونهای 103

جدول 4-7) نتایج مطالعه وضعیت ابعاد هفتگانه هوش سازمانی با بهره گیری از آزمون تی – تک نمونهای 104

جدول 4-8) نتایج مطالعه وضعیت ابعاد پنجگانه رفتار شهروندی سازمانی با بهره گیری از آزمون تی – تک نمونهای 104

جدول 4-9) ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش 106

جدول 4-10) ماتریس همبستگی ابعاد اخلاق­کار 107

جدول 4-11) ماتریس همبستگی ابعاد هوش سازمانی 108

جدول 4-12) ماتریس همبستگی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی 109

جدول 4-13) ماتریس همبستگی میان ابعاد اخلاق­کار و رفتار شهروندی سازمانی 110

جدول 4-14) ماتریس همبستگی میان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی و هوش سازمانی 111

جدول 4-15) ماتریس همبستگی میان ابعاد اخلاق­کار و هوش سازمانی 114

جدول 4-16) ماتریس کوواریانس میان ابعاد 118

جدول 4-17) آماره­های نیکویی برازش مدل 118

فهرست جدول­ها (ادامه)

عنوان صفحه

جدول 4-18) تأثیر عامل جنسیت بر اخلاق­کار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی 121

جدول 4-19) تأثیر عامل سن بر اخلاق­کار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی 122

جدول 4-20) تأثیر سطح تحصیلات بر اخلاق­کار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی 122

جدول 4-21) تأثیر سطح تحصیلات بر هوش سازمانی (آزمون توکی) 122

جدول 4-22) اثرات مستقیم ابعاد چهارگانه اخلاق­کار 125

جدول 4-23) اثرات مستقیم دیگر ابعاد بر بعد روح جمعی و مشارکت در کار 126

جدول 4-24) اثرات مستقیم دیگر ابعاد بر بعد دلبستگی و علاقه به کار 126

جدول 4-25) اثرات مستقیم دیگر ابعاد بر بعد روابط سالم و انسانی در محل کار 127

جدول 4-26) اثرات مستقیم ابعاد هفت­گانه هوش سازمانی 128

جدول 4-27) اثرات مستقیم دیگر ابعاد بر بعد دانش کاربردی 129

جدول 4-28) اثرات مستقیم دیگر ابعاد بر بعد سرنوشت مشترک 130

جدول 4-29) اثرات مستقیم دیگر ابعاد بر بعد فشار عملکرد 130

جدول 4-30) اثرات مستقیم ابعاد پنج­گانه رفتار شهروندی سازمانی 132

جدول 4-31) اثرات مستقیم دیگر ابعاد بر بعد جوانمردی و مروت 133

جدول 4-32) اثرات مستقیم دیگر ابعاد بر بعد نوع دوستی 134

 

فهرست شکلها و نمودارها

عنوان صفحه

شکل 2-1)  ابعاد هوش سازمانی 50

شکل 2-2)  مدل مفهومی ارتباط اخلاقکار و هوش سازمانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی 86

نمودار 4-1) تعداد افراد بر حسب جنسیت 98

نمودار 4-2) تعداد افراد بر حسب تحصیلات 99

نمودار 4-3) تعداد افراد بر حسب گروه سنی 100

نمودار 4-4) مدل برازش شده اخلاقکار و هوش سازمانی به همراه متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی (ارزش تخمینی) 119

نمودار 4-5) مدل برازش شده اخلاقکار و هوش سازمانی به همراه متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی

(ارزش  t) 120

نمودار 4-6) تحلیل مسیر ابعاد چهارگانه اخلاقکار 125

نمودار 4-7) مدل تحلیل مسیر اخلاقکار با در نظر گرفتن اثرات مستقیم و غیرمستقیم ابعاد 127

نمودار 4-8) تحلیل مسیر ابعاد هفتگانه هوش سازمانی 129

نمودار 4-9) مدل تحلیل مسیر هوش سازمانی با در نظر گرفتن اثرات مستقیم و غیرمستقیم ابعاد 131

نمودار 4-10) تحلیل مسیر ابعاد پنجگانه رفتار شهروندی سازمانی 132

نمودار 4-11) مدل تحلیل مسیر رفتار شهروندی سازمانی با در نظر گرفتن اثرات مستقیم و غیرمستقیم ابعاد 134

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف در نظرگرفته شده با در نظر داشتن موضوع پژوهش شامل چهار هدف اصلی و شش هدف فرعی به تبیین ذیل میباشد:

اهداف اصلی از انجام پژوهش عبارتند از:

 • مطالعه ارتباط اخلاقکار و هوش سازمانی با بهره گیری از متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز

همچنین با در نظر داشتن ابعاد چهارگانه اخلاقکار (دلبستگی و علاقه به کار، پشتکار و جدیت در کار، روابط سالم و انسانی در محل کار و روح جمعی و مشارکت در کار)؛ ابعاد هفتگانه هوش سازمانی (چشم­انداز راهبردی، سرنوشت مشترک، فشار عملکرد، دانش کاربردی، روحیه، میل به تغییر، اتحاد و توافق) و ابعاد پنج­گانه رفتار شهروندی سازمانی (نوع دوستی یا رفتار یاری­دهنده، رفتار مؤدبانه کاری، وظیفه شناسی و وجدان کاری، جوانمردی و مروت، اخلاق اجتماعی) اهداف فرعی زیر در نظر گرفته گردید:

 • مطالعه وضعیت ابعاد مختلف اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت ابعاد مختلف هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان هر یک از ابعاد اخلاقکار با هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با هر یک از ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان هر یک از ابعاد اخلاقکار با هر یک از ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان ابعاد اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز

ضمناً با انجام پژوهش مورد نظر تأثیر عوامل جمعیتشناختی (سن، جنسیت و تحصیلات) را نیز بر اندازه رعایت اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مطالعه گردید.

پیش نویس مطالعه ارتباط اخلاق‬کار و هوش سازمانی؛ با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز