عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اخلاقکار و هوش سازمانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع اخلاق در سازمانها

اخلاق هر سازمان نشان­دهنده ارزش­ها و باورهای آن سازمان و در مجموع گویای فرهنگ سازمانی حاکم بر آن می باشد (الوانی و همکاران،1388: 405). در نظر داشتن اخلاق در محیط کار منافع بسیار زیادی برای رهبران و مدیران دارد؛ اعم از منافع عملکردی و منافع اخلاقی. این مطلب بخصوص در عصر حاضر که مدیران با ارزشهای بسیار متنوعی در محیط کار سروکار دارند صادق می باشد. در این بخش کوشش شده می باشد تا تعدادی از انواع اخلاق در سازمانها تشریح گردد.

 

 • اخلاق سازمانی[1]

مقوله اخلاق سازمانی در جوامع توسعه­یافته طی یک و نیم قرن گذشته به عنوان بخشی از علم مدیریت به مرور نهادینه شده می باشد. در شکل­گیری اخلاق سازمانی سه دسته عوامل فردی، سازمانی و فراسازمانی دخیل هستند. عوامل فردی شامل اخلاق شخصی، خودشناسی و خودکنترلی که به عنوان خمیرمایه اصلی زمینههای شکل­گیری مدیریت اخلاقی در سازمان می­باشد. عوامل سازمانی شامل ضوابط و مقررات سازمانی، فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی که مدیریت اخلاقی را نهادینه می­کند و عوامل فراسازمانی شامل دولت، شرایط اقتصادی، محیط­کاری و محیط­های بین­المللی می­باشد که موجب جهت­گیری مدیریت اخلاقی شده و نهایتاً مدیریت اخلاقی را در سازمان کاربردی و عملی می­کند (الوانی و همکاران،1388: 406).

بحث اخلاق سازمانی چه در سطح فرد و چه در سطح سازمان، توجه پژوهشگران مختلف را در چهار دهه گذشته به خود جلب کرده؛ که از آن به عنوان یک چالش اساسی فراروی سازمان­های مختلف در سطح جهان یاد می­کنند (کاردی و سلواراجان[2]،2006: 52). پس اخلاق سازمانی را می­توان توصیف رفتار سازمانی اظهار نمود که چالش­های سازمانی را از طریق بازخور مشارکتی حل می­کند (اینر[3]،2010: 7). از طرف دیگر، اخلاق سازمانی بایستی مطابق با سه الگو اخلاق (منفعتگرایی، حقوق و عدالت) باشند، یعنی منفعت و عدالت را در مورد افراد به کار گیرد (امیرکبیری و داروئیان،1390: 85).

امروزه بحث اخلاقیات در کار، توجه زیادی را به خود جلب نموده می باشد و محققان و نویسندگان زیادی بحث اخلاق سازمانی و اصول اخلاقی را به عنوان ابزار ارتقای محیط اخلاقی در سازمانها ضروری دانستهاند. اخلاق سازمانی ضعیف بر توجه افراد نسبت به شغل، سازمان و مدیران مؤثر بوده و میتواند بر عملکرد فردی، گروهی و سازمانی اثر بگذارد. سازمانها برای نهادینهسازی اخلاقیات در اعضای سازمان خود آغاز بایستی وضعیت موجود اخلاق سازمانی یعنی اینکه کارکنان دارای چه تصورات، ارزشها و باورهایی هستند، شناسایی کنند. در این خصوص یکی از الگوهای بسیار مهمی که ارائه شده، الگوی دایره اخلاق می باشد (الوانی و همکاران،1389: 27).

[1] Organizational Ethics

[2] Cardy, R L. and Selvarajan, T

[3] Einer, A

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف در نظرگرفته شده با در نظر داشتن موضوع پژوهش شامل چهار هدف اصلی و شش هدف فرعی به تبیین ذیل میباشد:

اهداف اصلی از انجام پژوهش عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • مطالعه ارتباط اخلاقکار و هوش سازمانی با بهره گیری از متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز

همچنین با در نظر داشتن ابعاد چهارگانه اخلاقکار (دلبستگی و علاقه به کار، پشتکار و جدیت در کار، روابط سالم و انسانی در محل کار و روح جمعی و مشارکت در کار)؛ ابعاد هفتگانه هوش سازمانی (چشم­انداز راهبردی، سرنوشت مشترک، فشار عملکرد، دانش کاربردی، روحیه، میل به تغییر، اتحاد و توافق) و ابعاد پنج­گانه رفتار شهروندی سازمانی (نوع دوستی یا رفتار یاری­دهنده، رفتار مؤدبانه کاری، وظیفه شناسی و وجدان کاری، جوانمردی و مروت، اخلاق اجتماعی) اهداف فرعی زیر در نظر گرفته گردید:

 • مطالعه وضعیت ابعاد مختلف اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت ابعاد مختلف هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان هر یک از ابعاد اخلاقکار با هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با هر یک از ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان هر یک از ابعاد اخلاقکار با هر یک از ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان ابعاد اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز

ضمناً با انجام پژوهش مورد نظر تأثیر عوامل جمعیتشناختی (سن، جنسیت و تحصیلات) را نیز بر اندازه رعایت اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مطالعه گردید.

پیش نویس مطالعه ارتباط اخلاق‬کار و هوش سازمانی؛ با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز