عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی

قسمتی از متن پایان نامه :

مشارکت بیمار و جامعه[1]

«بیماران در طی سفرشان در سیستم سلامت حق دارند که با تکریم و صداقت با آن ها رفتار شده و در هر جا که امکان داشته باشد، بتوانند در تصمیم گیری در مورد درمانشان، شریک شوند.»

از آنجا که اتخاذ هر گونه خط مشی و تصمیم گیری مرتبط به خدمات بهداشتی درمانی، در نهایت بر جان و زندگی بیماران مؤثر می باشد، بنابر این مشارکت بیماران وجامعه در امور سلامت و تدوین خط مشی های کلان سلامت در کشورهای توسعه یافته از زمره حقوق شهروندی  بوده و جنبه اخلاقی و وجدانی یافته و مظهر عدالت و پاسخگویی در بسیاری از نظام های بهداشت و درمان  بشمار می آید . برنامه ریزی و ارائه مراقبت ها وخدمات درمانی بیمار- محور مبتنی بر نظرات ، نیازها و ترجیحات بیماران ، مراقبان آنان و جامعه،  نکته کلیدی سیستم های سلامت در کشورهای توسعه یافته و عنصر الزامی در  بهبود و ارتقاء نظام درمانی و جلب اعتماد عمومی می باشد. این  خود موجب تناسب بیشتر و هزینه اثربخش بودن خدمات ارائه شده و در نهایت بهبود پیامدهای سلامت ، کیفیت زندگی و رضایتمندی بیماران می گردد. لذا، پذیرفتن بیمار بعنوان شریک سیستمهای درمانی و تعمیم فرهنگ استقبال و انعطاف نسبت به نظرات و انتقادهای بیماران در سطح بیمارستانها اهرم رشد بیمارستانهای تعالی جو بوده و در سطح ملی در تدوین و تنظیم خط مشی ها ، طرح ها و خدمات وسیاستگذاریهای کلان سلامت مؤثر می باشد.)وزارت بهداشت ،1390: 10)

مثالی در این زمینه، تغییرات رویکردی نظام خدمات سلامت در بعضی کشور های پیشرفته می باشد. از مهمترین علت های ذکر گردیده در اصلاحات ده ساله نظام سلامت این کشورها،  تغییر ارزشها ، باورها و توجه های مردم مبتنی بر تغییر انتظارات جامعه ، تغییر الگوی بیماریها ، افزایش امید به زندگی و تاکید روزافزون برحداکثر سطح سلامت و کیفیت زندگی به ویژه در سالهای انتهایی عمر منتج از نظرخواهی از جامعه و عموم مردم می باشد.  .یکی از اساسی ترین اصول و سیاست های نظام جدید سلامت در این کشور ها، ارزش گذاری بر حقوق بیمار و قلمداد کردن آن بعنوان محور ارائه خدمات و تاکید ویژه بر مفهوم مشارکت بیمار و عموم مردم  به مفهوم ایجاد فرصت برای عامه برای تعیین چگونگی دریافت خدمات سلامت می باشد .گر چه مفهوم مشارکت بهره گیری کنندگان در خدمات همگانی جدیدنیست. اما ایجاد فرصت برای بیماران و عموم مردم به مقصود مشارکت در اتخاذ تصمیمات مؤثر بر سلامت و سیاست های مرتبط به آن، نسبتاً جدید می باشد .(وزارت بهداشت ،1390: 2)

کلسون  مشارکت بیمار و جامعه را در سطوح فردی و جمعی تبیین می نماید. از دیدگاه وی مشارکت فردی تصریح به مشارکت فرد در اتخاذ تصمیمات درمانی در خصوص جوانب سلامتی خود دارد ومشارکت جمعی به مشارکت فعال  گروهی افراد یا یک فرد بعنوان نماینده گروه در تعیین خط مشی ها ، سیاست ها و برنامه ریزی های نظام سلامت   گفته می­گردد. PPI در سالهای اخیر ارتقاء یافته ودر قالب واژه  Engagement یا درگیر کردن  بیماران و عموم مردم ابعاد وسیع تری را در بر گرفته می باشد . با در نظر داشتن اینکه مشارکت افراد امری داوطلبانه می باشد که تا زمانی که متضمن منافع فردی و یا جمعی آنان نشود، محقق نخواهد گردید ، لذا تبیین شفاف خط مشی ها و سیاست ها و درک متقابل مردم و جامعه از برنامه ها و طرح های نظام سلامت ،  از اصول درگیر کردن و جلب مشارکت فعال مردم به شمار می رود که منجر به مشارکت طولانی مدت طرفین خواهد گردید.

مطالعه تجربیات بیماران و اندازه گیری نتایج ارایه خدمات از دیدگاه بیماران[2] اطلاعاتی را فراهم می نماید که عملکرد ارائه دهندگان خدمت را از دیدگاه بیماران، بتوان مقایسه نمود . در این فرآیند، قبل و بعد از هر پروسیجر درمانی، از بیمار در ارتباط با کیفیت زندگی بعد از انجام پروسیجر از جنبه هایی نظیر اندازه درد ، سلامت روانی و توان و قدرت حرکت، سووال می گردد. بدین ترتیب اثربخشی پروسیجر انجام شده از دیدگاه بیماران از نظر این سه جنبه از سلامت، مشخص می گردد . .(وزارت بهداشت ،1390: 8)

(PALS)[3] به معنای خدمات مشاوره و ارتباط با بیمار در نظام سلامت جدید انگلیس با هدف پاسخگویی بیشتر به بیماران و مددجویان طراحی گردید. این خدمت در واقع یک خدمت محرمانه بمنظور تضمین انتقال اثربخش نگرانی ها و ملاحظات بیماران و گیرندگان خدمت و حل مشکل آنان با حداقل بوروکراسی می باشد . این فرآیند که خود می تواند منجر به شناسایی خطرات و معضلات ایمنی گردد ، جزیی از مدیریت خطر اثربخش و حاکمیت بالینی به شمار می رود. .(وزارت بهداشت ،1390: 15)

در خاتمه فرهنگ سازی و تقویت باور کارکنان و مدیران در ارتباط با موارد ذیل بر تحکیم مبانی مشارکت بیمار و جامعه می افزاید :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • بیمارستان تاسیس شده می باشد و ما اینجا هستیم، زیرا مشتری ارزشمندی زیرا بیمار هست
  • مشتری ما مهمترین موجودی یعنی سلامتش را در اختیار ما گذارده پس با اوشرافتمندانه رفتار کنیم
  • بیماران شرکای اصلی و همراه ما در اعتلای سازمانی هستندخروجیهای سلامتی و سازمانی مرتبط با بیمار ، مهمترین دستاورد کار ما هستند
  • عالی ترین هدف ما سلامت و رضایت بیمار می باشد
  • نظریات بیماران درحیطه کیفیت خدمات ، آینه ای صاف ازنقاط ضعف وقوت عملکرد ماست
  • تحلیل ایده ها و انتقادات بیماران و بکار بستن راهکارهای بهبود مبتنی بر آن، می تواند ضمن ارتقاء کیفی خدمات، جلوی ­هزینه­های اضافی بیمارستان را بگیرد.

همانقدر که رضایت و آرامش بیمار مهم می باشد تامین آرامش و رفع رنج از همراهان او نیز مرجح می باشد تعامل و همکاری بیمار با بیمارستان و تیم درمان، ضامن

[1] patient and public involvement

[2] Paitent Reported Outcome Measures & Patient Experience Surveys

[3] Patient Advice and Liaison Services

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی: مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل.

اهداف فرعی:

1- مطالعه تاثیر تعهد مدیریت بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

2- مطالعه تاثیردید سیستمی براجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

3- مطالعه تاثیرفضای باز و آزمایشگری  بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

4- مطالعه تاثیرانتقال و یکپارچگی دانش بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل