عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اخلاقکار و هوش سازمانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

) تعریف اخلاق

اخلاق مفهوم پیچیدهای می باشد که در میان فرهنگهای مختلف، به تبادل نظرات و عقاید افراد در خصوص نظامهای اعتقادی و ارزشی اطلاق میشود. ریشههای واژه «اخلاق» به کلمه “اتیکوس[1]” که در یونان قدیم به  معنی «قدرت و نفوذ رسوم و سنن» برمیگردد. بعضی عقیده دارند که می­توان هر دو واژه اِتیکال[2] و مُورال[3] را به معنای «اخلاقی» و مترادف با همدیگر در نظر گرفت (امینیفسخودی،1387: 97). همچنین میتوان گفت اخلاق از نظر لغوی جمع خلق می باشد که در قرآن هم آمده می باشد. واژه خلق چنان که در لغتنامهها آوردهاند عبارت می باشد از: عادت، رویه، سجیه و امثال آن. وقتی میگوییم: خلق من می باشد؛ یعنی عادت کرده­ام، روش من این می باشد (کلهر،1383: 20). اخلاق جمع خُلق و خُلق از ماده «خ ل ق» می باشد. از ماده خَلق نیز مشتق میشود. «خَلق» بر شکل ظاهری ایشان ناظر می باشد و «خُلق» بر شکل باطنی آن. خَلق صورت می باشد و خُلق سیرت. انسانها همانگونه که در شکل ظاهری با یکدیگر متفاوتند و بندرت میتوان دو فرد کاملاً شبیه یکدیگر پیدا نمود، از حیث باطنی و نفسانی نیز بسیار متنوعند (واثقی،1384: 20).

اندیشمندان، نویسندگان و محققین تعاریف مختلفی از اخلاق را ارائه کرده­اند، که تعدادی از آنها به صورت اجمالی در جدول شماره 1 آورده شده می باشد.

 

 

 

جدول 2-1) تعاریف مختلف از اخلاق

 

 

 

ادامهی جدول 2-1) تعاریف مختلف از اخلاق

(منبع: یافته­های محقق بر اساس مطالعه ادبیات موضوع)

 

بدین ترتیب، تمامی این تعاریف به دنبال مشخص کردن حیطه­های مختلف احساسات و تعاملات انسانی هستند و بدیهی می باشد که نه تنها یک تعریف قابل قبول جهان­شمول از اخلاق وجود ندارد، بلکه میان دیدگاهها و رهیافت­های مکاتب فکری نیز قرابتی دیده نمی­گردد.

همگی مکاتب اخلاقی، مفاهیمی از قبیل نفعگرایی[4]، وظیفهشناسی[5]، خودمحوری[6]، فضیلت[7] و اصول اخلاقی را شامل می­شوند، امّا تنها به این مفاهیم محدود نمیشوند و هر یک به گونه مستقل در پی فهم و تبیین مفهوم اخلاق هستند (امینی­فسخودی،1387: 99).

اخلاق مشخص می ‌کند چه کسی مسئول عملی می باشد که به انجام آن مکلف می باشد. اخلاقی بودن و اخلاقی اقدام کردن شامل بجای آوردن اقداماتی می باشد در جهت کسب اطمینان از اینکه رفتار اخلاقی همواره در همه شرایط اعمال میگردد. اخلاق یعنی اصول معنوی و ارزشهایی که بر رفتار شخص یا گروه حاکم می باشد، مبنی بر اینکه درست چیست و نادرست کدام می باشد، ارزشهای اخلاقی تعیینکننده معیارهایی هستند مبنی بر اینکه از نظر رفتار و تصمیمگیری چه چیز خوب یا بد می باشد (دفت[8]،1385: 648). این واژه همچنین، به حوزه اقدام و رفتار اختیاری بشر مربوط میگردد و در مورد این افعال به ارزشگذاری میپردازد. مجموعه ارزشگذاری در اخلاق عبارت می باشد از خوبی و بدی، صواب و ناصواب، بایسته و نبایسته. در این مجموعه ارزشهایی مانند زیبایی که مربوط به حوزههای دیگر میباشد، قرار نمیگیرد (بشیری و هراتینیک،1390: 26).

وارنوک[9] دو گونه طبقه­بندی از اخلاق را ارائه کرده می باشد؛ در طبقه­بندی اول اخلاق شامل علم و فلسفه می­گردد، علم اخلاق وظیفهی تعیین رفتارهای زشت و نادرست و بد و ناپسند پیش روی رفتارهای نیک و درست و خوب و پسندیده را بر عهده دارد. در حالیکه، وظیفهی فلسفه اخلاق تبیین معانی و چیستی مفاهیم اخلاقی (از قبیل: تعریف و تحلیل مفاهیم اخلاقی، ماهیت گزارههای اخلاقی، منطق و معرفتشناسی اخلاق) می باشد که کاری بیرون علمی (بیرون از حوزهی علم اخلاق) و متعلق به معرفتهای درجه دوم می باشد. در تقسیمبندی دوم، اخلاق به سه دسته طبقهبندی شده می باشد:

1- اخلاق توصیفی (که شامل تحقیقهای تجربی- توصیفی، علمی و تاریخی انسانشناسان، جامعهشناسان در زمینههای اخلاقی میشود).

2- اخلاق هنجاری (که همان علم اخلاق می باشد بیانکننده اصول و احکام اخلاقی مانند دزدی بد می باشد و یا نباید دزدی نمود).

3- فلسفهی اخلاق (که وظیفهی تبیینگری و پاسخ دادن به چراییها را بر عهده دارد و مثلاً بایستی پاسخ دهد که چرا دزدی بد می باشد و یا چرا نباید دزدی نمود)(وارنوک،1380: 33-36).

[1] Ethikos

[2] Ethical

[3] Moral

[4] Utilitarianism

[5] Deontology

[6] Egoism

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[7] Virtue

[8] Doft

[9] Varnok

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف در نظرگرفته شده با در نظر داشتن موضوع پژوهش شامل چهار هدف اصلی و شش هدف فرعی به تبیین ذیل میباشد:

اهداف اصلی از انجام پژوهش عبارتند از:

 • مطالعه ارتباط اخلاقکار و هوش سازمانی با بهره گیری از متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز

همچنین با در نظر داشتن ابعاد چهارگانه اخلاقکار (دلبستگی و علاقه به کار، پشتکار و جدیت در کار، روابط سالم و انسانی در محل کار و روح جمعی و مشارکت در کار)؛ ابعاد هفتگانه هوش سازمانی (چشم­انداز راهبردی، سرنوشت مشترک، فشار عملکرد، دانش کاربردی، روحیه، میل به تغییر، اتحاد و توافق) و ابعاد پنج­گانه رفتار شهروندی سازمانی (نوع دوستی یا رفتار یاری­دهنده، رفتار مؤدبانه کاری، وظیفه شناسی و وجدان کاری، جوانمردی و مروت، اخلاق اجتماعی) اهداف فرعی زیر در نظر گرفته گردید:

 • مطالعه وضعیت ابعاد مختلف اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت ابعاد مختلف هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان هر یک از ابعاد اخلاقکار با هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با هر یک از ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان هر یک از ابعاد اخلاقکار با هر یک از ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان ابعاد اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز

ضمناً با انجام پژوهش مورد نظر تأثیر عوامل جمعیتشناختی (سن، جنسیت و تحصیلات) را نیز بر اندازه رعایت اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مطالعه گردید.

پیش نویس مطالعه ارتباط اخلاق‬کار و هوش سازمانی؛ با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز