عنوان کامل پایان نامه :

  ارایه مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی

قسمتی از متن پایان نامه :

حال برای رتبه بندی DMU ها، گام های حذفی زیر را داریم:

گام 1- ماکزیمم عدد کارایی را محاسبه می کنیم، بهترین بازه کارایی، بازه کارایی می باشد که کمترین مقدار افسوس را دارد به گونه مثال  را در نظر می گیریم که

گام 2-  را حذف می کنیم و دوباره عدم کارایی را برای بقیه بازه ها محاسبه می کنیم و بهترین بازه کارایی را بین n-1 بازه کارایی تعیین می کنیم، فرض کنیم  – انتخاب شده می باشد که

گام 3-  را حذف می کنیم و همین کار را برای n-2 بازه کارایی انجام می دهیم.

گام 4- مراحل بالا را تا آن جایی تکرار می کنیم که فقط یک کارایی بازه ای-  باقی بماند.

رتبه بندی نهایی به صورت  می باشد، که نماد < به معنی بهتر و مقدم تر می باشد(صانعی و همکاران، 90).

روش رتبه بندی بالا، روش کمینه حداکثر زیان یاMRA نامیده می گردد که ویژگی های زیر را داراست :

ویژگی 1: اگر   و  دو بازه کارایی باشند. حال اگر  و  آنگاه

ویژگی 2: اگر  و  دو بازه کارایی باشند. اگر A مشمول B باشد یعنی   اما   آنگاه :

اگر  آنگاه ،

اگر   آنگاه ،

اگر   آنگاه  .

ویژگی 3: اگر  ، و  سه بازه کارایی باشد که مرکز یکسان دارند. اگر  آنگاه  و

شکل( 1-2). سه بازه متحد المرکز A,B,C

ویژگی اول نشان می دهد که برای دو بازه که تو در تو نیستند، هر بازه ای با حد پایین و بالا بزرگ تر، مطلوب ار می باشد. ویژگی 2 می گوید که چگ.نه روش MRA بازه های تو در تو را رتبه بندی می کند. در این وضعیت ترتیب ایجاد شده تنها به مرکز بازه ها بستگی دارد اگر منطبق بر هم نباشند. اما اگر بازه ها متحدالمرکز باشند به ویژگی 3 نیازمندیم. ویژگی 3 نشان می دهد بازه های با شعاع کوچکتر مطلوب تر هستند(Wang and el, 2005).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

  • توسعه مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای فازی[1] و روش حل آن
  • تعیین شاخص های اصلی ورودی و خروجی شرکت های تولید کننده سیمان برای تعیین کارایی هر کدام از آن ها
  • محاسبه ی کارایی هر کدام از شرکت های سیمان سازی
  • رتبه بندی شرکت های تولید کننده سیمان فعال در کشور

[1]Fuzzy parameter

ارایه مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی- مورد مطالعه شرکت های سیمانی بورس