عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اخلاقکار و هوش سازمانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

) اهمیت و ضرورت پرداختن به اخلاقکار

میرموسوی در گزارشی از معصومی­راد عنوان می­کند که در تبیین اهمیت اخلاق­کار می­توان به چند محور تصریح نمود:

 • نقشی که اخلاق­کار در ارتقای بهره­وری دارد.
 • نقشی که اخلاق­کار در فرآیند توسعه و پیشرفت کشور دارد.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • نقشی که اخلاق­کار بویژه اخلاق­کار اسلامی در کاهش مفاسد اقتصادی و اجتماعی دارد.
 • تأکیدی که اسلام و آموزه­های دینی آن بر رعایت اخلاق و موازین اسلامی کار دارد و در جامعه اسلامی بایستی مبنای اقدام باشد.

در خصوص بهره­وری عوامل متعددی تأثیر دارند، امّا در بین این عوامل، نیروی انسانی تأثیر کلیدی دارد. اثربخشی نیروی انسانی خود در گرو اخلاق­کار می باشد، اگر آنها کار را امری مشقت­بار و بیهوده تلقی کند و از آن گریزان باشد، با اتکا به چنین افرادی دستیابی به بهره­وری مقدور نیست (1390: 11).

ًپیتر ویل[1]– استاد دانشگاه مدیریت اروپایی سوری[2] – در پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی طی دو سخنرانی پی در پی، موضوع اخلاق­کار را مورد بحث قرار داد، که نشان میدهد این مبحث از دیدگاه علمی تا چه اندازه گسترده و مورد توجه قرار دارد. وی معتقد می باشد، وقتی به سازمانی نگاه میکنیم، ذینفعهای مختلفی نظیر نیروی کار، مدیران، سهامداران و مشتریان در آن هست که واجد روابط مختلفی هستند، این ارتباط بایستی به انتفاع طرفین بینجامد. ضوابط و معیارهایی که این انتفاع دو طرفه را محکم سازد در حوزه اخلاق­کار قرار دارد. به طورکلی، اخلاق­کار در همه شرکتها و تمام کشورها، بخصوص در کشورهای در حالت توسعه مورد نیاز می باشد. در جهان کنونی، موفقیت اغلب شرکتها، وابسته به اندازه پایبندی صاحبان منافع به تعهدات آنهاست. اخلاق­کار در طولانیمدت، باعث افزایش اعتبارِ شرکت و رضایت بیشتر کارکنان و مشتریان و سودآوری بالاتر خواهد بود، که در نهایت میتواند در ارزش سهام شرکتها، مؤثر واقع و موجب افزایش درآمد و تولید ثروت بیشتر گردد؛ یعنی در راستای اهداف اقتصادی و کارآفرینی نقشی مؤثر اعمال می ‌کند (خانیجزنی،1387: 96).

آل بورف[3] در کتاب خود تحت عنوان کیفیت اخلاق برای تعالی سازمان به این نکته تصریح می ‌کند که در نظر داشتن رفتار اخلاقی تأثیر چشمگیری بر روی فعالیت­ها و نتایج سازمان دارد زیرا، بهرهوری را افزایش میدهد، ارتباطات را بهبود میبخشد و درجه خطرپذیری را کاهش میدهد. از این­رو اخلاق میتواند تأثیر مؤثری در افزایش کارایی و اثربخشی سازمان اعمال کند (قراملکی،167:1383). همچنین وجود اخلاقکاری در سازمان سبب رضایت شغلی و خودشکوفایی فردی از یک طرف و رضایت افراد و پیشرفت امور کار از طرف دیگر خواهد گردید (لانگنچکر[4]،2004: 21).

از طرف دیگر از نظر اسلام، کار یک وظیفه و مسئولیت اجتماعی نیز می­باشد؛ به این معنا که از نظر اسلام، هر انسانی موظف می باشد تا کاری را انجام دهد حتی اگر نیاز شخصی به کار یا درآمدهای آن نداشته باشد؛ زیرا بشر موجودی اجتماعی می باشد و بی اجتماع و همکاری و تعاون نمی­تواند زندگی کند. ارزش کار و اهمیت آن در تعالی و تکامل فردی و جمعی بشر و جامعه می باشد (محیطی،1390: 130-131)، پس رعایت اخلاق­کار و اهمیت دادن به آن موجب پیشرفت فرد و جامعه می­گردد.

[1] Piter Will

[2] Surrey

[3] All Borf

[4] Longenecker J G.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف در نظرگرفته شده با در نظر داشتن موضوع پژوهش شامل چهار هدف اصلی و شش هدف فرعی به تبیین ذیل میباشد:

اهداف اصلی از انجام پژوهش عبارتند از:

 • مطالعه ارتباط اخلاقکار و هوش سازمانی با بهره گیری از متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز

همچنین با در نظر داشتن ابعاد چهارگانه اخلاقکار (دلبستگی و علاقه به کار، پشتکار و جدیت در کار، روابط سالم و انسانی در محل کار و روح جمعی و مشارکت در کار)؛ ابعاد هفتگانه هوش سازمانی (چشم­انداز راهبردی، سرنوشت مشترک، فشار عملکرد، دانش کاربردی، روحیه، میل به تغییر، اتحاد و توافق) و ابعاد پنج­گانه رفتار شهروندی سازمانی (نوع دوستی یا رفتار یاری­دهنده، رفتار مؤدبانه کاری، وظیفه شناسی و وجدان کاری، جوانمردی و مروت، اخلاق اجتماعی) اهداف فرعی زیر در نظر گرفته گردید:

 • مطالعه وضعیت ابعاد مختلف اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت ابعاد مختلف هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان هر یک از ابعاد اخلاقکار با هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با هر یک از ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان هر یک از ابعاد اخلاقکار با هر یک از ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان ابعاد اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز

ضمناً با انجام پژوهش مورد نظر تأثیر عوامل جمعیتشناختی (سن، جنسیت و تحصیلات) را نیز بر اندازه رعایت اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مطالعه گردید.

پیش نویس مطالعه ارتباط اخلاق‬کار و هوش سازمانی؛ با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز