عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشینه پژوهش

در مورد مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی  بر اجرای حاکمیت بالینی تاکنون کار تحقیقاتی انجام نشده می باشد اما در مورد متغیرهای حاکمیت بالینی و نیز قابلیت یادگیری سازمانی در حوزه­های مختلف تحقیقاتی به تبیین زیر انجام شده می باشد:

1-  فنتون و سالتر (2009) درتحقیقی با عنوان« رقابت و سازش در مذاکره حاکمیت جدید عملکرد پزشکی (حاکمیت بالینی و سیاست اعتباربخشی درانگلستان )» به مطالعه دو سیاست حاکمیت بالینی واعتبار بخشی حرفه پزشکی پرداخته می باشد  به این نتیجه رسیده­اند که حاکمیت بالینی از طریق سازمان­های نظارتی در روش­های جدید درمانگاه­ها وارد شده و سلسله مراتب میتنی بر اشکال حاکمیت در عملکرد حاکمیت پزشکی را تقویت کرده می باشد، بااین حال موفقیت اشکال سلسله مراتب حاکمیت بالینی به احتمال زیاد به فقدان یک سیستم واضح و روشن محدود شده و دولت برای اجرای استانداردهای بالینی به یک زنجیره طویل از دستورالعمل­ها در خدمات بهداشت ملی متکی شده می باشد.

2- دبی و همکاران (2006) در تحقیقی با عنوان « طرفداری از حاکمیت بالینی درمراقبت­های اولیه » به مطالعه طرفداری از حاکمیت بالینی پرداخته و به این نتیجه رسیده می باشد که طرفداری از کارکنان خط مقدم مراقبت­های اولیه به مقصود بهبود تجربه بیمار براساس اصول حاکمیت بالینی و از طریق تمرین روز به روز ورائه آموزش های آنلاین و طبق برنامه آموزشی برای توسعه مدیران مراقبتهای اولیه و کار مشترک با طیف وسیعی از همکاران درفعالیت خود ایجادشده می باشد .

3- هالیگان (2006) در تحقیقی با عنوان «حاکمیت بالینی :اطمینان وظیفه مقدس اعتماد به بیماران » به مطالعه ارتباط حاکمیت بالینی و اعتماد بیماران  پرداخته و به این نتیجه رسیده می باشد که حاکمیت بالینی اهرم غیر اجباری برای دستیابی به کیفیت در NHSمی باشد

4- برینر و همکاران (2010) در تحقیقی  با عنوان « ارزیابی مدیریت ریسک بالینی بیمارستان ها توسعه ابزارهای نظارتی » به این نتیجه رسیده می باشد که ابزارهای نظارتی در سازمان ها شامل موارد زیر می باشد.

الف :پیاده سازی و ادغام سازمانی CRM

ب : اهداف استراتژیک و عملیاتی پیاده سازی CRMدر سطح بیمارستانی

ج : مطالعه اجمالی از CRMدرخدمات مختلف.

این ابزارها به بیمارستان­ها اجازه می دهد تا به جمع آوری اطلاعات سیستماتیک عملکرد CRMو شناسایی راه هایی برای بهبود بیشتر بپردازند .

5- شپس( 2006) در تحقیقی  با عنوان «مرزهای جدید و رویکرد به حاکمیت بالینی از دیدگاه آمریکای شمالی» به مطالعه مرزهای جدید و رویکرد حاکمیت بالینی در آمریکای شمالی پرداخته  وبه این نتیجه رسیده می باشد که یک عنصر مهم در رفع چالش های جدید در حاکمیت بالینی تغییردر فرهنگ مدیریتی و بالینی می باشد.

6- گاسک و همکاران (2008) در تحقیقی « با عنوان فراتر از حاکمیت بالینی :در مورد سلامت روان درمراقبت های اولیه انگلستان» به مطالعه سلامت روان در مراقبت های اولیه انگلستان پرداخته  و به این نتیجه رسیده اند که تغییرات همیشگی در داخل انگلستان چارچوب مشکلی را ارائه می دهد که در آن کوشش برای پیاده سازی حاکمیت بالینی یا در واقع مراقبت های اولیه بهداشت روان نیاز به بازبینی دارد ودر صورت عدم وجود شواهد روشن یا هدایت مستقیم در مورد مراقبت های اولیه بهداشت روان و عدم وجود حامیان مقتدر و ماهر در مورد تحقق آن ،حامیان حامکیت بالینی دانش کمی به اشتراک گذارده و یا درک درستی از تأثیر خود در بهبود کیفیت مراقبت از سلامت روان خواهندداشت و عدم مالکیت سلامت روان به عنوان بخش نرمال مراقبت های اولیه تبدبل خواهد گردید.

7- ملا حسینی و همکاران(1389) ،طی مطالعه ای با عنوان مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکردهایSME های شهرستان کرمان نشان دادند که تمام ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی  بر عملکرد ُSMEها تاثیر مثبتی دارد .

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی: مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل.

اهداف فرعی:

1- مطالعه تاثیر تعهد مدیریت بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

2- مطالعه تاثیردید سیستمی براجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

3- مطالعه تاثیرفضای باز و آزمایشگری  بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

4- مطالعه تاثیرانتقال و یکپارچگی دانش بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل