عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اخلاقکار و هوش سازمانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

) تعریف کار

از نظر فلسفی، هر فعلی که در جهان صورت میگیرد، کار می باشد و از نظر اقتصادی هر فعالیتی که به تولید یا عرضه کالا و خدمات منجر گردد و منافع مالی را به دنبال داشته باشد، کار محسوب میشود. به لحاظ جنبه ارزش کار، پیامبر اکرم (ص) در حدیثی از نهج الفصاحه میفرماید: «خداوند کسی را که کاری را آغاز کرده می باشد و آن را کامل کند دوست دارد» (خانیجزنی،1387: 92).

فرامرزی به نقل از حسینی (1385: 8) کار را جوهره فکری و عملیاتی بشر در محیط طبیعی و اجتماعی می­داند. بشر به واسطه فعالیت، اندیشه و عملیات جوارحش توانسته کار کند و با تغییر محیط پیرامونی شرایط بهتری را برای خود و زندگیاش فراهم بیاورد. مفهوم کار در دو دوره طولانی حیات بشر یعنی آن وقت که بدون هیچ دخل و تصرفی در طبیعت به جمعآوری خوراک میپرداخته و دوره بعدی که برای تأمین مایحتاج غذاییاش شروع به مهاجرت می ‌کند، مفهوم سادهای بوده می باشد؛ امّا از وقتی ابزارسازی در کنار این نوع زندگی ظاهر میشود این مفهوم با تغییراتی مواجه میگردد. در واقع ابزارسازی آدمها را در دو سو تقسیمبندی می ‌کند؛ افرادی که فقط روی زمین کار میکنند و عدهای که امکانات و ابزارهای کار روی زمین را فراهم میآورند. این عده همان صنعتگران یا پیشهوران بودند. از طرفی جامعه انسانی وقتی گسترش مییابد خود به خود تقسیم اجتماعی کار توسعه پیدا می ‌کند. به تدریج با توسعه جوامعی که به صورت خانوادگی و خویشاوندی زندگی میکردند نماد حکومت ظاهر میشود و در نهایت به دوران پیدایش صنعت جدید میرسد که با ماشین بخار آغاز میشود و تحول عمدهای در مفهوم کار و تولید ایجاد می ‌کند.

2-1-2-2) تفاوت کار و حرفه[1]

ویژگی اساسی دنیای جدید، گسترش فوق العاده سازمان­هاست. آنها همه جنبه­های زندگی را در برگرفته­اند به گونه­ای که تقریباً به هیچ وجه نمی­توان از اثرات آنها در امان بود (احمدی،1391: 22). واژه کار و حرفه در سازمان­ها بسیار شنیده می­گردد و گاهی نیز به جای یکدیگر مورد بهره گیری قرار می­گیرد؛ حال مسئله اصلی این می باشد که آیا این دو واژه دارای معنایی مشابه هم هستند یا به اشتباه در دید عوام قرابت معنایی پیدا کرده­اند؟

کار، به عنوان امری اقتصادی در کنار سایر امور اقتصادی مثل تولید، مصرف، پس­انداز و … در هر جامعه­ای فرهنگ خاصی دارد. کار از دید فرهنگی، همان دنیای ذهنی شناختها و ارزشهایی می باشد که افراد یک جامعه نسبت به کار دارند (طاهری دمنه و همکاران،1390: 32). معیدفر به نقل از پارسونز[2] (1386: 7)، کار را یکی از سه نهاد اصلی شکل­گیری و دوام نظام اقتصادی می­داند که در عصر حاضر از سایر نهادهای اجتماعی فرق بیشتری یافته و بطور مؤثر بر کل نظام اجتماعی و تغییر و تحولات آن تأثیرگذار می باشد.

در حالی­که، واژه حرفه در معنای وسیع کلمه صرفاً به معنای شغل یک شخص می باشد امّا در معنایی محدودتر به نوع خاصی از فعالیت تصریح می ‌کند که: اولاً شخص، همراه با آن دارای موقعیتی خاص میشود و ثانیاً با اصول اخلاقی خاصی گره خورده می باشد. به گونه سنتی حرفه با یک دانش و آگاهی وسیع (که اندازه مهارت در آن، معینکننده درجه شخص در میان درجات مختلف حرفه می باشد؛ لااقل به صورت جزئی) و یک وضع ایدهآل خدمت مشخص میشود. از آنجا که دانش و آگاهی وسیع، پتانسیلی برای اعطای قدرت، پول و مقام را داشت، انتظار میرود که صاحبان حرفه از مهارتهایشان به سود جامعه بهره گیری کنند (حمیدیه،1381: 8).

بسیاری از اندیشمندان حرفه را متمایز از کار می­دانند. در تعریف کار گویند: حرفه­ای که با معضلات خاص خود همراه می باشد و در واقع کار را حرفه اضطراری دانسته که در آن یا ما خود را ملزم به انجام آن می‌کنیم و یا از طرف دیگران مکلف به انجام اموری هستیم. همچنین کار را مجموعه اعمالی می­دانند که بشر به کمک مغز، دست، ابزار و ماشین‌ها برای بهره گیری عملی از ماده روی آن انجام می‌دهد و این اعمال نیز متقابلاً بر بشر اثر می‌گذارد و او را تغییر می‌دهد. به گونه کلی از این دو دیدگاه پیرامون حرفه و کار درمی‌یابیم که «حرفه» مفهومی عام‌تر از «کار» می باشد به نحوی که مفهوم کار را دربرمی‌گیرد اما تمام مصادیق کار قابل اطلاق به حرفه نیست و نیز در تعریف حرفه، آن را یک تکلیف شغلی و کاری با کارآموزی و تعلیم که به یک زمینه از علم، هنر یا دانش اختصاص پیدا می کند، دانسته‌اند (عاملی،1387:

[1] Profession

[2] Parsons .Talcott

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف در نظرگرفته شده با در نظر داشتن موضوع پژوهش شامل چهار هدف اصلی و شش هدف فرعی به تبیین ذیل میباشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف اصلی از انجام پژوهش عبارتند از:

 • مطالعه ارتباط اخلاقکار و هوش سازمانی با بهره گیری از متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز

همچنین با در نظر داشتن ابعاد چهارگانه اخلاقکار (دلبستگی و علاقه به کار، پشتکار و جدیت در کار، روابط سالم و انسانی در محل کار و روح جمعی و مشارکت در کار)؛ ابعاد هفتگانه هوش سازمانی (چشم­انداز راهبردی، سرنوشت مشترک، فشار عملکرد، دانش کاربردی، روحیه، میل به تغییر، اتحاد و توافق) و ابعاد پنج­گانه رفتار شهروندی سازمانی (نوع دوستی یا رفتار یاری­دهنده، رفتار مؤدبانه کاری، وظیفه شناسی و وجدان کاری، جوانمردی و مروت، اخلاق اجتماعی) اهداف فرعی زیر در نظر گرفته گردید:

 • مطالعه وضعیت ابعاد مختلف اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت ابعاد مختلف هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان هر یک از ابعاد اخلاقکار با هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با هر یک از ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان هر یک از ابعاد اخلاقکار با هر یک از ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان ابعاد اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز

ضمناً با انجام پژوهش مورد نظر تأثیر عوامل جمعیتشناختی (سن، جنسیت و تحصیلات) را نیز بر اندازه رعایت اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مطالعه گردید.

پیش نویس مطالعه ارتباط اخلاق‬کار و هوش سازمانی؛ با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز