عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی

قسمتی از متن پایان نامه :

اجرای حاکمیت بالینی

مفهوم حاکمیت بالینی بوسیله ابعادهفت گانه زیرعملیاتی می گردد و مورد سنجش قرار می گیرد.

 • مشارکت عمومی بیماران patient & public involvment
 • آموزش و یادگیری Education & Training
 • مدیریت ریسک وایمنی بیمارRisk Managment
 • تاثیر بالینی Clinical Effectiveness
 • ممیزی بالینی Clinical Audit
 • بهره گیری از اطلاعات برای حاکمیت خدمات بالینیUse of Information
 • مدیریت کارکنان Staff&Staff Management
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مشارکت عمومی بیماران

مشارکت عمومی بیماران با بهره گیری از شاخص های زیر عملیاتی می گردد و مورد سنجش قرار می گیرد.

1-نظام رسیدگی به شکایات در بیمارستان استقرار یافته می باشد.

2-گروه آموزش به بیمار (زیرکمیته بهبود کیفیت) در بیمارستان هست.

3-بیمارستان دارای برنامه مدون جهت آگاه سازی بیماران و همراهان در ارتباط با حقوقشان و همچنین خدمات درمانی و غیر درمانی  قابل ارائه می باشد.

4-برنامه رضایت سنجی بیماران در بیمارستان استقرار یافته می باشد.

آموزش ویادگیری کارکنان

با بهره گیری از شاخص های زیر عملیاتی می گردد و مورد سنجش قرار می گیرد. نظام آموزش کارکنان  (بر اساس تدوین PDP) در بیمارستان استقراریافته و آموزش مداوم کارکنان جزء سیاستهای اجرایی بیمارستان باشد

مدیریت خطر و ایمنی بیمار

با بهره گیری از شاخص های زیر عملیاتی می گردد و مورد سنجش قرار می گیرد.

 • بیمارستان دارای برنامه ریزی منسجم آموزشی در زمینه مدیریت خطر و استانداردهای الزامی ایمنی بیمارمی باشد.
 • بیمارستان دارای سیستم ثبت خطامی باشد.
 • بیمارستان دارای استراتژی جهت کاهش، حذف و انتقال خطرمی باشد.
 • بیمارستان برای یادگیری و به اشتراک­گذاری نتایج حاصل از ثبت خطا و تحلیل آن دارای برنامه می باشد.

اثربخشی بالینی: با بهره گیری از شاخص های زیر عملیاتی می گردد و مورد سنجش قرار می گیرد.

 • آموزش بالینی با رویکرد مبتنی بر شواهد انجام گردد.
 • شواهد پژوهشی معتبر در طبابت بالینی بهره گیری می گردد.

مدیریت کارکنان: با بهره گیری از شاخص های زیر عملیاتی می گردد و مورد سنجش قرار می گیرد.

 • نظام رضایت سنجی کارکنان در بیمارستان استقرار یافته می باشد.
 • نظام توجیه نیروهای جدید الورود دربیمارستان استقرار یافته می باشد.

بهره گیری از اطلاعات: با بهره گیری از شاخص های زیر عملیاتی می گردد و مورد سنجش قرار می گیرد

 • اسناد و مدارک پزشکی.

2- ثبت اطلاعات کلیه قسمت ها.

3- استقرارسیستمHIS.

ممیزی بالینی: با بهره گیری از شاخص های زیر عملیاتی می گردد و مورد سنجش قرار می گیرد.

1- تعیین و تدوین استانداردها

2- مطالعه وضع موجود

3 -÷ مقایسه نتایج با استانداردها

4- انجام مداخله و تغییر عملکرد بر اساس نتایج

5-ممیزی مجدد جهت اطمینان از بهبود عملکرد

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی: مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل.

اهداف فرعی:

1- مطالعه تاثیر تعهد مدیریت بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

2- مطالعه تاثیردید سیستمی براجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

3- مطالعه تاثیرفضای باز و آزمایشگری  بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

4- مطالعه تاثیرانتقال و یکپارچگی دانش بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل