عنوان کامل پایان نامه :

  ارایه مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی

قسمتی از متن پایان نامه :

کارایی

کارایی اظهار این مفهوم می باشد که یک سازمان تا جه اندازه خوب از منابع خود در راستای بهترین تولید بهره گیری کرده می باشد. کارایی را می توان با در نظر داشتن ورودی و از طریق مقایسه بین منابع مورد انتظار مصرف و منابع مصرف شده برای رسیدن به هدفی خاص و یا با در نظر داشتن خروجی و با مقایسه میان مقدار خروجی مورد انتظار و استاندارد و خروجی واقعی تعریف نمود؛ همچنین می توان کارایی را با در نظر داشتن ورودی و خروجی یک واحد با محاسبه نسبت مجموع موزون خروجی ها به مجموع موزون ورودی ها تعریف نمود.

کارایی خود به انواع کارایی فنی، کارایی تخصیصی، کارایی مقیاس و کارایی اقتصادی به تبیین زیر تقسیم می گردد.

-کارایی فنی : این کارایی نشان دهنده اندازه توانایی یک بنگاه در کسب حداکثر اندازه خروجی از مجموعه منابع بکار گرفته شده می باشد.

– کارایی تخصیصی : در این کارایی هدف، تولید بهترین ترکیب محصولات با بهره گیری از کم هزینه ترین ترکیب ورودی ها می باشد. به بیانی دیگر در این نوع کارایی عامل قیمت و تکنولوژی جهت تعیین کارایی لحاظ می گردد.

– کارایی ساختاری : برای مقایسه کارایی صنایع مختاف با محصولات متفاوت مورد بهره گیری قرار می گیرد و از متوسط وزنی کارایی شرکتهای آن صنعت بدست می آید.

– کارایی مقیاس : کارایی مقیاس یک واحد از نسبت کارایی نظاره شده آن واحد به کارایی در مقیاس بهینه بدست می آید.

– کارایی اقتصادی : از ترکیب کارایی فنی و کارایی تخصیصی حاصل می گردد و در واقع کسب حداکثر اندازه خروجی با حداقل هزینه تولید می باشد.

برای ارزیابی عملکرد و محاسبه کارایی واحدها در مواردی که تعداد ورودی ها و خروجی ها به اندازه ای می باشد که تحلیل نموداری غیرممکن می باشد روش های متعددی معرفی شده که بطور کلی به دو دسته روش های پارامتریک و ناپارامتریک تقسیم می شوند. از روشهای پارامتری می توان به رگرسیون و مرزهای احتمالی و از روشهای ناارامتریک می توان به مدلهای برنامه ریزی خطی و غیرخطی، روش وصل نقاط حدی و روش تحلیل پوششی داده ها تصریح نمود. در بسیاری موارد روش های ناپارامتریک بر روش های پارامتریک برتری دارند. این روش ها مبتنی بر سری بهینه سازی های ریاضی می باشد که برای محاسبه کارایی نسبی واحدها مورد بهره گیری قرار می گیرند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

  • توسعه مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای فازی[1] و روش حل آن
  • تعیین شاخص های اصلی ورودی و خروجی شرکت های تولید کننده سیمان برای تعیین کارایی هر کدام از آن ها
  • محاسبه ی کارایی هر کدام از شرکت های سیمان سازی
  • رتبه بندی شرکت های تولید کننده سیمان فعال در کشور

[1]Fuzzy parameter

ارایه مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی- مورد مطالعه شرکت های سیمانی بورس