عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر کانال های توزیع متنوع برارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان

قسمتی از متن پایان نامه :

5انواع کانال های توزیع

از نقطه نظر مدیریتی ،درک انواع متفاوت موسسات خرده فروشی مهم می باشد زیرا آن ها تجارت
خرده فروشی را تحت تاثیر می گذارند .چندین نوع موسسه خرده فروشی وجود دارند که آینه تمام نمای عملیات خرده فروشی ها هستند .پس هر نوع خرده فروشی استراتژی خرده فروشی خاصی را ارائه می کند .در اینجا ما خرده فروشی ها را به دو دسته تقسیم می کنیم  :1- خرده فروشی فروشگاهی غیر خوراکی و 2- خرده فروشی غیر فروشگاهی غیر خوراکی

 2-5-1 شکل های خرده فروشی فروشگاهی غیر خوراکی

مانند شکل های خرده فروشی فروشگاهی غیرخوراکی می توان به فروشگاه های بزرگ ،
فروشگاه های اختصاصی ،مراکز خرید ،داروخانه ،فروشگاه جنس های ارزان[1] ،مغازه های کوچک و ساده تصریح نمود ،که در ادامه مطلب به بعضی از این شکل ها می پردازیم.

1 Discount stores

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4 هدف اساسی از انجام پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر تنوع کانال های توزیع (بوتیک /مغازه های کوچک و مجزا،
مرکز خرید/پاساژ ، نمایندگی و اینترنت/وب) روی ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان به نام های تجاری لوکس می باشد وهدف فرعی این پژوهش مطالعه ارتباط بین ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان با در نظر داشتن کانال های توزیع متنوع می باشد .