عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی

قسمتی از متن پایان نامه :

حاکمیت بالینی

مکانیسم جدید و جامعی جهت ارتقاء دائم کیفیت خدمات و رعایت بالاترین استانداردهای ممکن در سازمان.(سام چاندرا،2009)

چارچوبی که در آن سازمان های ارایه کننده خدمت در قبال بهبود دایمی کیفیت پاسخگو بوده و با ایجاد محیطی که در آن تعالی در خدمات بالینی شکوفا می گردد به صیانت از استانداردهای عالی خدمت می پردازند. .(سام چاندرا،2009)

حاکمیت بالینی فرصتی می باشد برای یافتن راه های به حرکت درآوردن افراد با وضعیت سستی و رخوت فعلی به سمت فرهنگ چالش انگیز که در آن آموزش فعال، صحبت کردن به همراه شنیدن و گوش کردن و پرسیدن با هدف یادگیری و توسعه، موج میزند.(وزارت بهداشت،1390)

هدف ایده حاکمیت بالینی فراهم کردن محیطی که کارکنان بخش سلامت به شکل مستمر و منظم به این مسئله فکر کنند که چگونه می توانند بهتر کار کنند.(لیورافنتون،2009)

مشارکت بیمار و جامعه

بیمار فلسفه وجودی نظام سلامت می باشد یعنی چنانچه مقبولیت و اعتماد او به سازمان های ارائه کننده خدمت وجود نداشته باشد بخش سلامت هویت خود را از دست خواهد داد پس مشارکت او در فرایند درمان یعنی اطلاع یافتن از حقوق اساسی بیمار و آگاهی به طرح درمان بیماری وی و همراهی او در تصمیم گیری برای انتخاب های کلیدی پیش رو و نهایتاً تشریک مساعی در نقد و ارتقاء سیستم های درمانی همگی ابزارهای رشد و تعالی نظام درمان می باشد. پس پذیرفتن بیمار به عنوان شریک سیستم های درمانی و تعمیم فرهنگ استقبال و انعطاف نسبت به نظرات و انتقاد های بیماران در سطح بیمارستانها اهرم رشد بیمارستانهای تعالی جو می باشد. (وزارت بهداشت،1390)

 

آموزش و یادگیری

آموزش، مهارت آموزی و توسعه دانش پرسنلی یک فرآیند ادغام یافته در حاکمیت بالینی می باشد . این امر نه فقط به پرسنل برای ارتقاء مهارت هایشان کمک می کند بلکه باعث کمک و طرفداری از آنها برای انجام کار به شیوه های مختلف می گردد . توسعه مستمر دانش و مهارتهای شغلی لازمه هر سازمانی می باشد که می خواهد حاکمیت بالینی را به اجراء در آورد . توسعه مستمر دانش و مهارتهای شغلی عبارتست از فرآیند یادگیری مداوم برای تمام افراد و تیم های حرفه ای که بتوانند توانایی های خود را در روبرو شدن با نیازهای بیماران گسترش داده و به ارائه خدمات سلامت بپردازند(وزارت بهداشت،1390)

مدیریت ریسک و ایمنی بیمار

آمار حاکی از آن می باشد که درصد غیرقابل اغماضی از بیماران در روبرو شدن با سیستم‌های نظام سلامت بخصوص بیمارستان‌ها دچار عوارض و صدمات ناشی از ارائه خدمات می‌گردند. برای اینکه سازمان‌های بهداشتی- درمانی بعنوان مراکز قابل اطمینان تلقی گردند بایستی یک نظام اثربخش مدیریت ریسک جهت شناسایی نقایص سیستمی و ارتقای ایمنی بیمار طراحی و اجرا گردد. (وزارت بهداشت،1390)

مخاطره – هر وضعیت واقعی یا بالقوه که می تواند  باعث صدمه ، بیماری یا مرگ افراد ،آسیب یاتخریب یا از دست دادن تجهیزات ودارایی سازمان گردد

ریسک – احتمال مخاطره یا عواقب بد ، احتمال قرار گرفتن در معرض آسیب

شدت – نتیجه قابل انتظار از لحاظ درجه صدمه ، آسیب به اموال ، و یا دیگر موارد مضری که می تواند اتفاق بیفتد

احتمال – احتمال رخ دادن یک رویداد

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی: مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل.

اهداف فرعی:

1- مطالعه تاثیر تعهد مدیریت بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

2- مطالعه تاثیردید سیستمی براجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

3- مطالعه تاثیرفضای باز و آزمایشگری  بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

4- مطالعه تاثیرانتقال و یکپارچگی دانش بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل