عنوان کامل پایان نامه :

  ارایه مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی

قسمتی از متن پایان نامه :

–  مدل های کلاسیک تحلیل پوششی داده ها

چارنز، کوپر و رودز دیدگاه فارل[1] را برای تخمین کارایی بخش کشاورزی  آمریکا نسبت به سایر کشورها ارائه داده  و مدلی را ارئه کردند که توانایی اندازه گیری کارایی با چندین ورودی و چندین خروجی را داشت. این مدل تحت عنوان تحلیل پوششی داده ها نام گرفت و اولین بار در رساله دکتری ادوارد رودز و به راهنمایی کوپر تحت عنوان ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس آمریکا در سال 1976 در دانشگاه کارنگی مورد بهره گیری قرار گرفت و در سال 1978 در مقاله ای تحت عنوان اندازه گیری کارایی واحدهای تصمیم گیرنده ارائه گردید. از آنجا که این مدل توسط این سه نفر ارائه گردید به مدل CCR که از حروف اول نام سه فرد فوق تشکیل شده می باشد معروف گردید (مهرگان، 1387).

 

1-1-6-2- مدل CCR[2]

همانگونه که در بالا تصریح گردید نام این الگو از حروف اول، نام سه محقق به وجود آورنده آن یعنی چارنز، کوپر و رودز گرفته شده می باشد و به عنوان پایه ای، برای شکل گیری سایر الگوها در DEA مطرح می باشد. این الگو، دارای بازره ثابت به مقیاس می باشد و کوشش دارد، با انتخاب وزن های بهینه، برای متغیرهای ورودی و خروجی واحد تحت مطالعه، کسر کارآیی این واحد (واحد صفر) را، به گونه ای بیشتر کند که کارایی سایر واحدها، از حد بالای یک، تجاوز نکند (خواجوی و همکاران، 1384).

طبق مدل نسبت کارایی (CCR) کارایی حاصل مجموع موزون خروجی ها به مجموع موزون ورودی ها می باشد. محاسبه این نسبت برای هر واحد سازمانی (j) که دارای m ورودی و s خروجی می باشد از ارتباط زیر بدست می آید.

 

بطوریکه  اندازه ورودی iام واحد j ام (m تا i=1)،  اندازه خروجی rام واحد jام (s تا r=1).  وزن خروجی r ام و  وزن ورودی iام می باشد. تعداد واحدهای مورد مطالعه نیز عبارتند از : n تا j=0

مدل های مذکور زیرا یک مدل برنامه ریزی کسری می باشد با دوبار تغییر متغیر به یک مدل برنامه ریزی خطی تبدیل می گردد. در مدلهای این روش برای افزایش کارایی یا ورودی را ثابت و خروجی را حداکثر می کنیم و یا خروجی را ثابت و ورودی را حداقل می کنیم. بر این اساس مدلهای تحلیل پوششی داده ها را ورودی محور[3] یا خروجی محور می نامیم. پس یک مدل مضربی CCR ورودی محور بصورت زیر خواهد بود )کاظمی و همکاران، 1386)

[1]Farell

[2]Charnes,Cooper,Rhods

[3]Input shaft

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

  • توسعه مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای فازی[1] و روش حل آن
  • تعیین شاخص های اصلی ورودی و خروجی شرکت های تولید کننده سیمان برای تعیین کارایی هر کدام از آن ها
  • محاسبه ی کارایی هر کدام از شرکت های سیمان سازی
  • رتبه بندی شرکت های تولید کننده سیمان فعال در کشور

[1]Fuzzy parameter

ارایه مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی- مورد مطالعه شرکت های سیمانی بورس