شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اخلاقکار و هوش سازمانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

) ابعاد اخلاقکار

اخلاق­کار خود به عنوان یک پدیده درون سازمانی نمایان می باشد که دو دسته عوامل بر آن تأثیرگذار می باشد: دسته اول شامل عواملی هستند که در خارج از محیط کار قرار دارند مانند خانواده، مدرسه، رسانه­ها و ویژگی­های فردی و پایگاه فرد. دسته دوم عواملی هستند که در محیط کار قرار دارند؛ مانند جایگاه فرد در محل کار، نوع مدیریت و سبک آن، سازمان کار (فضای فیزیکی محیط کار، شرایط محیط کار، تنظیم روابط انسانی)، ایجاد انگیزش و زمینه­های انگیزشی (توسلی و نجارنهاوندی،1387: 44). در سال 1995 گریگوری سی.پتی[1] ابعاد چهارگانه­ای را برای اخلاقکار عنوان نمود که در تحقیقات بسیاری چه در خارج و چه در داخل مبنای بهره گیری قرار گرفت؛ این ابعاد عبارتند از:

 1. دلبستگی و علاقه به کار[2]
 2. پشتکار و جدیت در کار[3]
 3. روابط سالم و انسانی در محل کار[4]
 4. روح جمعی و مشارکت در کار[5] (پتی،1995: 64).
 5. دلبستگی و علاقه به کار

اگر سازمانی بتواند دلبستگی شغلی را در بین کارکنان نهادینه نماید، آن سازمان نیازی به مدیر ندارد. براساس تحقیقات دلبستگی از زمان تولد آغاز و تا پایان زندگی همراه بشر خواهد بود، دلبستگی آغاز به مادر به عنوان منبع تغذیه کننده نوزاد بشری می باشد. در طول زندگی به مقتضای رشد شناختی دلبستگی نیز متحول گشته گاهی دلبستگی والدین، به مدیر یا مربی و یا حتی مدرسه، دانشگاه یا محل کسب و کار تبدیل میگردد. متأثر از شرایط جنسیتی، سنی، رشد شناختی و تحصیلاتی احساس دلبستگی نمایان میگردد. بایستی به شغل دلبستگی داشت نه وابستگی زیرا با دلبستگی اعتماد به نفس وخلاقیت بالا میرود و انگیزش شغلی درونی خواهد گردید. افرادی که این چنیناند افرادی خودپا نام میگیرند وحرکت به جلو دارند، در عین اینکه نوآوری دارند خود را نیز اصلاح میکنند شغل بایستی دلبستگی فرد را تقویت کند (ربیعی،1387: 14).

این شاخص­ها توسط معیدفر به صورت عبارت­های زیر اظهار گردیده می باشد: آدم دقیقی هستم. کارم را با احتیاط و مراقبت کامل انجام می­دهم. تمام هوش و حواسم به کارم می باشد. می­گردد روی کار من حساب نمود. احساس سردی نسبت به کارم دارم. جونمه و کارم. در محیط کارم تأثیر مهم و موثری دارم. آدم کاری و کارآمدی هستم. در کارم آدم دمدمی مزاج هستم. صادقانه کار می­کنم. به کارم اعتقاد دارم. در کارم زود از کوره در می­روم. احساس می­کنم کارم مولد می باشد. کارم را به موقع و سر وقت انجام می­دهم. دل به کارم ندارم. فرز نیستم و  کارم به کندی پیش می­رود (1386: 8).

[1] Geregory C.Petty

[2] Dependable

[3] Ambitious

[4] Considerate

[5] Cooperative

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف در نظرگرفته شده با در نظر داشتن موضوع پژوهش شامل چهار هدف اصلی و شش هدف فرعی به تبیین ذیل میباشد:

اهداف اصلی از انجام پژوهش عبارتند از:

 • مطالعه ارتباط اخلاقکار و هوش سازمانی با بهره گیری از متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز

همچنین با در نظر داشتن ابعاد چهارگانه اخلاقکار (دلبستگی و علاقه به کار، پشتکار و جدیت در کار، روابط سالم و انسانی در محل کار و روح جمعی و مشارکت در کار)؛ ابعاد هفتگانه هوش سازمانی (چشم­انداز راهبردی، سرنوشت مشترک، فشار عملکرد، دانش کاربردی، روحیه، میل به تغییر، اتحاد و توافق) و ابعاد پنج­گانه رفتار شهروندی سازمانی (نوع دوستی یا رفتار یاری­دهنده، رفتار مؤدبانه کاری، وظیفه شناسی و وجدان کاری، جوانمردی و مروت، اخلاق اجتماعی) اهداف فرعی زیر در نظر گرفته گردید:

 • مطالعه وضعیت ابعاد مختلف اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت ابعاد مختلف هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه وضعیت ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان هر یک از ابعاد اخلاقکار با هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با هر یک از ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان هر یک از ابعاد اخلاقکار با هر یک از ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان ابعاد اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • مطالعه ارتباط میان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز

ضمناً با انجام پژوهش مورد نظر تأثیر عوامل جمعیتشناختی (سن، جنسیت و تحصیلات) را نیز بر اندازه رعایت اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مطالعه گردید.

پیش نویس مطالعه ارتباط اخلاق‬کار و هوش سازمانی؛ با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز