شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی

قسمتی از متن پایان نامه :

مبانی نظری

2-2-1- حاکمیت بالینی

در کشورهای مختلف روش­ها و ابزارهای متنوعی جهت ارتقاءکیفیت مراقبت­های سلامت تا به امروز بکار گرفته شده­اند.از میان این روش­ها، حاکمیت بالینی برای نخستین بار در NHSانگلیس به عنوان استراتژی ارائه شده از سوی دولت و به مقصود ارتقاء کیفیت مراقبت­های بالینی در سال 1998 مطرح گردید.حاکمیت بالینی چارچوبی می باشد که در آن سازمان­های ارایه­دهنده خدمات بالینی، در قبال بهبود دایمی کیفیت پاسخگو بوده و باایجاد محیطی که درآن تعالی خدمات بالینی شکوفا می­گردد به صیانت از استانداردهای عالی خدمت می پردازد. حاکمیت بالینی به گونه همزمان توجهش را روی مسئولیت­پذیری جهت حفظ سطح مراقبت­های کنونی و نیز ارتقاء وضعیت کیفی مراقبت­های آتی مبذول می­دارد. همچنین مفهومی می باشد که می­کوشد روش­ها وابزارهای گذشته در سنجش و ارتقاء کیفیت مراقبت­ها ادغام ویکپارچه شوند. در واقع استراتژی واحد و جامعی که بهبود مستمر کیفیت را در نظام NHS انگلیس به عنوان یک مدل سیستماتیک مطرح ساخته می باشد، حاکمیت بالینی می باشد.)وزارت بهداشت ،1390: 2)

مطرح شدن مفهوم حاکمیت بالینی در سال 1998 سبب گردید تا کیفیت در کانون اصلاحات NHS قرار گیرد. این مفهوم قصد دارد تاتمامی فعالیت­هایی را که در مسیر مراقبت­های بالینی انجام می­شوند را ادغام نموده و آنها را در قالب یک استراتژی واحددرآورد.

حاکمیت بالینی شامل مفاهیمی زیرا: بهبود کیفیت اطلاعات، ارتقاء مشارکت و همکاری بیماران، بهبود کار گروهی و اجرایی کردن پزشکی مبتنی بر شواهد می باشد و  همانند چتری می باشد که همه چیز هایی که به حفظ و ارتقای استاندارد های مراقبت از بیمار کمک می کند، را پوشش می دهد. این امر دربرگیرنده تمامی فعالیت­های ارتقاء کیفی می باشد که کادر بالینی آنها را روزانه در انجام مراقبت های درمانی لحاظ می­دارند. همچنین حاکمیت بالینی چارچوبی فراهم می­کند که در قالب آن، فعالیت­های بهبود کیفیت بصورتی متناسب و یکپارچه جای می­گیرند.)وزارت بهداشت ،1390: 2)

آن چیز که اهمیت آن روشن می باشد لزوم بهبود کارایی، اثربخشی و ایمنی بیمار می باشد . بدین مقصود، مسئولیت­پذیری مراکز ارائه خدمات سلامت می­بایست افزایش یابد تا از ناهمسانی خدمات ارائه شده به بیماران کاسته گردد. هم چنین خطاهای پزشکی به عنوان یک اصل مهم در امر حاکمیت بالینی مورد توجه قرار گرفته تا بدین طریق مراقبت­های نامناسب، ضعیف و غیر اثربخش از بین بروند. از طرفی سازمان­های مراقبت سلامت از پیچیدگی زیادی برخوردار بوده و ساختار، فرایندها و مدیریت آنها برای ارتقاء مراقبت­های بالینی اهمیت زیادی دارد. حاکمیت خدمات بالینی این پیچیدگی­ها را تشخیص داده و می­کوشد تا بعضی از این مسائل و معضلات را از طریق ایجاد راهکاری ادغام یافته و جامع و حرکت مستمر به سمت بهبود کیفیت مرتفع سازد.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی: مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل.

اهداف فرعی:

1- مطالعه تاثیر تعهد مدیریت بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

2- مطالعه تاثیردید سیستمی براجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

3- مطالعه تاثیرفضای باز و آزمایشگری  بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

4- مطالعه تاثیرانتقال و یکپارچگی دانش بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل